آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 يزد پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 9,124,830 438,655,797,739 Rls. 4,777,650 $
2 12 1397 يزد پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 7,212,635 345,992,375,603 Rls. 3,950,244 $
3 11 1397 يزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,299,300 326,775,642,900 Rls. 3,897,900 $
4 10 1397 يزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,149,300 311,029,007,400 Rls. 3,437,371 $
5 11 1397 يزد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 54,772,607 291,312,366,866 Rls. 3,478,989 $
6 12 1397 يزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,074,100 283,252,669,200 Rls. 3,217,628 $
7 9 1397 يزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,099,900 282,818,177,700 Rls. 3,308,708 $
8 11 1397 يزد پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 5,620,135 266,421,886,710 Rls. 3,073,229 $
9 8 1397 يزد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 20,164,313 254,306,617,160 Rls. 4,285,184 $
10 8 1397 يزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,100,000 186,571,125,000 Rls. 3,277,981 $
11 12 1397 يزد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 33,364,345 178,423,638,340 Rls. 2,025,558 $
12 2 1397 يزد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 36,876,277 166,357,196,880 Rls. 3,960,885 $
13 4 1397 يزد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 33,166,853 160,606,464,618 Rls. 3,754,643 $
14 5 1397 يزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,298,320 160,423,011,000 Rls. 3,715,810 $
15 4 1397 يزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,193,650 142,622,088,000 Rls. 3,336,900 $
16 5 1397 يزد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 27,759,776 134,104,969,388 Rls. 3,086,080 $
17 2 1397 يزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,069,100 125,646,750,000 Rls. 2,991,589 $
18 6 1397 يزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 999,000 124,828,200,000 Rls. 2,972,100 $
19 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,057,291 118,795,448,397 Rls. 1,338,345 $
20 3 1397 يزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 981,215 114,317,082,975 Rls. 2,712,345 $
21 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,556,959 96,587,697,778 Rls. 1,129,039 $
22 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,280,628 79,171,568,390 Rls. 870,887 $
23 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,573,754 77,382,517,250 Rls. 1,791,917 $
24 10 1397 يزد پاکستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 517,030 76,339,084,384 Rls. 827,248 $
25 9 1397 يزد پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,497,430 73,413,021,411 Rls. 808,320 $
26 8 1397 يزد پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 5,351,605 68,187,244,435 Rls. 1,182,413 $
27 1 1397 يزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 547,975 65,128,200,000 Rls. 1,619,025 $
28 8 1397 يزد پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,925,930 65,016,378,773 Rls. 1,027,940 $
29 1 1397 يزد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 13,954,003 62,375,559,761 Rls. 1,567,275 $
30 12 1397 يزد پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 18,800 58,093,504,000 Rls. 658,000 $
31 9 1397 يزد پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 2,775,852 54,866,038,960 Rls. 661,184 $
32 3 1397 يزد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 11,478,640 54,279,102,687 Rls. 1,287,873 $
33 11 1397 يزد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 83,100 53,822,317,600 Rls. 664,800 $
34 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,935,839 51,080,520,020 Rls. 1,196,901 $
35 2 1397 يزد پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 9,579,215 50,924,375,040 Rls. 1,212,486 $
36 5 1397 يزد پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 9,469,934 49,625,042,713 Rls. 1,143,173 $
37 11 1397 يزد پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 8,114,074 45,473,817,632 Rls. 545,105 $
38 7 1397 يزد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 7,973,329 45,278,661,960 Rls. 1,078,064 $
39 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,211,649 44,212,224,000 Rls. 1,052,672 $
40 9 1397 يزد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,276,835 44,032,316,507 Rls. 529,861 $
41 7 1397 يزد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 123,210 42,133,560,000 Rls. 1,003,180 $
42 8 1397 يزد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 97,500 41,275,800,000 Rls. 683,768 $
43 10 1397 يزد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 7,526,725 40,811,212,392 Rls. 483,579 $
44 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,312,641 37,794,352,678 Rls. 431,487 $
45 10 1397 يزد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 37,768,800,000 Rls. 400,000 $
46 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,221,938 33,177,312,000 Rls. 789,936 $
47 6 1397 يزد پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 6,870,411 31,988,992,560 Rls. 761,642 $
48 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 614,174 25,540,103,541 Rls. 283,790 $
49 12 1397 يزد پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 4,389,432 25,394,887,389 Rls. 287,165 $
50 11 1397 يزد پاکستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 4,051,904 25,058,027,651 Rls. 300,212 $
