آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 147,340 16,142,276,360 Rls. 183,913 $
2 11 1397 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 197,500 14,495,953,500 Rls. 177,750 $
3 10 1397 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 150,000 12,492,180,000 Rls. 135,000 $
4 8 1397 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 221,250 12,191,188,125 Rls. 224,629 $
5 12 1397 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 150,000 11,967,277,500 Rls. 134,779 $
6 3 1397 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,158,317 9,444,281,794 Rls. 223,925 $
7 6 1397 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 196,100 9,059,820,000 Rls. 215,710 $
8 4 1397 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,794,969 8,170,789,806 Rls. 191,584 $
9 5 1397 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,847,300 8,153,442,810 Rls. 188,595 $
10 2 1397 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 200,000 7,402,500,000 Rls. 176,250 $
11 5 1397 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 144,400 7,042,739,920 Rls. 162,538 $
12 6 1397 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,231,511 5,524,764,000 Rls. 131,542 $
13 11 1397 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 896,600 4,897,314,076 Rls. 59,050 $
14 4 1397 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 102,000 4,594,750,000 Rls. 107,700 $
15 3 1397 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 100,000 4,583,062,500 Rls. 108,750 $
16 2 1397 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,010,530 4,392,817,800 Rls. 104,591 $
17 12 1397 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 837,950 4,352,909,268 Rls. 49,215 $
18 7 1397 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 785,400 4,284,252,000 Rls. 102,006 $
19 1 1397 يزد آذربايجان 54083300 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 7,380 4,119,403,400 Rls. 103,320 $
20 4 1397 يزد آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 47,920 4,074,146,400 Rls. 95,840 $
21 10 1397 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 449,090 3,771,078,003 Rls. 41,698 $
22 5 1397 يزد آذربايجان 54083300 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 10,170 3,500,788,800 Rls. 82,540 $
23 4 1397 يزد آذربايجان 54083300 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 10,250 3,328,730,000 Rls. 77,500 $
24 8 1397 يزد آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 268,380 3,161,704,332 Rls. 38,584 $
25 5 1397 يزد آذربايجان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 693,749 2,938,932,240 Rls. 68,409 $
26 1 1397 يزد آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 685,472 2,825,375,161 Rls. 69,819 $
27 12 1397 يزد آذربايجان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 128,500 2,489,334,744 Rls. 28,269 $
28 3 1397 يزد آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 75,000 2,212,175,000 Rls. 52,500 $
29 9 1397 يزد آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 141,960 1,985,258,048 Rls. 21,772 $
30 9 1397 يزد آذربايجان 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر 7,460 1,974,184,560 Rls. 22,380 $
31 10 1397 يزد آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 183,310 1,810,212,818 Rls. 19,949 $
32 8 1397 يزد آذربايجان 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر 5,980 1,537,440,060 Rls. 17,940 $
33 2 1397 يزد آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 50,000 1,470,000,000 Rls. 35,000 $
34 11 1397 يزد آذربايجان 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر 5,000 1,248,045,000 Rls. 15,000 $
35 6 1397 يزد آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 22,242 1,120,980,000 Rls. 26,690 $
36 10 1397 يزد آذربايجان 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غير مذکور در جاي ديگر 2,830 1,028,795,560 Rls. 11,320 $
37 3 1397 يزد آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 50,500 1,024,977,430 Rls. 24,334 $
38 7 1397 يزد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 25,000 945,000,000 Rls. 22,500 $
39 11 1397 يزد آذربايجان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 157,480 818,171,225 Rls. 9,783 $
40 4 1397 يزد آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 143,810 803,326,440 Rls. 18,804 $
41 5 1397 يزد آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 24,000 678,600,000 Rls. 15,600 $
42 1 1397 يزد آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 24,000 675,360,000 Rls. 16,080 $
43 4 1397 يزد آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 24,000 663,936,000 Rls. 15,600 $
44 2 1397 يزد آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 22,066 648,740,400 Rls. 15,446 $
45 3 1397 يزد آذربايجان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 5,050 638,799,750 Rls. 15,150 $
46 7 1397 يزد آذربايجان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 6,645 601,692,000 Rls. 14,326 $
47 6 1397 يزد آذربايجان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 121,340 601,608,000 Rls. 14,324 $
48 4 1397 يزد آذربايجان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 94,120 518,062,000 Rls. 12,020 $
49 11 1397 يزد آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 97,800 507,037,233 Rls. 6,350 $
50 1 1397 يزد آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 104,680 487,927,436 Rls. 12,926 $
51 3 1397 يزد آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 74,180 474,630,251 Rls. 11,269 $
52 11 1397 يزد آذربايجان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 24,460 471,111,931 Rls. 5,381 $
53 2 1397 يزد آذربايجان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 3,445 434,070,000 Rls. 10,335 $
54 10 1397 يزد آذربايجان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 23,560 432,075,612 Rls. 5,183 $
55 12 1397 يزد آذربايجان 69074090 ک ک ک سایر 47,890 413,964,020 Rls. 4,580 $
56 12 1397 يزد آذربايجان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 74,745 410,518,368 Rls. 4,714 $
57 12 1397 يزد آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 104,350 400,868,076 Rls. 4,631 $
58 2 1397 يزد آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 25,000 332,850,000 Rls. 7,925 $
59 2 1397 يزد آذربايجان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 41,560 209,580,000 Rls. 4,990 $
60 6 1397 يزد آذربايجان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 39,350 198,324,000 Rls. 4,722 $
61 1 1397 يزد آذربايجان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 23,200 193,033,280 Rls. 5,104 $
62 1 1397 يزد آذربايجان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 54,090 190,839,720 Rls. 5,046 $
63 5 1397 يزد آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 48,100 184,128,000 Rls. 4,384 $
64 11 1397 يزد آذربايجان 69074090 ک ک ک سایر 25,120 182,849,630 Rls. 2,290 $
65 6 1397 يزد آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 23,880 147,000,000 Rls. 3,500 $
66 4 1397 يزد آذربايجان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 26,430 136,695,960 Rls. 3,172 $
67 3 1397 يزد آذربايجان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 24,800 125,964,600 Rls. 2,980 $
مجموع کل
208,340,644,947 ريال
مجموع کل
3,809,505 دلار
[1]