آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 20,503,590 745,346,530,136 Rls. 8,454,049 $
2 9 1397 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 12,022,980 614,202,595,044 Rls. 6,892,677 $
3 9 1397 پرويزخان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 14,331,955 594,180,377,572 Rls. 6,694,273 $
4 1 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 54,928,361 497,234,043,149 Rls. 12,653,381 $
5 2 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 28,074,064 445,127,316,300 Rls. 10,598,269 $
6 8 1397 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 10,032,570 385,236,928,311 Rls. 5,794,447 $
7 8 1397 پرويزخان عراق 69074090 سا?ر 51,229,741 382,487,287,092 Rls. 6,319,508 $
8 7 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 26,030,343 376,065,534,600 Rls. 8,953,941 $
9 8 1397 پرويزخان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 12,589,445 367,312,556,214 Rls. 5,760,936 $
10 8 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 13,359,357 357,275,517,411 Rls. 5,857,234 $
11 8 1397 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 12,666,275 326,784,185,536 Rls. 5,094,319 $
12 8 1397 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهمانند 9,103,855 311,854,210,472 Rls. 4,702,290 $
13 8 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,111,921 281,081,788,817 Rls. 4,154,679 $
14 9 1397 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 8,662,695 280,672,935,578 Rls. 3,166,113 $
15 9 1397 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهمانند 6,385,940 276,843,602,080 Rls. 3,209,280 $
16 2 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 28,287,305 274,941,395,550 Rls. 6,546,224 $
17 9 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 1,215,500 254,268,495,600 Rls. 2,922,485 $
18 9 1397 پرويزخان عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 5,056,600 251,498,290,000 Rls. 2,851,127 $
19 7 1397 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهمانند 9,812,010 220,268,832,000 Rls. 5,244,496 $
20 7 1397 پرويزخان عراق 69074090 سا?ر 28,323,348 201,460,686,000 Rls. 4,796,683 $
21 9 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,608,967 193,823,260,008 Rls. 2,213,609 $
22 2 1397 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهمانند 11,124,100 183,911,591,400 Rls. 4,378,847 $
23 9 1397 پرويزخان عراق 69074090 سا?ر 14,831,019 160,176,897,082 Rls. 1,849,422 $
24 9 1397 پرويزخان عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 3,111,400 148,975,397,810 Rls. 1,693,983 $
25 9 1397 پرويزخان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 4,558,915 147,999,834,143 Rls. 1,674,975 $
26 7 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 1,386,800 140,112,000,000 Rls. 3,336,000 $
27 8 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 888,000 137,284,840,800 Rls. 1,976,661 $
28 8 1397 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 4,527,370 133,047,635,055 Rls. 1,540,151 $
29 7 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,982,881 130,016,838,000 Rls. 3,095,639 $
30 8 1397 پرويزخان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,659,905 124,207,017,022 Rls. 1,861,077 $
31 9 1397 پرويزخان عراق 08105000 کيوي، تازه 2,034,570 119,002,364,827 Rls. 1,356,022 $
32 8 1397 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 922,440 114,380,564,700 Rls. 1,838,127 $
33 8 1397 پرويزخان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 307,666 112,816,327,517 Rls. 1,754,854 $
34 7 1397 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 4,565,109 110,841,906,000 Rls. 2,639,093 $
35 5 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 5,171,210 108,135,554,620 Rls. 2,465,535 $
36 6 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,832,541 105,680,904,000 Rls. 2,516,212 $
37 2 1397 پرويزخان عراق 39011090 ساير: 2,359,800 101,504,130,000 Rls. 2,416,765 $
38 2 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,141,269 100,706,886,000 Rls. 2,397,783 $
39 2 1397 پرويزخان عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,843,895 100,147,595,400 Rls. 2,384,467 $
40 2 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 791,074 99,675,324,000 Rls. 2,373,222 $
41 1 1397 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,442,075 97,124,519,630 Rls. 2,576,830 $
42 8 1397 پرويزخان عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 3,005,595 96,089,091,305 Rls. 1,535,682 $
43 9 1397 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 539,360 95,894,666,008 Rls. 1,115,779 $
44 8 1397 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 607,032 94,268,849,845 Rls. 1,316,432 $
45 1 1397 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهمانند 5,913,694 91,934,086,442 Rls. 2,243,364 $
46 5 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 856,000 89,065,560,000 Rls. 2,054,400 $
47 7 1397 پرويزخان عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,584,980 88,907,322,000 Rls. 2,116,841 $
48 8 1397 پرويزخان عراق 08105000 کيوي، تازه 2,128,200 88,498,057,297 Rls. 1,418,125 $
49 9 1397 پرويزخان عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 497,285 86,746,499,038 Rls. 991,598 $
