آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 54,928,361 497,234,043,149 Rls. 12,653,381 $
2 2 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 28,074,064 445,127,316,300 Rls. 10,598,269 $
3 2 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 28,287,305 274,941,395,550 Rls. 6,546,224 $
4 2 1397 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهمانند 11,124,100 183,911,591,400 Rls. 4,378,847 $
5 2 1397 پرويزخان عراق 39011090 ساير: 2,359,800 101,504,130,000 Rls. 2,416,765 $
6 2 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,141,269 100,706,886,000 Rls. 2,397,783 $
7 2 1397 پرويزخان عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,843,895 100,147,595,400 Rls. 2,384,467 $
8 2 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 791,074 99,675,324,000 Rls. 2,373,222 $
9 1 1397 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,442,075 97,124,519,630 Rls. 2,576,830 $
10 1 1397 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهمانند 5,913,694 91,934,086,442 Rls. 2,243,364 $
11 2 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 795,000 80,136,000,000 Rls. 1,908,000 $
12 4 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,009,738 74,459,724,450 Rls. 1,742,626 $
13 4 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 720,000 73,903,788,000 Rls. 1,728,000 $
14 3 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 5,396,320 70,722,669,323 Rls. 1,680,748 $
15 1 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,564,905 64,328,301,774 Rls. 1,630,198 $
16 2 1397 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 3,031,750 63,171,360,000 Rls. 1,504,080 $
17 3 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,578,282 62,902,688,847 Rls. 1,492,816 $
18 1 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 8,995,720 57,111,149,978 Rls. 1,425,746 $
19 1 1397 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 3,479,675 54,966,261,250 Rls. 1,391,870 $
20 4 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,595,188 54,055,452,650 Rls. 1,261,867 $
21 3 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 503,000 50,851,944,000 Rls. 1,207,200 $
22 2 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 395,562 49,017,612,000 Rls. 1,167,086 $
23 1 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 510,000 48,611,955,600 Rls. 1,224,000 $
24 2 1397 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 307,928 42,678,762,000 Rls. 1,016,161 $
25 2 1397 پرويزخان عراق 69074090 سا?ر 4,525,945 41,039,292,000 Rls. 977,126 $
26 1 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 328,050 40,597,762,224 Rls. 985,476 $
27 2 1397 پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 145,282 40,271,952,000 Rls. 958,856 $
28 1 1397 پرويزخان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 2,320,270 39,354,326,047 Rls. 1,044,109 $
29 4 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 34,960,174 32,063,903,701 Rls. 747,569 $
30 2 1397 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 236,869 29,854,272,000 Rls. 710,816 $
31 4 1397 پرويزخان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,368,770 29,126,973,100 Rls. 684,385 $
32 3 1397 پرويزخان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,199,300 26,352,123,423 Rls. 623,635 $
33 3 1397 پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 94,441 26,268,107,596 Rls. 623,306 $
34 1 1397 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 50,391 26,179,247,160 Rls. 656,106 $
35 1 1397 پرويزخان عراق 69074090 سا?ر 2,910,530 25,608,866,356 Rls. 632,064 $
36 3 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 2,675,576 25,489,114,480 Rls. 606,643 $
37 2 1397 پرويزخان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 382,930 25,254,306,000 Rls. 601,293 $
38 3 1397 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 193,162 22,977,453,641 Rls. 545,341 $
39 1 1397 پرويزخان عراق 39011090 ساير: 462,625 22,576,382,000 Rls. 547,545 $
40 2 1397 پرويزخان عراق 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 666,570 22,033,608,360 Rls. 524,610 $
41 2 1397 پرويزخان عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 200,614 21,064,470,000 Rls. 501,535 $
42 3 1397 پرويزخان عراق 69074090 سا?ر 2,163,869 20,522,238,882 Rls. 487,400 $
43 2 1397 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 177,900 18,679,500,000 Rls. 444,750 $
44 1 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 162,343 18,111,164,925 Rls. 468,411 $
45 2 1397 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 4,283,000 17,988,600,000 Rls. 428,300 $
46 1 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 20,414,967 17,753,417,914 Rls. 449,119 $
47 1 1397 پرويزخان عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 174,948 17,544,483,335 Rls. 437,370 $
48 3 1397 پرويزخان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 790,970 16,717,150,950 Rls. 395,485 $
49 3 1397 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 140,456 15,729,421,195 Rls. 373,556 $
50 4 1397 پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 55,253 15,633,928,010 Rls. 364,664 $
51 4 1397 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 133,011 15,569,655,200 Rls. 364,051 $
