آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (ياسوج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 176,000 25,452,000,000 Rls. 606,000 $
2 8 1397 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 56,000 14,850,462,000 Rls. 210,000 $
3 5 1397 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 100,000 14,232,240,000 Rls. 330,000 $
4 7 1397 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 76,000 11,592,000,000 Rls. 276,000 $
5 10 1397 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 38,000 11,482,014,000 Rls. 138,000 $
6 3 1397 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 78,000 11,412,900,000 Rls. 270,000 $
7 11 1397 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 56,000 8,751,969,600 Rls. 102,400 $
8 12 1397 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 110,000 7,760,729,600 Rls. 88,000 $
9 4 1397 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 38,000 5,947,800,000 Rls. 138,000 $
10 6 1397 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 38,000 5,796,000,000 Rls. 138,000 $
11 1 1397 ياسوج آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 20 2,940,000,000 Rls. 70,000 $
12 10 1397 ياسوج آلمان 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 17 990,256,800 Rls. 11,879 $
13 4 1397 ياسوج آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 94 206,012,635 Rls. 4,852 $
14 4 1397 ياسوج آلمان 15159090 ساير چربي ها، روغن هاي ثابت نباتي و اجزاء آن ها حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته كه در جاي ديگري مذكور نباشد 18 29,556,796 Rls. 696 $
مجموع کل
121,443,941,431 ريال
مجموع کل
2,383,827 دلار
[1]