آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پرويز خان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 پرويز خان عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 39,832,570 1,732,590,075,486 Rls. 19,173,954 $
2 12 1397 پرويز خان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 44,537,975 1,683,928,199,096 Rls. 19,049,170 $
3 10 1397 پرويز خان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 41,307,000 1,616,899,398,158 Rls. 17,883,678 $
4 11 1397 پرويز خان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 45,439,750 1,605,894,802,242 Rls. 19,500,856 $
5 11 1397 پرويز خان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 37,904,000 1,484,306,466,986 Rls. 18,259,240 $
6 10 1397 پرويز خان عراق 07031000 پياز و موسير 35,308,000 1,363,754,558,756 Rls. 15,111,824 $
7 10 1397 پرويز خان عراق 08081000 سيب، تازه 22,882,150 1,215,921,910,250 Rls. 13,454,099 $
8 12 1397 پرويز خان عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 23,736,000 1,010,634,757,950 Rls. 11,425,733 $
9 11 1397 پرويز خان عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 23,735,925 925,184,150,613 Rls. 11,426,454 $
10 10 1397 پرويز خان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 22,837,710 919,028,337,821 Rls. 10,943,647 $
11 10 1397 پرويز خان عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 24,660,815 837,072,428,453 Rls. 9,287,359 $
12 11 1397 پرويز خان عراق 07031000 پياز و موسير 22,130,550 767,210,773,077 Rls. 9,471,875 $
13 9 1397 پرويز خان عراق 07031000 پياز و موسير 20,503,590 745,346,530,136 Rls. 8,454,049 $
14 12 1397 پرويز خان عراق 07031000 پياز و موسير 18,740,125 709,931,072,914 Rls. 8,020,772 $
15 9 1397 پرويز خان عراق 08081000 سيب، تازه 12,022,980 614,202,595,044 Rls. 6,892,677 $
16 9 1397 پرويز خان عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 14,331,955 594,180,377,572 Rls. 6,694,273 $
17 11 1397 پرويز خان عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 17,755,995 538,185,286,552 Rls. 6,640,880 $
18 10 1397 پرويز خان عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 9,062,000 491,891,698,800 Rls. 5,437,200 $
19 11 1397 پرويز خان عراق 08081000 سيب، تازه 10,112,680 483,056,067,082 Rls. 5,938,732 $
20 8 1397 پرويز خان عراق 08081000 سيب، تازه 10,032,570 385,236,928,311 Rls. 5,794,447 $
21 8 1397 پرويز خان عراق 69074090 ک ک ک سایر 51,229,741 382,487,287,092 Rls. 6,319,508 $
22 7 1397 پرويز خان عراق 08071100 هندوا نه، تازه 26,030,343 376,065,534,600 Rls. 8,953,941 $
23 8 1397 پرويز خان عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 12,589,445 367,312,556,214 Rls. 5,760,936 $
24 10 1397 پرويز خان عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 7,359,900 360,364,234,788 Rls. 3,937,340 $
25 8 1397 پرويز خان عراق 08071100 هندوا نه، تازه 13,359,357 357,275,517,411 Rls. 5,857,234 $
26 10 1397 پرويز خان عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 9,602,865 329,397,598,638 Rls. 3,593,790 $
27 11 1397 پرويز خان عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 6,992,000 328,963,250,460 Rls. 4,015,800 $
28 8 1397 پرويز خان عراق 07031000 پياز و موسير 12,666,275 326,784,185,536 Rls. 5,094,319 $
29 10 1397 پرويز خان عراق 08071100 هندوا نه، تازه 6,485,865 317,247,606,803 Rls. 3,469,929 $
30 8 1397 پرويز خان عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 9,103,855 311,854,210,472 Rls. 4,702,290 $
31 10 1397 پرويز خان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 1,310,000 286,595,884,800 Rls. 3,137,590 $
32 10 1397 پرويز خان عراق 08105000 کيوي، تازه 4,171,155 283,716,505,995 Rls. 3,124,192 $
33 8 1397 پرويز خان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 7,111,921 281,081,788,817 Rls. 4,154,679 $
34 9 1397 پرويز خان عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 8,662,695 280,672,935,578 Rls. 3,166,113 $
35 10 1397 پرويز خان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,030,780 278,213,322,064 Rls. 3,006,033 $
36 9 1397 پرويز خان عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 6,385,940 276,843,602,080 Rls. 3,209,280 $
37 11 1397 پرويز خان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 1,358,500 272,642,355,600 Rls. 3,256,800 $
38 9 1397 پرويز خان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 1,215,500 254,268,495,600 Rls. 2,922,485 $
39 9 1397 پرويز خان عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 5,056,600 251,498,290,000 Rls. 2,851,127 $
40 12 1397 پرويز خان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 1,177,500 250,357,674,900 Rls. 2,824,343 $
41 12 1397 پرويز خان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 4,083,055 224,309,669,890 Rls. 2,531,817 $
42 7 1397 پرويز خان عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 9,812,010 220,268,832,000 Rls. 5,244,496 $
43 12 1397 پرويز خان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,792,914 214,967,579,560 Rls. 2,435,039 $
44 12 1397 پرويز خان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,687,789 207,860,420,439 Rls. 2,332,410 $
45 7 1397 پرويز خان عراق 69074090 ک ک ک سایر 28,323,348 201,460,686,000 Rls. 4,796,683 $
46 12 1397 پرويز خان عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 643,681 198,517,551,001 Rls. 2,252,881 $
47 10 1397 پرويز خان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,373,551 194,489,477,206 Rls. 2,124,339 $
48 9 1397 پرويز خان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 3,608,967 193,823,260,008 Rls. 2,213,609 $
49 11 1397 پرويز خان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,449,679 186,529,146,193 Rls. 2,214,688 $
50 10 1397 پرويز خان عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 4,968,000 168,326,116,630 Rls. 1,858,722 $
