آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 54,928,361 497,234,043,149 Rls. 12,653,381 $
2 2 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 28,074,064 445,127,316,300 Rls. 10,598,269 $
3 7 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 26,030,343 376,065,534,600 Rls. 8,953,941 $
4 2 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 28,287,305 274,941,395,550 Rls. 6,546,224 $
5 7 1397 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهمانند 9,812,010 220,268,832,000 Rls. 5,244,496 $
6 7 1397 پرويزخان عراق 69074090 سا?ر 28,323,348 201,460,686,000 Rls. 4,796,683 $
7 2 1397 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهمانند 11,124,100 183,911,591,400 Rls. 4,378,847 $
8 7 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 1,386,800 140,112,000,000 Rls. 3,336,000 $
9 7 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,982,881 130,016,838,000 Rls. 3,095,639 $
10 7 1397 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 4,565,109 110,841,906,000 Rls. 2,639,093 $
11 5 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 5,171,210 108,135,554,620 Rls. 2,465,535 $
12 6 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,832,541 105,680,904,000 Rls. 2,516,212 $
13 2 1397 پرويزخان عراق 39011090 ساير: 2,359,800 101,504,130,000 Rls. 2,416,765 $
14 2 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,141,269 100,706,886,000 Rls. 2,397,783 $
15 2 1397 پرويزخان عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,843,895 100,147,595,400 Rls. 2,384,467 $
16 2 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 791,074 99,675,324,000 Rls. 2,373,222 $
17 1 1397 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,442,075 97,124,519,630 Rls. 2,576,830 $
18 1 1397 پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهمانند 5,913,694 91,934,086,442 Rls. 2,243,364 $
19 5 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 856,000 89,065,560,000 Rls. 2,054,400 $
20 7 1397 پرويزخان عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,584,980 88,907,322,000 Rls. 2,116,841 $
21 7 1397 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 4,724,205 84,922,110,000 Rls. 2,021,955 $
22 2 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 795,000 80,136,000,000 Rls. 1,908,000 $
23 7 1397 پرويزخان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,711,676 79,311,330,000 Rls. 1,888,365 $
24 5 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,725,970 74,985,604,740 Rls. 1,736,557 $
25 4 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,009,738 74,459,724,450 Rls. 1,742,626 $
26 4 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 720,000 73,903,788,000 Rls. 1,728,000 $
27 6 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 730,500 73,634,400,000 Rls. 1,753,200 $
28 3 1397 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 5,396,320 70,722,669,323 Rls. 1,680,748 $
29 1 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,564,905 64,328,301,774 Rls. 1,630,198 $
30 2 1397 پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 3,031,750 63,171,360,000 Rls. 1,504,080 $
31 3 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,578,282 62,902,688,847 Rls. 1,492,816 $
32 6 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,255,355 60,812,976,000 Rls. 1,447,928 $
33 7 1397 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 857,608 58,902,018,000 Rls. 1,402,429 $
34 1 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 8,995,720 57,111,149,978 Rls. 1,425,746 $
35 1 1397 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 3,479,675 54,966,261,250 Rls. 1,391,870 $
36 4 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,595,188 54,055,452,650 Rls. 1,261,867 $
37 5 1397 پرويزخان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,431,235 53,914,389,000 Rls. 1,272,841 $
38 3 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 503,000 50,851,944,000 Rls. 1,207,200 $
39 2 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 395,562 49,017,612,000 Rls. 1,167,086 $
40 1 1397 پرويزخان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 510,000 48,611,955,600 Rls. 1,224,000 $
41 6 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 35,679,432 47,712,000,000 Rls. 1,136,000 $
42 5 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 36,817,455 43,620,394,800 Rls. 1,014,196 $
43 2 1397 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 307,928 42,678,762,000 Rls. 1,016,161 $
44 2 1397 پرويزخان عراق 69074090 سا?ر 4,525,945 41,039,292,000 Rls. 977,126 $
45 1 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 328,050 40,597,762,224 Rls. 985,476 $
46 2 1397 پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 145,282 40,271,952,000 Rls. 958,856 $
47 1 1397 پرويزخان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 2,320,270 39,354,326,047 Rls. 1,044,109 $
48 7 1397 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 354,274 37,308,978,000 Rls. 888,309 $
49 7 1397 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 420,052 36,792,462,000 Rls. 876,011 $
50 7 1397 پرويزخان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,815,220 36,681,246,000 Rls. 873,363 $
