آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 يزد آلمان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 775,802 54,467,506,816 Rls. 1,241,283 $
2 2 1397 يزد آلمان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 427,290 28,713,888,000 Rls. 683,664 $
3 1 1397 يزد آلمان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 165,578 11,126,841,600 Rls. 264,925 $
4 8 1397 يزد آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 23,000 3,864,000,000 Rls. 92,000 $
5 5 1397 يزد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,750 1,578,231,960 Rls. 35,967 $
6 8 1397 يزد آلمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 21,370 197,442,000 Rls. 4,701 $
مجموع کل
99,947,910,376 ريال
مجموع کل
2,322,540 دلار
[1]