آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,719,686 115,038,466,368 Rls. 2,751,498 $
2 6 1397 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,379,104 92,675,788,800 Rls. 2,206,567 $
3 8 1397 يزد هلند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 31,104,554,360 Rls. 358,801 $
4 2 1397 يزد هلند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 20,766,186,000 Rls. 494,433 $
5 3 1397 يزد هلند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 19,444,200,000 Rls. 460,000 $
6 7 1397 يزد هلند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 8,820,000,000 Rls. 210,000 $
7 5 1397 يزد هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,250 3,402,000,000 Rls. 81,000 $
8 6 1397 يزد هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,250 3,402,000,000 Rls. 81,000 $
9 3 1397 يزد هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 24,062 1,623,318,768 Rls. 38,499 $
مجموع کل
296,276,514,296 ريال
مجموع کل
6,681,798 دلار
[1]