آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 77,525,344 750,000,000,000 Rls. 19,287,287 $
2 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 45,945,897 678,000,000,000 Rls. 16,158,252 $
3 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 16,250,000 478,107,000,000 Rls. 11,383,500 $
4 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 9,000,000 360,612,000,000 Rls. 8,586,000 $
5 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 34,508,501 340,598,832,000 Rls. 8,109,496 $
6 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 9,090,000 340,251,533,260 Rls. 8,413,287 $
7 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 11,000,000 334,026,000,000 Rls. 7,953,000 $
8 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 6,971,250 262,643,083,500 Rls. 6,253,405 $
9 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 7,000,000 248,000,000,000 Rls. 5,908,000 $
10 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 4,980,000 190,156,049,235 Rls. 4,515,913 $
11 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 18,510,427 183,000,000,000 Rls. 4,349,950 $
12 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 18,402,074 176,000,000,000 Rls. 4,655,724 $
13 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 10,000,000 171,378,560,000 Rls. 4,520,000 $
14 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 8,489,403 161,162,826,720 Rls. 3,837,210 $
15 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,928,249 156,000,000,000 Rls. 4,124,661 $
16 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 5,042,018 125,000,000,000 Rls. 2,984,874 $
17 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 4,010,485 124,000,000,000 Rls. 2,963,748 $
18 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 گر?د نساج? 2,496,000 110,137,776,000 Rls. 2,622,328 $
19 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,045,000 51,104,550,000 Rls. 1,216,775 $
20 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 850,000 43,633,004,480 Rls. 1,036,906 $
21 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 600,000 34,193,200,000 Rls. 840,000 $
22 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 742,500 34,125,188,625 Rls. 809,325 $
23 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 512,000 32,646,804,000 Rls. 773,120 $
24 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 416,000 25,945,920,000 Rls. 617,760 $
25 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 گر?د نساج? 506,000 21,057,315,840 Rls. 498,696 $
26 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 500,000 19,950,000,000 Rls. 475,000 $
27 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 112,500 11,004,525,000 Rls. 262,011 $
28 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 95,760 6,407,016,640 Rls. 152,258 $
29 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 45,000 6,354,180,000 Rls. 151,290 $
30 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 112,500 1,748,250,000 Rls. 41,625 $
31 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 95,200 1,435,120,960 Rls. 38,080 $
مجموع کل
5,478,678,736,260 ريال
مجموع کل
133,539,481 دلار
[1]