آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 يزد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 190,086,925 832,298,829,132 Rls. 19,817,244 $
2 4 1397 يزد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 177,029,742 791,470,203,564 Rls. 18,520,598 $
3 12 1397 يزد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 155,868,610 713,942,298,588 Rls. 8,107,795 $
4 5 1397 يزد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 145,620,945 647,103,557,604 Rls. 14,996,052 $
5 11 1397 يزد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 102,036,335 470,392,451,768 Rls. 5,577,037 $
6 6 1397 يزد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 92,792,873 392,969,823,344 Rls. 9,356,424 $
7 3 1397 يزد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 84,504,948 368,615,489,821 Rls. 8,743,040 $
8 1 1397 يزد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 69,796,074 300,011,633,402 Rls. 7,372,160 $
9 10 1397 يزد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,422,290 216,732,426,897 Rls. 2,423,496 $
10 9 1397 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 2,015,706 209,879,614,254 Rls. 2,425,461 $
11 12 1397 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 1,917,403 201,832,243,311 Rls. 2,295,764 $
12 10 1397 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 1,738,318 189,948,625,197 Rls. 2,085,251 $
13 5 1397 يزد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 41,816,981 184,662,107,638 Rls. 4,279,537 $
14 12 1397 يزد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,494,680 153,725,432,560 Rls. 1,736,037 $
15 11 1397 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 1,470,608 148,051,832,057 Rls. 1,764,702 $
16 9 1397 يزد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,549,750 119,413,533,811 Rls. 1,372,550 $
17 6 1397 يزد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 24,718,490 108,957,583,980 Rls. 2,594,229 $
18 10 1397 يزد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 19,287,965 107,634,257,832 Rls. 1,220,135 $
19 4 1397 يزد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,296,480 101,035,257,440 Rls. 2,362,800 $
20 8 1397 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 1,177,646 92,389,190,220 Rls. 1,298,559 $
21 2 1397 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 1,813,687 91,407,666,000 Rls. 2,176,373 $
22 2 1397 يزد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 6,046,480 88,883,277,000 Rls. 2,116,269 $
23 9 1397 يزد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 5,855,025 74,092,977,495 Rls. 825,899 $
24 12 1397 يزد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,592,520 73,652,857,715 Rls. 843,324 $
25 4 1397 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 218,151 68,766,613,867 Rls. 1,611,959 $
26 11 1397 يزد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 12,086,402 65,715,613,821 Rls. 787,142 $
27 12 1397 يزد عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 11,166,201 64,647,102,201 Rls. 732,966 $
28 7 1397 يزد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,802,760 64,390,746,000 Rls. 1,533,113 $
29 4 1397 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 1,219,295 62,606,921,950 Rls. 1,463,131 $
30 3 1397 يزد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 3,050,730 62,184,001,717 Rls. 1,474,215 $
31 4 1397 يزد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,689,090 60,278,921,545 Rls. 1,408,493 $
32 6 1397 يزد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,682,200 59,172,624,000 Rls. 1,408,872 $
33 8 1397 يزد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,138,310 58,373,657,633 Rls. 1,084,284 $
34 5 1397 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 1,142,890 55,920,365,210 Rls. 1,301,818 $
35 11 1397 يزد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,172,900 53,955,941,964 Rls. 646,967 $
36 5 1397 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 156,052 52,562,345,168 Rls. 1,222,060 $
37 7 1397 يزد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,158,980 49,872,438,000 Rls. 1,187,439 $
38 12 1397 يزد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 8,474,492 47,808,742,115 Rls. 542,921 $
39 9 1397 يزد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,007,110 47,533,670,278 Rls. 556,286 $
40 8 1397 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 132,153 47,176,571,600 Rls. 538,097 $
41 2 1397 يزد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 9,023,010 45,306,968,258 Rls. 1,078,737 $
42 6 1397 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 863,541 43,521,870,000 Rls. 1,036,235 $
43 1 1397 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 900,947 42,016,027,375 Rls. 1,081,119 $
44 12 1397 يزد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,031,160 39,272,403,412 Rls. 445,871 $
45 2 1397 يزد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,727,610 38,006,619,000 Rls. 904,920 $
46 4 1397 يزد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 6,963,329 37,368,707,748 Rls. 875,084 $
47 3 1397 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 728,176 36,826,432,565 Rls. 873,795 $
48 11 1397 يزد عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 6,246,178 36,361,060,443 Rls. 429,357 $
49 8 1397 يزد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 822,880 35,915,195,604 Rls. 433,802 $
50 9 1397 يزد عراق 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر 50,690 33,656,611,600 Rls. 377,060 $
51 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 847,854 33,575,340,300 Rls. 455,737 $