51 7 1397 يزد پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,043,700 23,977,926,000 Rls. 570,903 $
52 11 1397 يزد پاکستان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 241,090 23,890,367,996 Rls. 296,539 $
53 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 960,594 23,330,150,382 Rls. 554,270 $
54 9 1397 يزد پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 297,400 21,051,726,960 Rls. 238,718 $
55 9 1397 يزد پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 202,392 20,876,297,258 Rls. 244,775 $
56 12 1397 يزد پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 198,260 20,791,014,106 Rls. 237,830 $
57 12 1397 يزد پاکستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 3,058,090 20,373,895,467 Rls. 232,229 $
58 7 1397 يزد پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 150,000 18,900,000,000 Rls. 450,000 $
59 2 1397 يزد پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 128,155 18,838,785,000 Rls. 448,543 $
60 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 691,827 17,078,847,293 Rls. 450,555 $
61 4 1397 يزد پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 3,085,928 16,603,689,071 Rls. 388,264 $
62 5 1397 يزد پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 228,960 15,089,555,910 Rls. 353,543 $
63 10 1397 يزد پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 136,832 14,699,621,105 Rls. 167,781 $
64 4 1397 يزد پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 97,400 14,548,550,450 Rls. 340,900 $
65 11 1397 يزد پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,000 14,138,982,000 Rls. 175,500 $
66 5 1397 يزد پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 88,365 13,287,353,620 Rls. 309,278 $
67 6 1397 يزد پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 2,553,170 13,068,585,600 Rls. 311,157 $
68 1 1397 يزد پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 2,434,045 11,937,333,336 Rls. 295,382 $
69 11 1397 يزد پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 40,400 11,888,175,950 Rls. 141,400 $
70 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 495,930 11,614,974,443 Rls. 133,901 $
71 10 1397 يزد پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 35,645 11,229,680,838 Rls. 124,758 $
72 7 1397 يزد پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,304,265 10,873,973,040 Rls. 258,904 $
73 2 1397 يزد پاکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 125,650 10,554,600,000 Rls. 251,300 $
74 4 1397 يزد پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 161,400 10,337,878,280 Rls. 242,551 $
75 5 1397 يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 350,020 10,280,884,220 Rls. 239,432 $
76 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 446,288 9,726,637,830 Rls. 258,090 $
77 2 1397 يزد پاکستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 64,182 9,434,754,000 Rls. 224,637 $
78 2 1397 يزد پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 145,910 9,309,426,000 Rls. 221,653 $
79 9 1397 يزد پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 105,500 8,569,075,968 Rls. 98,202 $
80 4 1397 يزد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,492,000,000 Rls. 200,000 $
81 6 1397 يزد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,400,000,000 Rls. 200,000 $
82 11 1397 يزد پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 50,000 8,188,350,000 Rls. 100,000 $
83 11 1397 يزد پاکستان 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمتر از600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 76,880 8,012,399,756 Rls. 96,852 $
84 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 272,170 8,002,172,625 Rls. 149,571 $
85 11 1397 يزد پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 79,829 7,843,681,460 Rls. 96,600 $
86 4 1397 يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 257,400 7,540,226,760 Rls. 175,128 $
87 4 1397 يزد پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 218,416 7,457,848,320 Rls. 174,732 $
88 8 1397 يزد پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 144,489 7,282,170,000 Rls. 173,385 $
89 3 1397 يزد پاکستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 23,940 7,103,586,000 Rls. 168,550 $
90 10 1397 يزد پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,379,035 7,022,149,788 Rls. 84,311 $
91 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 157,276 6,825,756,348 Rls. 77,379 $
92 12 1397 يزد پاکستان 27101910 روغن موتور 136,500 6,811,698,100 Rls. 76,470 $
93 3 1397 يزد پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,263,110 6,713,165,392 Rls. 159,320 $
94 5 1397 يزد پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 123,742 6,363,954,330 Rls. 148,488 $
95 7 1397 يزد پاکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 122,246 6,161,106,000 Rls. 146,693 $
96 10 1397 يزد پاکستان 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمتر از600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 129,620 5,931,625,073 Rls. 71,291 $
97 8 1397 يزد پاکستان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 60,375 5,480,650,300 Rls. 62,512 $
98 10 1397 يزد پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 73,900 5,373,002,960 Rls. 57,931 $
99 12 1397 يزد پاکستان 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري براي آسياب ا زچدن، اهن يافولاد 151,609 5,353,960,896 Rls. 60,642 $
100 11 1397 يزد پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 74,310 5,052,315,912 Rls. 57,707 $
مجموع کل
6,551,207,319,531 ريال
مجموع کل
103,676,639 دلار