آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,677,018 20,345,755,040 Rls. 476,292 $
2 5 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,807,021 16,376,216,270 Rls. 379,373 $
3 9 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 806,740 15,467,675,339 Rls. 171,938 $
4 11 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,241,386 9,777,662,875 Rls. 117,816 $
5 4 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,500 8,660,925,000 Rls. 202,500 $
6 10 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,662,235 8,528,049,224 Rls. 95,179 $
7 2 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,600 8,278,200,000 Rls. 197,100 $
8 3 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,001,360 7,922,649,973 Rls. 188,102 $
9 6 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,068,830 7,884,408,000 Rls. 187,724 $
10 1 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,884,433 7,181,130,456 Rls. 201,393 $
11 12 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,509,560 6,909,497,843 Rls. 77,629 $
12 12 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 949,982 5,687,868,942 Rls. 64,424 $
13 2 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 985,390 4,134,648,000 Rls. 98,444 $
14 9 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 17,730 3,652,380,000 Rls. 44,325 $
15 9 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 235,540 3,200,684,208 Rls. 36,330 $
16 2 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,000 2,688,000,000 Rls. 64,000 $
17 6 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 32,000 2,553,600,000 Rls. 60,800 $
18 7 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 403,110 2,216,760,000 Rls. 52,780 $
19 12 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 19,813 2,099,047,200 Rls. 23,775 $
20 7 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 317,020 1,945,608,000 Rls. 46,324 $
21 11 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 18,734 1,811,078,720 Rls. 22,480 $
22 7 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 16,253 1,706,523,000 Rls. 40,631 $
23 10 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 171,470 1,289,362,682 Rls. 13,162 $
24 1 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 260,360 1,285,794,080 Rls. 31,564 $
25 5 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 256,978 1,244,570,120 Rls. 28,704 $
26 4 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 177,650 916,737,960 Rls. 21,542 $
27 12 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 157,840 855,199,237 Rls. 9,859 $
28 2 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 144,950 739,116,000 Rls. 17,598 $
29 3 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 118,140 611,729,820 Rls. 14,508 $
30 11 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سایر 50,380 424,648,950 Rls. 4,675 $
31 12 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سایر 52,246 411,646,844 Rls. 4,641 $
32 6 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 26,420 113,400,000 Rls. 2,700 $
مجموع کل
156,920,573,783 ريال
مجموع کل
2,998,312 دلار
[1]