آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 يزد اتريش 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 42,348,750,824 Rls. 458,696 $
2 12 1397 يزد اتريش 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 41,314,335,202 Rls. 461,218 $
3 9 1397 يزد اتريش 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 41,116,759,956 Rls. 466,113 $
4 11 1397 يزد اتريش 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 40,454,938,599 Rls. 464,983 $
5 3 1397 يزد اتريش 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 60,000 29,385,792,840 Rls. 698,303 $
6 5 1397 يزد اتريش 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 20,015,600,040 Rls. 466,113 $
7 4 1397 يزد اتريش 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 19,919,528,720 Rls. 465,736 $
8 6 1397 يزد اتريش 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 19,655,790,000 Rls. 467,995 $
9 1 1397 يزد اتريش 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 18,585,162,060 Rls. 465,736 $
10 8 1397 يزد اتريش 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 9,672,936,000 Rls. 230,308 $
11 8 1397 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,480 5,796,390,950 Rls. 66,114 $
12 11 1397 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 16,745 5,420,174,054 Rls. 67,882 $
13 5 1397 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,730 5,225,756,960 Rls. 119,092 $
14 2 1397 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,570 4,005,162,000 Rls. 95,361 $
15 6 1397 يزد اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,975 3,806,040,000 Rls. 90,620 $
16 4 1397 يزد اتريش 13019010 باريچه 2,000 1,850,230,200 Rls. 43,260 $
مجموع کل
308,573,348,405 ريال
مجموع کل
5,127,530 دلار
[1]