آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,366,960 306,601,034,603 Rls. 3,498,795 $
2 8 1397 يزد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 7,172,070 266,244,849,652 Rls. 3,693,258 $
3 11 1397 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,289,550 250,451,137,435 Rls. 2,902,331 $
4 12 1397 يزد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 5,384,360 220,050,562,319 Rls. 2,478,916 $
5 8 1397 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,742,970 201,529,979,661 Rls. 3,075,349 $
6 9 1397 يزد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 4,110,070 190,520,373,145 Rls. 2,178,737 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,257,950 124,147,951,279 Rls. 1,410,038 $
8 10 1397 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,263,440 117,588,882,075 Rls. 1,229,507 $
9 11 1397 يزد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,732,920 109,217,150,674 Rls. 1,300,798 $
10 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,714,563 100,616,256,348 Rls. 1,196,623 $
11 4 1397 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 18,803,865 89,595,071,771 Rls. 2,095,931 $
12 2 1397 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 17,609,444 82,709,393,688 Rls. 1,969,273 $
13 12 1397 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,751,990 68,895,220,368 Rls. 772,152 $
14 5 1397 يزد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,875,380 65,174,760,620 Rls. 1,504,760 $
15 5 1397 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 12,800,319 63,692,775,312 Rls. 1,475,639 $
16 10 1397 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 580,304 62,701,511,821 Rls. 695,574 $
17 12 1397 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 9,618,068 52,127,046,137 Rls. 585,612 $
18 10 1397 يزد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,106,970 47,887,655,615 Rls. 523,334 $
19 6 1397 يزد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,139,020 47,755,344,000 Rls. 1,137,032 $
20 3 1397 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 636,565 44,727,455,841 Rls. 1,061,902 $
21 9 1397 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 376,402 39,462,581,345 Rls. 451,676 $
22 4 1397 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 586,767 39,088,920,410 Rls. 913,973 $
23 7 1397 يزد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,689,080 38,804,934,000 Rls. 923,927 $
24 7 1397 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,661,220 38,386,152,000 Rls. 913,956 $
25 1 1397 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 8,338,139 38,116,239,956 Rls. 945,330 $
26 5 1397 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 509,177 35,599,015,410 Rls. 821,934 $
27 6 1397 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,325,590 30,614,304,000 Rls. 728,912 $
28 3 1397 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 6,447,377 30,056,720,795 Rls. 712,923 $
29 6 1397 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 6,294,925 30,003,084,720 Rls. 714,360 $
30 8 1397 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 353,897 29,174,588,895 Rls. 387,263 $
31 2 1397 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 437,930 28,593,936,000 Rls. 680,808 $
32 4 1397 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 538,540 27,636,782,200 Rls. 646,236 $
33 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,424,644 27,502,004,512 Rls. 688,653 $
34 8 1397 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,133,790 27,028,350,409 Rls. 451,144 $
35 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 587,250 26,083,391,443 Rls. 293,971 $
36 12 1397 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 238,826 25,069,073,556 Rls. 286,498 $
37 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 525,850 23,220,779,948 Rls. 252,246 $
38 8 1397 يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 431,785 22,800,074,113 Rls. 263,506 $
39 10 1397 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 384,856 22,642,936,786 Rls. 241,295 $
40 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 998,402 21,830,928,000 Rls. 519,784 $
41 2 1397 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 406,286 20,476,470,000 Rls. 487,535 $
42 9 1397 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,064,340 20,355,669,026 Rls. 234,789 $
43 2 1397 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,123,100 19,617,696,000 Rls. 467,088 $
44 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 423,290 19,546,612,987 Rls. 218,106 $
45 6 1397 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 705,000 19,246,500,000 Rls. 458,250 $
46 5 1397 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,001,950 18,962,447,790 Rls. 440,422 $
47 12 1397 يزد افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 256,500 18,961,028,100 Rls. 214,740 $
48 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 447,957 18,932,953,325 Rls. 283,618 $
49 5 1397 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 657,500 18,139,212,000 Rls. 427,375 $
50 10 1397 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 872,920 18,126,040,795 Rls. 191,876 $
51 5 1397 يزد افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 3,635,638 17,718,492,276 Rls. 410,995 $
