آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,295,250 196,725,570,697 Rls. 2,074,053 $
2 6 1397 يزد ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 4,538,160 102,684,836,100 Rls. 2,444,879 $
3 12 1397 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 678,350 97,428,059,360 Rls. 1,114,968 $
4 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 834,522 77,024,919,949 Rls. 884,343 $
5 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 1,393,647 65,833,964,280 Rls. 1,541,118 $
6 5 1397 يزد ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 2,746,620 62,394,027,072 Rls. 1,428,246 $
7 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 622,164 56,506,351,471 Rls. 684,384 $
8 7 1397 يزد ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,382,280 54,730,461,240 Rls. 1,303,105 $
9 10 1397 يزد ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,072,620 54,680,446,691 Rls. 583,079 $
10 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 817,634 49,897,765,098 Rls. 1,188,042 $
11 12 1397 يزد ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 985,860 47,287,798,372 Rls. 534,703 $
12 5 1397 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 586,730 41,193,139,840 Rls. 938,768 $
13 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 528,380 32,847,373,774 Rls. 819,461 $
14 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 680,062 32,278,872,180 Rls. 748,073 $
15 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 418,867 27,075,759,300 Rls. 451,121 $
16 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 244,704 24,138,386,491 Rls. 269,178 $
17 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 396,337 23,394,733,680 Rls. 557,017 $
18 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 252,434 23,144,735,460 Rls. 277,683 $
19 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 460,444 22,981,509,085 Rls. 546,127 $
20 9 1397 يزد ترکيه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 467,780 22,514,873,107 Rls. 255,877 $
21 4 1397 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 499,903 21,753,606,284 Rls. 509,092 $
22 5 1397 يزد ترکيه 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 1,588,330 21,670,863,080 Rls. 502,376 $
23 11 1397 يزد ترکيه 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 22,000 20,436,679,956 Rls. 255,948 $
24 9 1397 يزد ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 216,000 17,860,713,600 Rls. 202,595 $
25 10 1397 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 15,000 16,046,011,800 Rls. 192,481 $
26 8 1397 يزد ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 288,000 15,263,100,000 Rls. 222,004 $
27 2 1397 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 360,096 15,124,049,640 Rls. 360,098 $
28 9 1397 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 15,000 14,935,939,200 Rls. 163,800 $
29 3 1397 يزد ترکيه 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 1,060,730 14,928,741,667 Rls. 353,597 $
30 9 1397 يزد ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 14,832,000,000 Rls. 180,000 $
31 3 1397 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 318,590 13,414,813,880 Rls. 318,590 $
32 10 1397 يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 139,178 12,975,697,348 Rls. 139,178 $
33 1 1397 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 12,480,600,000 Rls. 330,000 $
34 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 268,178 12,389,916,000 Rls. 294,998 $
35 4 1397 يزد ترکيه 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 934,030 11,898,746,960 Rls. 278,649 $
36 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 257,448 11,894,316,000 Rls. 283,198 $
37 1 1397 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 267,587 11,371,344,569 Rls. 285,802 $
38 2 1397 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 11,138,400,000 Rls. 265,200 $
39 11 1397 يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 130,748 11,093,295,010 Rls. 130,748 $
40 3 1397 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 11,041,466,000 Rls. 262,000 $
41 4 1397 يزد ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 494,520 10,716,055,400 Rls. 250,649 $
42 2 1397 يزد ترکيه 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 587,820 10,491,600,000 Rls. 249,800 $
43 6 1397 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 242,231 10,173,683,100 Rls. 242,232 $
44 9 1397 يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 114,868 9,854,638,563 Rls. 115,583 $
45 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 196,547 9,240,806,850 Rls. 216,206 $
46 10 1397 يزد ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,300 9,228,394,800 Rls. 110,700 $
47 8 1397 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 10,000 9,185,032,500 Rls. 104,765 $
48 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 194,163 9,170,581,964 Rls. 213,584 $
49 1 1397 يزد ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,300 8,242,146,900 Rls. 218,700 $
50 2 1397 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 121,530 8,166,816,000 Rls. 194,448 $
