آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,703,103 35,984,399,175 Rls. 853,526 $
2 12 1397 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,390,834 18,171,843,199 Rls. 204,543 $
3 11 1397 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,407,474 14,413,201,516 Rls. 168,237 $
4 2 1397 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,738,900 11,786,252,582 Rls. 280,625 $
5 4 1397 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,859,822 8,363,355,519 Rls. 195,876 $
6 5 1397 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,468,951 6,534,450,663 Rls. 150,900 $
7 1 1397 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,054,125 4,588,136,582 Rls. 113,454 $
8 6 1397 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 996,713 4,348,386,000 Rls. 103,533 $
9 11 1397 يزد ارمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 526,684 2,941,094,685 Rls. 36,009 $
10 10 1397 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 446,370 2,501,249,193 Rls. 30,009 $
11 12 1397 يزد ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 436,440 2,396,357,669 Rls. 27,398 $
12 11 1397 يزد ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 290,860 2,067,227,117 Rls. 24,099 $
13 12 1397 يزد ارمنستان 69074090 ک ک ک سایر 242,250 1,915,349,159 Rls. 21,552 $
14 4 1397 يزد ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 315,470 1,708,720,360 Rls. 39,786 $
15 5 1397 يزد ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 347,527 1,661,339,420 Rls. 38,313 $
16 2 1397 يزد ارمنستان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 83,487 1,227,282,000 Rls. 29,221 $
17 9 1397 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 68,158 1,124,524,980 Rls. 12,780 $
18 6 1397 يزد ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 232,298 1,035,664,560 Rls. 24,659 $
19 11 1397 يزد ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 18,800 938,529,840 Rls. 11,280 $
20 8 1397 يزد ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 17,800 915,265,320 Rls. 10,680 $
21 2 1397 يزد ارمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 139,160 913,080,000 Rls. 21,740 $
22 12 1397 يزد ارمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 17,920 911,061,729 Rls. 10,503 $
23 8 1397 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 43,500 789,764,250 Rls. 9,008 $
24 5 1397 يزد ارمنستان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 52,946 778,260,000 Rls. 18,530 $
25 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ارمنستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 24,900 768,993,850 Rls. 7,850 $
26 3 1397 يزد ارمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 120,800 764,013,180 Rls. 18,148 $
27 7 1397 يزد ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 207,920 756,462,000 Rls. 18,011 $
28 12 1397 يزد ارمنستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 6,900 637,877,400 Rls. 6,900 $
29 11 1397 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 36,200 637,021,462 Rls. 7,964 $
30 3 1397 يزد ارمنستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 94,190 633,960,672 Rls. 15,060 $
31 3 1397 يزد ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 113,880 617,335,860 Rls. 14,662 $
32 5 1397 يزد ارمنستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 71,330 581,635,200 Rls. 13,455 $
33 1 1397 يزد ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 113,830 563,226,760 Rls. 14,238 $
34 12 1397 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 28,900 551,511,994 Rls. 6,358 $
35 9 1397 يزد ارمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 42,770 487,988,784 Rls. 5,532 $
36 7 1397 يزد ارمنستان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 40,188 455,700,000 Rls. 10,850 $
37 2 1397 يزد ارمنستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 68,410 413,028,000 Rls. 9,834 $
38 3 1397 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 43,800 404,712,000 Rls. 9,636 $
39 2 1397 يزد ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 78,430 397,740,000 Rls. 9,470 $
40 4 1397 يزد ارمنستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 47,080 346,790,290 Rls. 8,129 $
41 12 1397 يزد ارمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 45,619 303,351,380 Rls. 3,281 $
42 4 1397 يزد ارمنستان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 20,246 303,068,220 Rls. 7,086 $
43 12 1397 يزد ارمنستان 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 14,800 281,510,504 Rls. 3,256 $
44 5 1397 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 28,800 279,354,240 Rls. 6,336 $
45 5 1397 يزد ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 21,800 274,680,000 Rls. 6,540 $
46 9 1397 يزد ارمنستان 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 14,300 259,230,400 Rls. 3,146 $
47 8 1397 يزد ارمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 42,140 247,296,000 Rls. 5,888 $
48 1 1397 يزد ارمنستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 24,250 143,766,000 Rls. 3,423 $
49 7 1397 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 15,100 139,524,000 Rls. 3,322 $
50 1 1397 يزد ارمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 14,800 136,752,000 Rls. 3,256 $
51 11 1397 يزد ارمنستان 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 7,300 129,385,784 Rls. 1,606 $
52 5 1397 يزد ارمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 21,250 106,697,800 Rls. 2,420 $
53 2 1397 يزد ارمنستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 4,000 32,550,000 Rls. 775 $
مجموع کل
139,669,959,298 ريال
مجموع کل
2,662,693 دلار
[1]