52 6 1397 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 280,260 17,475,780,000 Rls. 416,090 $
53 9 1397 يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 276,064 16,568,555,496 Rls. 183,351 $
54 6 1397 يزد افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 42,724 16,149,483,000 Rls. 384,512 $
55 11 1397 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 161,157 16,061,949,673 Rls. 193,385 $
56 9 1397 يزد افغانستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 294,096 16,040,558,817 Rls. 194,667 $
57 1 1397 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 319,309 15,645,025,714 Rls. 383,164 $
58 2 1397 يزد افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,062,330 15,618,519,000 Rls. 371,865 $
59 10 1397 يزد افغانستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 80,786 15,315,656,204 Rls. 159,552 $
60 4 1397 يزد افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 88,750 15,170,190,000 Rls. 355,000 $
61 5 1397 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 329,068 15,139,229,170 Rls. 351,828 $
62 8 1397 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 889,710 14,976,074,788 Rls. 205,707 $
63 6 1397 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,592,140 14,711,130,000 Rls. 350,265 $
64 2 1397 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 925,520 14,011,065,600 Rls. 333,597 $
65 7 1397 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,496,400 13,826,442,000 Rls. 329,201 $
66 9 1397 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 97,920 13,683,370,233 Rls. 161,957 $
67 11 1397 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,676,980 13,451,955,403 Rls. 160,797 $
68 11 1397 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 232,980 12,988,974,506 Rls. 156,443 $
69 5 1397 يزد افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 74,400 12,982,624,000 Rls. 297,600 $
70 5 1397 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 532,610 12,742,694,250 Rls. 292,936 $
71 3 1397 يزد افغانستان 56079090 ريسمان،طناب و كابل كه در جاي ديگر گفته نشده 99,859 12,625,522,026 Rls. 299,577 $
72 2 1397 يزد افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 88,150 12,623,215,080 Rls. 300,553 $
73 6 1397 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 242,401 12,216,792,000 Rls. 290,876 $
74 8 1397 يزد افغانستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 98,620 12,084,478,500 Rls. 164,811 $
75 3 1397 يزد افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 70,550 11,881,376,800 Rls. 282,200 $
76 4 1397 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 511,000 11,032,961,550 Rls. 258,830 $
77 4 1397 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 60,000 10,277,880,000 Rls. 240,000 $
78 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 451,087 9,900,555,127 Rls. 234,845 $
79 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 432,963 9,808,133,890 Rls. 225,407 $
80 11 1397 يزد افغانستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 70,600 9,453,884,800 Rls. 118,400 $
81 5 1397 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 53,800 9,421,380,000 Rls. 215,200 $
82 2 1397 يزد افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 94,487 9,178,465,800 Rls. 218,535 $
83 5 1397 يزد افغانستان 56079090 ريسمان،طناب و كابل كه در جاي ديگر گفته نشده 74,221 9,108,915,915 Rls. 210,506 $
84 6 1397 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو از کائوچو براي موتورسيکلت 52,600 8,836,800,000 Rls. 210,400 $
85 11 1397 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 487,000 8,685,774,162 Rls. 107,136 $
86 3 1397 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 373,390 8,649,427,788 Rls. 205,310 $
87 3 1397 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 486,660 8,335,282,370 Rls. 197,845 $
88 6 1397 يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 286,566 8,233,050,000 Rls. 196,025 $
89 9 1397 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 52,536 8,226,009,012 Rls. 96,642 $
90 7 1397 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 124,670 7,818,006,000 Rls. 186,143 $
91 3 1397 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 148,979 7,523,119,509 Rls. 178,772 $
92 4 1397 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 795,480 7,503,513,530 Rls. 175,002 $
93 11 1397 يزد افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 28,433 7,468,012,749 Rls. 85,299 $
94 2 1397 يزد افغانستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,422,390 7,263,399,360 Rls. 172,936 $
95 8 1397 يزد افغانستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 49,810 6,576,912,400 Rls. 75,016 $
96 4 1397 يزد افغانستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 49,990 6,375,226,500 Rls. 149,970 $
97 2 1397 يزد افغانستان 56079090 ريسمان،طناب و كابل كه در جاي ديگر گفته نشده 50,191 6,324,066,000 Rls. 150,573 $
98 9 1397 يزد افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 313,900 6,319,220,528 Rls. 75,304 $
99 1 1397 يزد افغانستان 56079090 ريسمان،طناب و كابل كه در جاي ديگر گفته نشده 50,943 6,093,430,080 Rls. 152,829 $
100 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 194,565 5,981,724,000 Rls. 142,422 $
مجموع کل
3,872,418,146,491 ريال
مجموع کل
61,358,033 دلار