آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 همدان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 428,910 109,124,785,320 Rls. 1,293,690 $
2 4 1397 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 476,960 96,237,509,694 Rls. 2,245,977 $
3 6 1397 همدان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,515,420 60,592,434,000 Rls. 1,442,677 $
4 5 1397 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 318,900 58,439,347,680 Rls. 1,335,641 $
5 12 1397 همدان عراق 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 94,750 46,264,997,075 Rls. 521,125 $
6 2 1397 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 217,600 43,287,300,000 Rls. 1,030,650 $
7 8 1397 همدان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 168,789 42,805,158,347 Rls. 559,484 $
8 8 1397 همدان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 964,560 39,275,468,483 Rls. 568,425 $
9 1 1397 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 81,200 32,210,924,600 Rls. 805,100 $
10 1 1397 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 170,000 31,704,318,720 Rls. 784,612 $
11 10 1397 همدان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 91,822 29,376,786,476 Rls. 308,862 $
12 9 1397 همدان عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 197,090 27,836,613,853 Rls. 337,823 $
13 9 1397 همدان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 105,300 25,538,573,900 Rls. 294,452 $
14 11 1397 همدان عراق 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 51,600 24,123,269,600 Rls. 283,700 $
15 8 1397 همدان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 92,650 23,584,843,650 Rls. 273,599 $
16 4 1397 همدان عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 98,800 23,256,587,750 Rls. 543,620 $
17 9 1397 همدان عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 98,000 23,070,960,800 Rls. 265,932 $
18 7 1397 همدان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 181,825 22,909,950,000 Rls. 545,475 $
19 5 1397 همدان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 158,160 20,337,722,700 Rls. 474,480 $
20 2 1397 همدان عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 86,520 19,986,120,000 Rls. 475,860 $
21 8 1397 همدان عراق 04031090 ماست 296,594 19,496,637,865 Rls. 258,063 $
22 4 1397 همدان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 138,410 17,732,901,000 Rls. 415,230 $
23 6 1397 همدان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 702,600 17,705,520,000 Rls. 421,560 $
24 4 1397 همدان عراق 25239010 سیمان کوره بلند 10,823,050 17,027,086,100 Rls. 398,689 $
25 11 1397 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 337,975 16,208,648,841 Rls. 192,951 $
26 12 1397 همدان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 149,492 16,207,496,488 Rls. 184,685 $
27 11 1397 همدان عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 55,400 15,864,543,570 Rls. 193,910 $
28 9 1397 همدان عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 260,200 15,861,398,620 Rls. 179,924 $
29 8 1397 همدان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 38,500 15,811,891,869 Rls. 183,943 $
30 5 1397 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 607,310 15,783,060,840 Rls. 364,386 $
31 10 1397 همدان عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 70,700 15,605,287,200 Rls. 176,750 $
32 3 1397 همدان عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 67,000 15,523,664,750 Rls. 368,500 $
33 8 1397 همدان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 104,463 15,141,107,600 Rls. 197,575 $
34 8 1397 همدان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 58,737 15,101,106,489 Rls. 176,211 $
35 7 1397 همدان عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 59,698 15,044,106,000 Rls. 358,193 $
36 8 1397 همدان عراق 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 25,792 15,011,627,600 Rls. 171,223 $
37 10 1397 همدان عراق 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 22,430 14,964,671,640 Rls. 179,510 $
38 6 1397 همدان عراق 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 14,210,000 14,668,500,000 Rls. 349,250 $
39 8 1397 همدان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 141,356 14,353,850,466 Rls. 172,725 $
40 10 1397 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 248,840 13,717,748,400 Rls. 149,304 $
41 8 1397 همدان عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 110,135 13,247,820,775 Rls. 151,105 $
42 5 1397 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 73,380 13,074,567,000 Rls. 308,130 $
43 3 1397 همدان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 103,120 13,052,962,320 Rls. 309,360 $
44 3 1397 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 64,550 12,948,501,600 Rls. 307,800 $
45 7 1397 همدان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 70,500 12,755,946,000 Rls. 303,713 $
46 12 1397 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 234,400 12,745,868,190 Rls. 144,870 $
47 8 1397 همدان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 81,676 12,740,768,185 Rls. 159,937 $
48 3 1397 همدان عراق 25239010 سیمان کوره بلند 7,901,000 12,657,835,682 Rls. 300,238 $
49 8 1397 همدان عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 43,420 12,526,360,000 Rls. 235,193 $
