آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيک) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 يزد بلژيک 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 2,331,302 156,663,494,400 Rls. 3,730,082 $
2 7 1397 يزد بلژيک 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 622,502 41,832,134,400 Rls. 996,003 $
3 8 1397 يزد بلژيک 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 463,272 31,131,878,400 Rls. 487,094 $
4 5 1397 يزد بلژيک 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 390,356 27,537,273,664 Rls. 624,570 $
5 3 1397 يزد بلژيک 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 374,258 25,300,872,864 Rls. 598,812 $
6 9 1397 يزد بلژيک 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 128,282 18,060,258,339 Rls. 205,251 $
7 9 1397 يزد بلژيک 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 38,800 5,195,416,176 Rls. 63,051 $
8 3 1397 يزد بلژيک 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 56,000 4,817,089,200 Rls. 113,960 $
9 8 1397 يزد بلژيک 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 48,000 3,093,048,000 Rls. 35,917 $
مجموع کل
313,631,465,443 ريال
مجموع کل
6,854,741 دلار
[1]