51 7 1397 پرويزخان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,224,403 33,014,478,000 Rls. 786,059 $
52 4 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 34,960,174 32,063,903,701 Rls. 747,569 $
53 7 1397 پرويزخان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 130,294 31,522,344,000 Rls. 750,532 $
54 6 1397 پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 227,095 30,557,394,000 Rls. 727,557 $
55 2 1397 پرويزخان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 236,869 29,854,272,000 Rls. 710,816 $
56 4 1397 پرويزخان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,368,770 29,126,973,100 Rls. 684,385 $
57 5 1397 پرويزخان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,396,787 28,394,007,110 Rls. 672,461 $
58 3 1397 پرويزخان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,199,300 26,352,123,423 Rls. 623,635 $
59 3 1397 پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 94,441 26,268,107,596 Rls. 623,306 $
60 1 1397 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 50,391 26,179,247,160 Rls. 656,106 $
61 6 1397 پرويزخان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,263,204 25,763,277,120 Rls. 613,411 $
62 6 1397 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,660,458 25,678,632,000 Rls. 611,396 $
63 1 1397 پرويزخان عراق 69074090 سا?ر 2,910,530 25,608,866,356 Rls. 632,064 $
64 3 1397 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 2,675,576 25,489,114,480 Rls. 606,643 $
65 6 1397 پرويزخان عراق 69074090 سا?ر 3,608,263 25,299,708,000 Rls. 602,374 $
66 2 1397 پرويزخان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 382,930 25,254,306,000 Rls. 601,293 $
67 7 1397 پرويزخان عراق 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 665,440 25,153,632,000 Rls. 598,896 $
68 7 1397 پرويزخان عراق 17049090 0 212,509 24,690,313,548 Rls. 587,865 $
69 6 1397 پرويزخان عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 844,733 24,663,786,000 Rls. 587,233 $
70 7 1397 پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 96,997 23,906,820,000 Rls. 569,210 $
71 7 1397 پرويزخان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,268,390 23,590,266,000 Rls. 561,673 $
72 3 1397 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 193,162 22,977,453,641 Rls. 545,341 $
73 1 1397 پرويزخان عراق 39011090 ساير: 462,625 22,576,382,000 Rls. 547,545 $
74 2 1397 پرويزخان عراق 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 666,570 22,033,608,360 Rls. 524,610 $
75 5 1397 پرويزخان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 936,950 21,481,265,260 Rls. 487,214 $
76 2 1397 پرويزخان عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 200,614 21,064,470,000 Rls. 501,535 $
77 3 1397 پرويزخان عراق 69074090 سا?ر 2,163,869 20,522,238,882 Rls. 487,400 $
78 7 1397 پرويزخان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 951,920 19,990,320,000 Rls. 475,960 $
79 7 1397 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 214,545 19,604,088,000 Rls. 466,764 $
80 7 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 163,967 19,582,122,000 Rls. 466,241 $
81 6 1397 پرويزخان عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 442,320 19,075,896,000 Rls. 454,188 $
82 2 1397 پرويزخان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 177,900 18,679,500,000 Rls. 444,750 $
83 5 1397 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 173,831 18,545,043,450 Rls. 434,777 $
84 6 1397 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 178,155 18,522,672,000 Rls. 441,016 $
85 6 1397 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 257,904 18,165,588,000 Rls. 432,514 $
86 1 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 162,343 18,111,164,925 Rls. 468,411 $
87 2 1397 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 4,283,000 17,988,600,000 Rls. 428,300 $
88 1 1397 پرويزخان عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 20,414,967 17,753,417,914 Rls. 449,119 $
89 1 1397 پرويزخان عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 174,948 17,544,483,335 Rls. 437,370 $
90 7 1397 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 136,900 17,249,400,000 Rls. 410,700 $
91 3 1397 پرويزخان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 790,970 16,717,150,950 Rls. 395,485 $
92 6 1397 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 175,847 16,379,664,000 Rls. 389,992 $
93 6 1397 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 127,985 16,176,510,000 Rls. 385,155 $
94 6 1397 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,865,759 16,161,768,000 Rls. 384,804 $
95 5 1397 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 179,578 16,053,560,040 Rls. 371,316 $
96 5 1397 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 256,618 15,913,519,850 Rls. 368,920 $
97 3 1397 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 140,456 15,729,421,195 Rls. 373,556 $
98 4 1397 پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 55,253 15,633,928,010 Rls. 364,664 $
99 4 1397 پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 133,011 15,569,655,200 Rls. 364,051 $
100 7 1397 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 848,490 15,540,630,000 Rls. 370,015 $
مجموع کل
6,359,416,028,380 ريال
مجموع کل
152,671,308 دلار