آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري کره) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 يزد جمهوري کره 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 144,000 71,738,163,050 Rls. 1,651,660 $
2 3 1397 يزد جمهوري کره 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 62,000 30,507,861,750 Rls. 722,950 $
3 2 1397 يزد جمهوري کره 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 62,000 30,487,842,000 Rls. 725,901 $
4 4 1397 يزد جمهوري کره 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 62,000 29,514,604,640 Rls. 693,079 $
5 1 1397 يزد جمهوري کره 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 62,000 27,296,925,380 Rls. 721,759 $
6 8 1397 يزد جمهوري کره 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 22,000 22,005,446,424 Rls. 256,776 $
7 7 1397 يزد جمهوري کره 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 42,000 20,392,680,000 Rls. 485,540 $
8 6 1397 يزد جمهوري کره 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 19,529,286,000 Rls. 464,983 $
9 9 1397 يزد جمهوري کره 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 18,971,116,800 Rls. 230,232 $
مجموع کل
270,443,926,044 ريال
مجموع کل
5,952,880 دلار
[1]