52 5 1397 يزد عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,491,300 33,408,078,242 Rls. 777,318 $
53 6 1397 يزد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,389,430 32,054,526,000 Rls. 763,203 $
54 3 1397 يزد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,360,112 31,536,229,233 Rls. 748,060 $
55 7 1397 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 591,673 29,819,916,000 Rls. 709,998 $
56 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 634,900 28,161,262,096 Rls. 298,829 $
57 5 1397 يزد عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 163,690 24,632,190,450 Rls. 572,915 $
58 7 1397 يزد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 5,257,504 23,279,928,000 Rls. 554,284 $
59 1 1397 يزد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 4,714,099 22,525,610,451 Rls. 558,315 $
60 3 1397 يزد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 4,016,450 21,045,107,877 Rls. 499,169 $
61 5 1397 يزد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 878,215 20,485,309,500 Rls. 482,739 $
62 10 1397 يزد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 2,664,989 20,085,730,558 Rls. 228,428 $
63 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 395,270 19,504,087,341 Rls. 219,801 $
64 6 1397 يزد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 298,345 18,974,592,000 Rls. 451,776 $
65 10 1397 يزد عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 18,743,000,000 Rls. 191,331 $
66 12 1397 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 96,950 17,660,072,064 Rls. 200,028 $
67 9 1397 يزد عراق 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 101,520 17,636,126,400 Rls. 203,040 $
68 3 1397 يزد عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 51,400 17,319,802,000 Rls. 411,200 $
69 6 1397 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 45,250 17,104,500,000 Rls. 407,250 $
70 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 327,780 16,704,710,883 Rls. 206,821 $
71 6 1397 يزد عراق 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر 42,670 16,269,960,000 Rls. 387,380 $
72 4 1397 يزد عراق 58090000 پارچه هاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچه هاي تار و پود باف از نخهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 50,470 15,473,916,300 Rls. 363,030 $
73 6 1397 يزد عراق 54083300 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 25,710 15,117,480,000 Rls. 359,940 $
74 4 1397 يزد عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 15,055,040,000 Rls. 352,000 $
75 4 1397 يزد عراق 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 83,700 14,272,214,000 Rls. 334,800 $
76 12 1397 يزد عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,907,495 14,271,074,109 Rls. 162,592 $
77 9 1397 يزد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 734,220 14,121,228,634 Rls. 161,959 $
78 8 1397 يزد عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 1,703,580 14,042,480,232 Rls. 211,379 $
79 2 1397 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 115,223 13,509,442,800 Rls. 321,653 $
80 3 1397 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 112,497 13,399,263,115 Rls. 317,780 $
81 4 1397 يزد عراق 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 75,850 12,957,280,000 Rls. 303,400 $
82 3 1397 يزد عراق 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 76,400 12,895,328,000 Rls. 305,600 $
83 11 1397 يزد عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 49,200 12,604,254,000 Rls. 147,600 $
84 2 1397 يزد عراق 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 90,550 12,480,428,100 Rls. 297,153 $
85 11 1397 يزد عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 18,500 12,212,888,000 Rls. 148,000 $
86 8 1397 يزد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 704,500 11,659,447,998 Rls. 151,336 $
87 5 1397 يزد عراق 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 65,750 11,543,514,000 Rls. 263,000 $
88 5 1397 يزد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,207,721 11,300,505,000 Rls. 265,696 $
89 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 234,820 11,240,146,322 Rls. 127,742 $
90 2 1397 يزد عراق 58090000 پارچه هاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچه هاي تار و پود باف از نخهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 19,000 11,172,000,000 Rls. 266,000 $
91 8 1397 يزد عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 980,458 10,825,024,072 Rls. 189,042 $
92 2 1397 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 619,560 10,806,684,000 Rls. 257,302 $
93 5 1397 يزد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 163,850 10,754,089,840 Rls. 248,540 $
94 8 1397 يزد عراق 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 587,725 10,148,304,857 Rls. 161,679 $
95 3 1397 يزد عراق 58090000 پارچه هاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچه هاي تار و پود باف از نخهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 19,860 10,079,561,400 Rls. 239,160 $
96 4 1397 يزد عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 66,695 9,990,345,750 Rls. 233,432 $
97 9 1397 يزد عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 838,150 9,820,936,520 Rls. 114,382 $
98 8 1397 يزد عراق 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 135,345 9,762,318,125 Rls. 130,555 $
99 6 1397 يزد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,055,650 9,735,222,000 Rls. 231,791 $
100 12 1397 يزد عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,750 9,711,680,000 Rls. 105,052 $
مجموع کل
8,819,809,520,273 ريال
مجموع کل
165,445,700 دلار