آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 8,268,406 37,003,657,140 Rls. 877,800 $
2 4 1397 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 8,089,774 36,620,254,357 Rls. 857,432 $
3 3 1397 يزد گرجستان 48026200 سايركاغذ مقوا قشرنزده ا ندود شده بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435 وضلع ديگر ا ز297mm بيشترنباشد 666,660 22,012,200,000 Rls. 522,000 $
4 5 1397 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,701,426 21,016,540,534 Rls. 484,968 $
5 12 1397 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,866,243 20,707,516,407 Rls. 233,351 $
6 2 1397 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,538,045 20,545,308,000 Rls. 489,173 $
7 9 1397 يزد گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 196,970 20,091,740,040 Rls. 230,905 $
8 2 1397 يزد گرجستان 48026200 سايركاغذ مقوا قشرنزده ا ندود شده بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435 وضلع ديگر ا ز297mm بيشترنباشد 546,710 19,638,089,644 Rls. 467,573 $
9 11 1397 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,938,359 15,251,177,720 Rls. 182,795 $
10 1 1397 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,529,238 14,724,768,648 Rls. 372,996 $
11 4 1397 يزد گرجستان 48026200 سايركاغذ مقوا قشرنزده ا ندود شده بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435 وضلع ديگر ا ز297mm بيشترنباشد 503,700 14,326,920,000 Rls. 336,600 $
12 6 1397 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,827,033 13,007,400,000 Rls. 309,700 $
13 10 1397 يزد گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 123,000 9,566,749,800 Rls. 110,104 $
14 11 1397 يزد گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 81,318 8,597,072,999 Rls. 97,581 $
15 5 1397 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,801,886 8,446,313,526 Rls. 195,565 $
16 10 1397 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,512,981 7,741,079,385 Rls. 91,132 $
17 6 1397 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,549,274 6,780,312,000 Rls. 161,436 $
18 2 1397 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,384,990 6,390,552,000 Rls. 152,156 $
19 9 1397 يزد گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 60,740 6,369,042,751 Rls. 73,850 $
20 12 1397 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,021,755 6,072,148,075 Rls. 68,536 $
21 2 1397 يزد گرجستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 48,900 4,107,600,000 Rls. 97,800 $
22 8 1397 يزد گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 47,880 4,021,920,000 Rls. 71,191 $
23 2 1397 يزد گرجستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم 93,800 3,939,600,000 Rls. 93,800 $
24 8 1397 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 371,785 3,173,100,000 Rls. 75,550 $
25 7 1397 يزد گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 582,580 3,039,036,000 Rls. 72,358 $
26 11 1397 يزد گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 46,900 2,995,859,440 Rls. 37,520 $
27 3 1397 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 592,440 2,994,295,554 Rls. 70,998 $
28 11 1397 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 465,101 2,844,020,011 Rls. 34,091 $
29 1 1397 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 484,189 2,246,109,320 Rls. 54,606 $
30 8 1397 يزد گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 20,391 2,096,968,831 Rls. 24,469 $
31 4 1397 يزد گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 40,553 2,066,230,980 Rls. 48,663 $
32 6 1397 يزد گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 40,460 2,039,142,000 Rls. 48,551 $
33 3 1397 يزد گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 40,213 2,036,629,890 Rls. 48,255 $
34 3 1397 يزد گرجستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 24,170 2,034,147,200 Rls. 48,340 $
35 6 1397 يزد گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 24,030 2,018,520,000 Rls. 48,060 $
36 1 1397 يزد گرجستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 24,750 1,865,506,500 Rls. 49,500 $
37 11 1397 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 92,900 1,639,121,704 Rls. 20,438 $
38 11 1397 يزد گرجستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 235,445 1,524,559,704 Rls. 18,357 $
39 3 1397 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 159,400 1,475,313,730 Rls. 35,068 $
40 12 1397 يزد گرجستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 191,728 1,198,509,504 Rls. 13,369 $
41 8 1397 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 99,432 1,192,284,071 Rls. 19,151 $
42 6 1397 يزد گرجستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 15,640 985,110,000 Rls. 23,455 $
43 11 1397 يزد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 19,677 982,526,053 Rls. 11,811 $
44 3 1397 يزد گرجستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 13,430 879,229,409 Rls. 20,863 $
