آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 يزد امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 52,349,712,000 Rls. 592,804 $
2 9 1397 يزد امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 55,000 40,120,960,000 Rls. 440,000 $
3 10 1397 يزد امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,000 35,019,168,000 Rls. 365,341 $
4 10 1397 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,000 20,339,248,500 Rls. 224,604 $
5 7 1397 يزد امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 52,000 17,472,000,000 Rls. 416,000 $
6 2 1397 يزد امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,000 15,120,000,000 Rls. 360,000 $
7 9 1397 يزد امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 139,000 13,413,428,600 Rls. 153,957 $
8 11 1397 يزد امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 144,000 12,860,705,000 Rls. 160,094 $
9 4 1397 يزد امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 35,000 12,708,540,000 Rls. 297,000 $
10 10 1397 يزد امارات متحده عربي 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 73,500 11,890,144,250 Rls. 124,950 $
11 8 1397 يزد امارات متحده عربي 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 114,910 8,593,362,800 Rls. 124,915 $
12 9 1397 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,000 7,786,800,000 Rls. 94,500 $
13 10 1397 يزد امارات متحده عربي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 426,010 7,773,096,960 Rls. 82,944 $
14 12 1397 يزد امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 50,000 7,720,890,000 Rls. 89,301 $
15 9 1397 يزد امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 6,000 7,127,271,000 Rls. 81,000 $
16 8 1397 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,395 7,027,944,000 Rls. 81,609 $
17 5 1397 يزد امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 6,720,000,000 Rls. 160,000 $
18 5 1397 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,970 4,743,863,550 Rls. 107,595 $
19 2 1397 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,000 4,536,000,000 Rls. 108,000 $
20 10 1397 يزد امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 46,300 4,245,728,520 Rls. 50,930 $
21 8 1397 يزد امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 4,032,000,000 Rls. 96,000 $
22 10 1397 يزد امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 24,100 3,723,476,510 Rls. 40,970 $
23 12 1397 يزد امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 23,500 3,454,037,050 Rls. 39,950 $
24 11 1397 يزد امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دانه دار (انگور خشک کرده) 25,000 3,393,497,500 Rls. 42,500 $
25 4 1397 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,500 3,200,175,000 Rls. 74,250 $
26 5 1397 يزد امارات متحده عربي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 608,090 3,177,893,200 Rls. 73,004 $
27 1 1397 يزد امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 3,015,520,000 Rls. 80,000 $
28 5 1397 يزد امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 350,240 2,792,088,000 Rls. 65,312 $
29 2 1397 يزد امارات متحده عربي 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 116,730 2,451,330,000 Rls. 58,365 $
30 6 1397 يزد امارات متحده عربي 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 16,404 2,411,388,000 Rls. 57,414 $
31 10 1397 يزد امارات متحده عربي 62041390 ساير البسه از الياف سنتيك به صورت دست 3,000 2,321,241,609 Rls. 25,723 $
32 7 1397 يزد امارات متحده عربي 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 46,500 2,148,300,000 Rls. 51,150 $
33 10 1397 يزد امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 132,290 2,114,665,644 Rls. 23,268 $
34 7 1397 يزد امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 29,500 2,106,300,000 Rls. 50,150 $
35 6 1397 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,701,000,000 Rls. 40,500 $
36 6 1397 يزد امارات متحده عربي 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 24,366 1,637,395,200 Rls. 38,986 $
37 8 1397 يزد امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,000 1,428,000,000 Rls. 34,000 $
38 4 1397 يزد امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 151,100 1,190,748,240 Rls. 28,044 $
39 8 1397 يزد امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 151,260 1,175,328,000 Rls. 27,984 $
40 8 1397 يزد امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 15,000 1,071,000,000 Rls. 12,437 $
41 7 1397 يزد امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 15,000 1,071,000,000 Rls. 25,500 $
42 7 1397 يزد امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دانه دار (انگور خشک کرده) 15,000 1,071,000,000 Rls. 25,500 $
43 10 1397 يزد امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 4,525 1,060,197,795 Rls. 11,313 $
44 6 1397 يزد امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 14,300 1,021,020,000 Rls. 24,310 $
45 10 1397 يزد امارات متحده عربي 62144000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت از الياف مصنوعي 4,300 899,171,019 Rls. 9,993 $
46 2 1397 يزد امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 117,050 864,192,000 Rls. 20,576 $
47 6 1397 يزد امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 123,900 807,072,000 Rls. 19,216 $
48 6 1397 يزد امارات متحده عربي 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 98,050 583,884,000 Rls. 13,902 $
49 3 1397 يزد امارات متحده عربي 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 24,050 538,657,875 Rls. 12,775 $
50 5 1397 يزد امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 4,880 348,432,000 Rls. 8,296 $
51 5 1397 يزد امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 18,840 332,262,240 Rls. 7,536 $
52 12 1397 يزد امارات متحده عربي 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 480 124,909,920 Rls. 1,415 $
53 10 1397 يزد امارات متحده عربي 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 600 114,708,864 Rls. 1,376 $
54 10 1397 يزد امارات متحده عربي 87112011 موتورسيكلت داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي از نوع دو زمانه مخصوص استفاده در پيست 170 52,480,400 Rls. 560 $
55 11 1397 يزد امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 2,870 17,646,187 Rls. 221 $
56 10 1397 يزد امارات متحده عربي 55131900 سايرپارچه تاروپودباف, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, مخلوط باپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگرسفيد شده يا نشده 190 15,839,160 Rls. 190 $
57 10 1397 يزد امارات متحده عربي 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري يا روميزي و همانند وبراي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 100 8,336,400 Rls. 100 $
مجموع کل
355,045,056,993 ريال
مجموع کل
5,258,329 دلار
[1]