52 4 1397 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 159,652 15,045,274,460 Rls. 351,266 $
53 4 1397 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,429,890 14,727,036,380 Rls. 342,989 $
54 3 1397 پرويزخان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 51,000 14,515,200,000 Rls. 345,600 $
55 2 1397 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 120,268 14,146,356,000 Rls. 336,818 $
56 1 1397 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 113,646 13,651,906,620 Rls. 340,938 $
57 2 1397 پرويزخان عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 29,394 13,262,760,000 Rls. 315,780 $
58 3 1397 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 608,850 12,834,368,200 Rls. 304,515 $
59 2 1397 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 744,850 12,563,880,000 Rls. 299,140 $
60 2 1397 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 114,220 12,298,482,000 Rls. 292,821 $
61 4 1397 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 571,150 12,185,059,150 Rls. 285,570 $
62 3 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 93,721 11,216,938,485 Rls. 266,163 $
63 1 1397 پرويزخان عراق 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 393,985 11,043,344,542 Rls. 275,166 $
64 2 1397 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 118,825 10,849,776,000 Rls. 258,328 $
65 2 1397 پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 305,425 10,522,344,000 Rls. 250,532 $
66 2 1397 پرويزخان عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 80,392 10,129,392,000 Rls. 241,176 $
67 3 1397 پرويزخان عراق 39011090 ساير: 198,000 10,013,176,800 Rls. 237,600 $
68 1 1397 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 79,703 9,483,755,120 Rls. 230,569 $
69 4 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 73,354 9,422,067,540 Rls. 220,062 $
70 2 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 9,983,724 9,217,203,330 Rls. 219,631 $
71 4 1397 پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 613,656 9,199,863,240 Rls. 214,771 $
72 4 1397 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 592,270 9,141,818,800 Rls. 213,080 $
73 3 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 73,489 9,118,342,215 Rls. 216,317 $
74 3 1397 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 428,169 9,009,961,273 Rls. 214,081 $
75 3 1397 پرويزخان عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 491,453 8,812,193,049 Rls. 208,876 $
76 1 1397 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 2,277,953 8,773,619,700 Rls. 227,795 $
77 3 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 8,964,484 8,743,887,132 Rls. 207,185 $
78 4 1397 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 69,663 8,669,542,840 Rls. 201,989 $
79 2 1397 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 603,748 8,653,176,000 Rls. 206,028 $
80 2 1397 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 90,509 8,240,274,000 Rls. 196,197 $
81 2 1397 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 116,454 8,125,866,000 Rls. 193,473 $
82 3 1397 پرويزخان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 224,921 7,960,370,024 Rls. 188,932 $
83 3 1397 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 74,500 7,880,741,000 Rls. 187,000 $
84 2 1397 پرويزخان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 62,080 7,822,080,000 Rls. 186,240 $
85 4 1397 پرويزخان عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 76,000 7,801,248,000 Rls. 182,400 $
86 2 1397 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 65,857 7,775,922,000 Rls. 185,141 $
87 2 1397 پرويزخان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 24,034 7,773,612,000 Rls. 185,086 $
88 2 1397 پرويزخان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 216,362 7,636,566,000 Rls. 181,823 $
89 2 1397 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 360,956 7,579,908,000 Rls. 180,474 $
90 3 1397 پرويزخان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 103,250 7,412,593,125 Rls. 175,875 $
91 2 1397 پرويزخان عراق 72191100 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 110,330 7,228,788,000 Rls. 172,114 $
92 3 1397 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 85,052 7,034,806,264 Rls. 167,103 $
93 3 1397 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,628,990 6,865,893,057 Rls. 162,899 $
94 4 1397 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 77,843 6,724,846,930 Rls. 157,178 $
95 1 1397 پرويزخان عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 53,529 6,491,591,100 Rls. 160,587 $
96 1 1397 پرويزخان عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 53,633 6,419,138,406 Rls. 160,899 $
97 1 1397 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 48,550 6,395,465,800 Rls. 160,214 $
98 4 1397 پرويزخان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 178,447 6,383,855,520 Rls. 149,268 $
99 4 1397 پرويزخان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 195,880 6,323,227,610 Rls. 147,641 $
100 4 1397 پرويزخان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 96,500 6,162,090,000 Rls. 144,750 $
مجموع کل
3,968,875,885,954 ريال
مجموع کل
96,083,151 دلار