51 9 1397 پرويز خان عراق 69074090 ک ک ک سایر 14,831,019 160,176,897,082 Rls. 1,849,422 $
52 11 1397 پرويز خان عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 3,588,000 155,288,706,240 Rls. 1,919,580 $
53 12 1397 پرويز خان عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 4,446,000 151,338,102,168 Rls. 1,662,804 $
54 9 1397 پرويز خان عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 3,111,400 148,975,397,810 Rls. 1,693,983 $
55 9 1397 پرويز خان عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 4,558,915 147,999,834,143 Rls. 1,674,975 $
56 12 1397 پرويز خان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,493,358 141,251,059,061 Rls. 1,597,530 $
57 7 1397 پرويز خان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 1,386,800 140,112,000,000 Rls. 3,336,000 $
58 8 1397 پرويز خان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 888,000 137,284,840,800 Rls. 1,976,661 $
59 11 1397 پرويز خان عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 459,142 136,560,407,906 Rls. 1,607,012 $
60 8 1397 پرويز خان عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 4,527,370 133,047,635,055 Rls. 1,540,151 $
61 11 1397 پرويز خان عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 4,364,985 131,953,448,956 Rls. 1,632,984 $
62 12 1397 پرويز خان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 837,000 130,245,985,725 Rls. 1,486,425 $
63 7 1397 پرويز خان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 4,982,881 130,016,838,000 Rls. 3,095,639 $
64 11 1397 پرويز خان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 2,460,965 129,559,549,057 Rls. 1,526,043 $
65 10 1397 پرويز خان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 2,377,130 129,454,413,744 Rls. 1,473,818 $
66 8 1397 پرويز خان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,659,905 124,207,017,022 Rls. 1,861,077 $
67 11 1397 پرويز خان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 506,980 120,879,679,065 Rls. 1,396,655 $
68 9 1397 پرويز خان عراق 08105000 کيوي، تازه 2,034,570 119,002,364,827 Rls. 1,356,022 $
69 10 1397 پرويز خان عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 3,404,000 117,191,528,228 Rls. 1,273,280 $
70 10 1397 پرويز خان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 685,495 116,871,119,963 Rls. 1,295,126 $
71 8 1397 پرويز خان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 922,440 114,380,564,700 Rls. 1,838,127 $
72 10 1397 پرويز خان عراق 69074090 ک ک ک سایر 10,634,061 113,743,217,245 Rls. 1,225,210 $
73 8 1397 پرويز خان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 307,666 112,816,327,517 Rls. 1,754,854 $
74 7 1397 پرويز خان عراق 08081000 سيب، تازه 4,565,109 110,841,906,000 Rls. 2,639,093 $
75 11 1397 پرويز خان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,036,604 110,454,413,336 Rls. 1,309,619 $
76 6 1397 پرويز خان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 4,832,541 105,680,904,000 Rls. 2,516,212 $
77 12 1397 پرويز خان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 806,366 105,291,850,794 Rls. 1,182,898 $
78 8 1397 پرويز خان عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 3,005,595 96,089,091,305 Rls. 1,535,682 $
79 9 1397 پرويز خان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 539,360 95,894,666,008 Rls. 1,115,779 $
80 8 1397 پرويز خان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 607,032 94,268,849,845 Rls. 1,316,432 $
81 12 1397 پرويز خان عراق 08081000 سيب، تازه 1,842,050 93,977,149,850 Rls. 1,083,866 $
82 10 1397 پرويز خان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 672,370 91,500,534,191 Rls. 1,004,772 $
83 7 1397 پرويز خان عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,584,980 88,907,322,000 Rls. 2,116,841 $
84 12 1397 پرويز خان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 821,334 88,830,186,190 Rls. 1,005,492 $
85 8 1397 پرويز خان عراق 08105000 کيوي، تازه 2,128,200 88,498,057,297 Rls. 1,418,125 $
86 9 1397 پرويز خان عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 497,285 86,746,499,038 Rls. 991,598 $
87 8 1397 پرويز خان عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 3,882,870 86,702,514,496 Rls. 1,322,573 $
88 12 1397 پرويز خان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 225,268 86,615,581,506 Rls. 973,804 $
89 9 1397 پرويز خان عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 2,564,960 86,051,058,047 Rls. 959,051 $
90 9 1397 پرويز خان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,523,795 85,943,561,653 Rls. 978,267 $
91 7 1397 پرويز خان عراق 07031000 پياز و موسير 4,724,205 84,922,110,000 Rls. 2,021,955 $
92 7 1397 پرويز خان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,711,676 79,311,330,000 Rls. 1,888,365 $
93 9 1397 پرويز خان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 271,288 78,889,225,600 Rls. 866,349 $
94 12 1397 پرويز خان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 766,941 77,060,250,260 Rls. 866,526 $
95 6 1397 پرويز خان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 730,500 73,634,400,000 Rls. 1,753,200 $
96 9 1397 پرويز خان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 323,252 72,920,121,940 Rls. 837,738 $
97 9 1397 پرويز خان عراق 08071100 هندوا نه، تازه 1,851,710 72,911,810,866 Rls. 841,087 $
98 11 1397 پرويز خان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 576,387 72,436,009,950 Rls. 848,059 $
99 11 1397 پرويز خان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 801,947 71,137,064,449 Rls. 841,484 $
100 8 1397 پرويز خان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 449,391 70,676,453,055 Rls. 1,126,511 $
مجموع کل
33,307,201,847,664 ريال
مجموع کل
415,658,088 دلار