50 8 1397 پرويزخان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 3,882,870 86,702,514,496 Rls. 1,322,573 $
51 9 1397 پرويزخان عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 2,564,960 86,051,058,047 Rls. 959,051 $
52 9 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,523,795 85,943,561,653 Rls. 978,267 $
53 7 1397 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 4,724,205 84,922,110,000 Rls. 2,021,955 $
54 2 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 795,000 80,136,000,000 Rls. 1,908,000 $
55 7 1397 پرويزخان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,711,676 79,311,330,000 Rls. 1,888,365 $
56 9 1397 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 271,288 78,889,225,600 Rls. 866,349 $
57 5 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,725,970 74,985,604,740 Rls. 1,736,557 $
58 4 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,009,738 74,459,724,450 Rls. 1,742,626 $
59 4 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 720,000 73,903,788,000 Rls. 1,728,000 $
60 6 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 730,500 73,634,400,000 Rls. 1,753,200 $
61 9 1397 پرويزخان عراق 17049090 0 323,252 72,920,121,940 Rls. 837,738 $
62 9 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,851,710 72,911,810,866 Rls. 841,087 $
63 3 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 5,396,320 70,722,669,323 Rls. 1,680,748 $
64 8 1397 پرويزخان عراق 17049090 0 449,391 70,676,453,055 Rls. 1,126,511 $
65 9 1397 پرويزخان عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 319,000 69,503,462,920 Rls. 815,916 $
66 8 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,662,340 69,179,583,137 Rls. 1,014,320 $
67 8 1397 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 340,994 64,791,542,891 Rls. 905,459 $
68 1 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,564,905 64,328,301,774 Rls. 1,630,198 $
69 2 1397 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 3,031,750 63,171,360,000 Rls. 1,504,080 $
70 3 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,578,282 62,902,688,847 Rls. 1,492,816 $
71 6 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,255,355 60,812,976,000 Rls. 1,447,928 $
72 9 1397 پرويزخان عراق 08055020 0 947,600 59,696,725,337 Rls. 678,558 $
73 8 1397 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 481,528 59,574,392,711 Rls. 769,991 $
74 7 1397 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 857,608 58,902,018,000 Rls. 1,402,429 $
75 1 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 8,995,720 57,111,149,978 Rls. 1,425,746 $
76 9 1397 پرويزخان عراق 08061000 انگور تازه 906,200 56,436,057,287 Rls. 651,729 $
77 8 1397 پرويزخان عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 355,660 55,602,472,375 Rls. 861,484 $
78 1 1397 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 3,479,675 54,966,261,250 Rls. 1,391,870 $
79 4 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,595,188 54,055,452,650 Rls. 1,261,867 $
80 5 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,431,235 53,914,389,000 Rls. 1,272,841 $
81 9 1397 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 231,728 52,865,552,450 Rls. 605,339 $
82 8 1397 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 300,427 52,521,103,737 Rls. 704,427 $
83 3 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 503,000 50,851,944,000 Rls. 1,207,200 $
84 9 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 200,480 50,583,002,840 Rls. 584,021 $
85 8 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 264,130 50,446,679,700 Rls. 745,718 $
86 9 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 187,430 49,382,875,560 Rls. 565,653 $
87 2 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 395,562 49,017,612,000 Rls. 1,167,086 $
88 1 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 510,000 48,611,955,600 Rls. 1,224,000 $
89 9 1397 پرويزخان عراق 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 910,585 47,876,543,329 Rls. 565,577 $
90 6 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 35,679,432 47,712,000,000 Rls. 1,136,000 $
91 9 1397 پرويزخان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 145,942 43,930,182,709 Rls. 510,797 $
92 5 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 36,817,455 43,620,394,800 Rls. 1,014,196 $
93 2 1397 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 307,928 42,678,762,000 Rls. 1,016,161 $
94 8 1397 پرويزخان عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 438,025 42,586,047,332 Rls. 702,306 $
95 8 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 279,172 42,575,791,230 Rls. 690,264 $
96 2 1397 پرويزخان عراق 69074090 سا?ر 4,525,945 41,039,292,000 Rls. 977,126 $
97 8 1397 پرويزخان عراق 08061000 انگور تازه 849,400 40,673,886,129 Rls. 522,201 $
98 1 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 328,050 40,597,762,224 Rls. 985,476 $
99 8 1397 پرويزخان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,493,360 40,287,689,770 Rls. 631,725 $
100 2 1397 پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 145,282 40,271,952,000 Rls. 958,856 $
مجموع کل
13,894,368,863,148 ريال
مجموع کل
238,230,294 دلار