45 9 1397 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 45,660 873,783,379 Rls. 10,241 $
46 4 1397 يزد گرجستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 115,895 798,729,200 Rls. 18,532 $
47 7 1397 يزد گرجستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم 189,600 796,320,000 Rls. 18,960 $
48 8 1397 يزد گرجستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 8,900 779,100,000 Rls. 18,550 $
49 4 1397 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 80,550 758,322,180 Rls. 17,721 $
50 2 1397 يزد گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 22,245 747,432,000 Rls. 17,796 $
51 5 1397 يزد گرجستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 93,150 739,958,400 Rls. 17,328 $
52 6 1397 يزد گرجستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم 189,600 716,688,000 Rls. 17,064 $
53 12 1397 يزد گرجستان 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 35,860 699,197,871 Rls. 7,889 $
54 10 1397 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 116,980 678,416,232 Rls. 8,138 $
55 1 1397 يزد گرجستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 164,340 651,173,144 Rls. 17,242 $
56 5 1397 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 68,000 638,849,420 Rls. 14,960 $
57 4 1397 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 118,310 623,717,320 Rls. 14,558 $
58 6 1397 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 60,400 558,096,000 Rls. 13,288 $
59 5 1397 يزد گرجستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم 189,600 557,424,000 Rls. 13,272 $
60 7 1397 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 59,981 554,190,000 Rls. 13,195 $
61 3 1397 يزد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 19,762 499,950,405 Rls. 11,857 $
62 10 1397 يزد گرجستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 70,500 474,007,704 Rls. 5,686 $
63 4 1397 يزد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 18,369 469,053,760 Rls. 11,021 $
64 7 1397 يزد گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 48,090 444,890,880 Rls. 10,593 $
65 6 1397 يزد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 17,496 440,874,000 Rls. 10,497 $
66 10 1397 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 23,400 429,157,872 Rls. 5,148 $
67 9 1397 يزد گرجستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم 48,000 423,417,600 Rls. 4,812 $
68 1 1397 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 46,045 381,840,220 Rls. 10,130 $
69 1 1397 يزد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 14,953 376,782,000 Rls. 8,971 $
70 3 1397 يزد گرجستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 93,900 350,484,320 Rls. 8,329 $
71 1 1397 يزد گرجستان 70193910 پشم شيشه 8,970 338,115,180 Rls. 8,970 $
72 4 1397 يزد گرجستان 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 34,850 332,498,100 Rls. 7,667 $
73 8 1397 يزد گرجستان 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 17,208 312,357,125 Rls. 3,563 $
74 3 1397 يزد گرجستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 43,990 306,180,000 Rls. 7,290 $
75 2 1397 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 25,415 234,864,000 Rls. 5,592 $
76 7 1397 يزد گرجستان 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 23,740 219,324,000 Rls. 5,222 $
77 6 1397 يزد گرجستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 3,895 217,350,000 Rls. 5,175 $
78 1 1397 يزد گرجستان 08081000 سيب، تازه 11,000 207,278,500 Rls. 5,500 $
79 12 1397 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 9,600 195,245,952 Rls. 2,112 $
80 2 1397 يزد گرجستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 1,150 193,200,000 Rls. 4,600 $
81 2 1397 يزد گرجستان 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 20,453 188,958,000 Rls. 4,499 $
82 4 1397 يزد گرجستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 47,980 181,901,440 Rls. 4,274 $
83 6 1397 يزد گرجستان 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 17,960 165,942,000 Rls. 3,951 $
84 11 1397 يزد گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 22,950 152,668,780 Rls. 1,912 $
85 2 1397 يزد گرجستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 22,650 141,960,000 Rls. 3,380 $
86 1 1397 يزد گرجستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 22,425 136,500,000 Rls. 3,250 $
87 3 1397 يزد گرجستان 70193910 پشم شيشه 3,000 126,810,000 Rls. 3,000 $
88 5 1397 يزد گرجستان 70193910 پشم شيشه 1,980 86,130,000 Rls. 1,980 $
89 1 1397 يزد گرجستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 3,987 75,129,034 Rls. 1,994 $
90 2 1397 يزد گرجستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 177 22,302,000 Rls. 531 $
91 1 1397 يزد گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,000 18,843,500 Rls. 500 $
مجموع کل
387,619,596,445 ريال
مجموع کل
7,812,656 دلار
[1]