51 8 1397 يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 115,990 8,107,915,284 Rls. 93,710 $
52 6 1397 يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 183,657 7,711,713,660 Rls. 183,613 $
53 12 1397 يزد ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 83,055 7,355,682,156 Rls. 83,055 $
54 5 1397 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 163,567 7,190,409,137 Rls. 163,694 $
55 5 1397 يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 160,173 6,991,502,929 Rls. 160,279 $
56 7 1397 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 164,985 6,929,382,600 Rls. 164,985 $
57 9 1397 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 78,149 6,910,751,467 Rls. 78,885 $
58 12 1397 يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 77,170 6,827,799,216 Rls. 77,170 $
59 12 1397 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 77,581 6,789,069,553 Rls. 77,581 $
60 8 1397 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 49,364 6,621,489,504 Rls. 75,525 $
61 9 1397 يزد ترکيه 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 135,000 6,610,133,880 Rls. 75,060 $
62 7 1397 يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 157,130 6,599,446,140 Rls. 157,130 $
63 7 1397 يزد ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 146,000 5,619,600,000 Rls. 133,800 $
64 5 1397 يزد ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 450,250 5,485,514,060 Rls. 128,245 $
65 9 1397 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 98,700 5,473,040,200 Rls. 62,200 $
66 7 1397 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 10,000 5,307,960,000 Rls. 126,380 $
67 1 1397 يزد ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 120,200 5,210,441,620 Rls. 138,230 $
68 1 1397 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 246,100 5,193,180,160 Rls. 137,438 $
69 8 1397 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 103,563 5,158,470,621 Rls. 92,452 $
70 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 96,106 5,053,105,200 Rls. 120,134 $
71 4 1397 يزد ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 407,840 4,902,069,590 Rls. 114,193 $
72 12 1397 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 5,000 4,755,245,000 Rls. 55,000 $
73 4 1397 يزد ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,300 4,700,322,000 Rls. 110,700 $
74 4 1397 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 65,144 4,436,045,824 Rls. 104,230 $
75 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 74,789 4,384,283,500 Rls. 115,925 $
76 10 1397 يزد ترکيه 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 23,203 4,348,938,290 Rls. 46,406 $
77 10 1397 يزد ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 41,888 4,190,291,460 Rls. 50,265 $
78 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 40,516 4,050,564,427 Rls. 44,569 $
79 11 1397 يزد ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 39,576 3,826,064,924 Rls. 47,491 $
80 3 1397 يزد ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,740 3,821,580,000 Rls. 90,990 $
81 11 1397 يزد ترکيه 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 22,592 3,759,444,352 Rls. 45,184 $
82 3 1397 يزد ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 228,885 3,751,007,105 Rls. 89,045 $
83 12 1397 يزد ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 48,000 3,747,297,600 Rls. 43,200 $
84 10 1397 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 65,400 3,695,100,240 Rls. 39,240 $
85 2 1397 يزد ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 120,000 3,609,900,000 Rls. 85,950 $
86 9 1397 يزد ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 40,262 3,547,092,647 Rls. 40,262 $
87 9 1397 يزد ترکيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 220,920 3,391,265,292 Rls. 41,156 $
88 12 1397 يزد ترکيه 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 23,440 3,193,723,440 Rls. 36,939 $
89 6 1397 يزد ترکيه 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 22,695 2,859,570,000 Rls. 68,085 $
90 5 1397 يزد ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 147,950 2,847,771,000 Rls. 65,466 $
91 11 1397 يزد ترکيه 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 23,400 2,802,629,700 Rls. 35,100 $
92 3 1397 يزد ترکيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 22,000 2,789,820,000 Rls. 66,000 $
93 12 1397 يزد ترکيه 29159092 دواتيل هگزا نوئيك اسيد 25,000 2,670,712,000 Rls. 30,250 $
94 4 1397 يزد ترکيه 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 217,390 2,646,573,480 Rls. 62,243 $
95 11 1397 يزد ترکيه 29159092 دواتيل هگزا نوئيك اسيد 25,000 2,437,061,000 Rls. 30,250 $
96 3 1397 يزد ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 48,000 2,434,752,000 Rls. 57,600 $
97 5 1397 يزد ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 48,000 2,136,960,000 Rls. 50,880 $
98 2 1397 يزد ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,408 1,969,254,000 Rls. 46,887 $
99 8 1397 يزد ترکيه 39219060 tee-shirt transferازپلي اميد 23,114 1,941,576,000 Rls. 46,228 $
100 7 1397 يزد ترکيه 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 22,925 1,925,700,000 Rls. 45,850 $
مجموع کل
1,730,502,862,576 ريال
مجموع کل
30,226,395 دلار