آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 85,950,373 1,782,054,000,000 Rls. 19,968,891 $
2 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 108,473,357 1,548,000,000,000 Rls. 35,960,699 $
3 9 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 40,500,994 848,960,000,000 Rls. 9,637,625 $
4 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 77,525,344 750,000,000,000 Rls. 19,287,287 $
5 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 50,038,692 685,746,212,480 Rls. 16,112,458 $
6 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 45,945,897 678,000,000,000 Rls. 16,158,252 $
7 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 21,129,719 613,771,262,780 Rls. 14,390,993 $
8 8 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 32,341,246 544,208,000,000 Rls. 9,439,431 $
9 7 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 40,500,938 542,000,000,000 Rls. 12,905,794 $
10 8 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 16,535,923 506,405,000,000 Rls. 10,226,710 $
11 6 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 30,050,166 505,664,000,000 Rls. 12,039,598 $
12 6 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 39,500,041 487,747,000,000 Rls. 11,613,012 $
13 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 16,250,000 478,107,000,000 Rls. 11,383,500 $
14 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 40,010,398 478,000,000,000 Rls. 11,116,910 $
15 7 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 26,297,031 443,000,000,000 Rls. 10,535,905 $
16 8 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 33,500,145 419,288,000,000 Rls. 4,868,818 $
17 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 40,000,000 403,000,000,000 Rls. 9,600,000 $
18 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 11,550,000 379,000,000,000 Rls. 8,893,500 $
19 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 36,650,237 368,473,973,300 Rls. 8,649,455 $
20 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 9,000,000 360,612,000,000 Rls. 8,586,000 $
21 7 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 9,525,345 345,000,000,000 Rls. 8,215,610 $
22 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 34,508,501 340,598,832,000 Rls. 8,109,496 $
23 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 9,090,000 340,251,533,260 Rls. 8,413,287 $
24 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 11,000,000 334,026,000,000 Rls. 7,953,000 $
25 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 7,974,750 301,167,865,150 Rls. 7,072,154 $
26 9 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 5,235,272 272,709,000,000 Rls. 3,099,283 $
27 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 6,971,250 262,643,083,500 Rls. 6,253,405 $
28 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 7,000,000 248,000,000,000 Rls. 5,908,000 $
29 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29152100 اسيد استيك 7,875,000 244,474,750,000 Rls. 5,819,625 $
30 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 5,296,500 212,558,289,740 Rls. 4,860,251 $
31 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 19,675,148 209,757,186,200 Rls. 4,847,970 $
32 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 4,980,000 190,156,049,235 Rls. 4,515,913 $
33 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 18,510,427 183,000,000,000 Rls. 4,349,950 $
34 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 18,402,074 176,000,000,000 Rls. 4,655,724 $
35 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 10,000,000 171,378,560,000 Rls. 4,520,000 $
36 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 5,250,000 167,580,000,000 Rls. 3,937,500 $
37 9 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 2,335,500 165,386,110,736 Rls. 1,862,123 $
38 8 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 4,387,500 161,833,221,000 Rls. 1,872,557 $
39 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 8,489,403 161,162,826,720 Rls. 3,837,210 $
40 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,928,249 156,000,000,000 Rls. 4,124,661 $
41 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 5,042,018 125,000,000,000 Rls. 2,984,874 $
42 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 4,010,485 124,000,000,000 Rls. 2,963,748 $
43 6 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 4,879,438 121,322,000,000 Rls. 2,888,627 $
44 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 گر?د نساج? 2,496,000 110,137,776,000 Rls. 2,622,328 $
45 7 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 10,000,000 84,000,000,000 Rls. 2,000,000 $
46 7 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,713,000 69,568,002,000 Rls. 1,656,381 $
47 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 گر?د نساج? 1,496,000 67,858,560,000 Rls. 1,615,680 $
48 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 2,100,000 66,150,000,000 Rls. 1,575,000 $
49 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 2,000,000 54,348,000,000 Rls. 1,294,000 $
50 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,045,000 51,104,550,000 Rls. 1,216,775 $
51 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 1,510,886 50,863,881,600 Rls. 1,195,110 $
52 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 850,000 43,633,004,480 Rls. 1,036,906 $
53 9 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 140,000 35,613,996,720 Rls. 394,520 $
54 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 600,000 34,193,200,000 Rls. 840,000 $
55 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 742,500 34,125,188,625 Rls. 809,325 $
56 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 512,000 32,646,804,000 Rls. 773,120 $
57 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 500,000 26,985,859,810 Rls. 630,953 $
58 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 416,000 25,945,920,000 Rls. 617,760 $
59 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 2,000,000 25,452,000,000 Rls. 606,000 $
60 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076110 گر?د نساج? 506,000 21,057,315,840 Rls. 498,696 $
61 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 500,000 19,950,000,000 Rls. 475,000 $
62 6 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011030 گريد فيلم 396,000 19,502,017,920 Rls. 464,332 $
63 8 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 60,000 13,953,327,000 Rls. 159,152 $
64 1 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 112,500 11,004,525,000 Rls. 262,011 $
65 6 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 222,750 8,990,562,000 Rls. 214,061 $
66 6 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 167,580 8,980,944,000 Rls. 213,832 $
67 7 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29214100 آنيلين و املاح آن 144,000 8,247,540,000 Rls. 196,370 $
68 3 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 95,760 6,407,016,640 Rls. 152,258 $
69 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 45,000 6,354,180,000 Rls. 151,290 $
70 7 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 116,181 6,289,836,000 Rls. 149,758 $
71 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 95,760 5,611,039,070 Rls. 131,191 $
72 7 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 95,760 5,132,232,000 Rls. 122,196 $
73 5 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011030 گريد فيلم 99,000 4,875,504,480 Rls. 116,084 $
74 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011030 گريد فيلم 74,250 3,621,869,710 Rls. 84,034 $
75 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 110,400 3,373,531,920 Rls. 79,452 $
76 8 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 47,880 2,565,948,000 Rls. 61,094 $
77 4 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 112,500 1,767,397,500 Rls. 41,625 $
78 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 112,500 1,748,250,000 Rls. 41,625 $
79 2 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 95,200 1,435,120,960 Rls. 38,080 $
80 8 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 23,940 1,296,078,000 Rls. 30,859 $
مجموع کل
18,810,832,735,376 ريال
مجموع کل
397,006,664 دلار
[1]