50 2 1397 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 490,845 12,369,294,000 Rls. 294,507 $
51 2 1397 همدان عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,700,000 12,289,620,000 Rls. 292,610 $
52 10 1397 همدان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 52,360 12,054,143,200 Rls. 132,400 $
53 10 1397 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 91,845 11,911,082,969 Rls. 141,987 $
54 9 1397 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 265,810 11,698,657,939 Rls. 133,750 $
55 2 1397 همدان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 92,290 11,628,540,000 Rls. 276,870 $
56 4 1397 همدان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 50,853 11,627,575,750 Rls. 271,997 $
57 10 1397 همدان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 171,200 11,562,946,311 Rls. 122,187 $
58 2 1397 همدان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 91,050 11,472,300,000 Rls. 273,150 $
59 6 1397 همدان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 90,620 11,418,120,000 Rls. 271,860 $
60 3 1397 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 445,572 11,269,292,514 Rls. 267,345 $
61 12 1397 همدان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 294,530 11,005,619,224 Rls. 125,944 $
62 2 1397 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 54,000 10,726,296,000 Rls. 255,388 $
63 11 1397 همدان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 128,009 10,619,060,399 Rls. 129,388 $
64 9 1397 همدان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 41,363 10,587,602,400 Rls. 124,089 $
65 5 1397 همدان عراق 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 69,500 10,203,494,400 Rls. 231,977 $
66 7 1397 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 168,579 10,149,342,000 Rls. 241,651 $
67 9 1397 همدان عراق 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 185,410 10,140,234,036 Rls. 114,953 $
68 9 1397 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 78,309 10,063,092,284 Rls. 110,479 $
69 12 1397 همدان عراق 72083690 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شكل طومار با پهناي 600mm و بيشتر غير مذكور در جاي ديگر 278,279 9,995,309,114 Rls. 108,751 $
70 5 1397 همدان عراق 25239010 سیمان کوره بلند 5,913,450 9,734,480,810 Rls. 222,348 $
71 8 1397 همدان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 49,422 9,660,572,370 Rls. 110,727 $
72 1 1397 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,892,223 9,602,746,013 Rls. 245,220 $
73 2 1397 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,596,817 9,517,788,000 Rls. 226,614 $
74 12 1397 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,880,150 9,493,891,249 Rls. 107,859 $
75 4 1397 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 59,150 9,016,735,000 Rls. 210,650 $
76 2 1397 همدان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 140,934 8,883,924,000 Rls. 211,522 $
77 6 1397 همدان عراق 25239010 سیمان کوره بلند 7,243,785 8,763,090,000 Rls. 208,645 $
78 6 1397 همدان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,500 8,598,744,000 Rls. 204,732 $
79 7 1397 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 76,700 8,505,000,000 Rls. 202,500 $
80 12 1397 همدان عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 21,620 8,296,164,710 Rls. 92,710 $
81 4 1397 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 320,170 8,219,220,000 Rls. 192,102 $
82 6 1397 همدان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 117,346 7,961,100,000 Rls. 189,550 $
83 11 1397 همدان عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 52,100 7,952,130,813 Rls. 93,783 $
84 6 1397 همدان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 440,115 7,911,540,000 Rls. 188,370 $
85 6 1397 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 313,670 7,904,484,000 Rls. 188,202 $
86 9 1397 همدان عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 138,850 7,820,782,515 Rls. 89,524 $
87 11 1397 همدان عراق 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 13,945 7,818,385,885 Rls. 97,917 $
88 11 1397 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 74,737 7,743,022,973 Rls. 92,677 $
89 6 1397 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 119,635 7,589,341,200 Rls. 180,699 $
90 10 1397 همدان عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 83,200 7,512,324,527 Rls. 81,133 $
91 5 1397 همدان عراق 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 30,250 7,324,050,250 Rls. 167,090 $
92 8 1397 همدان عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 50,000 7,198,716,000 Rls. 84,000 $
93 9 1397 همدان عراق 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 30,200 7,052,850,360 Rls. 78,525 $
94 6 1397 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه در جاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 41,800 6,892,200,000 Rls. 164,100 $
95 2 1397 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 99,261 6,878,802,000 Rls. 163,781 $
96 10 1397 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,030,710 6,657,342,023 Rls. 76,050 $
97 1 1397 همدان عراق 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا7011 نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي 27,200 6,475,156,200 Rls. 163,200 $
98 8 1397 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 68,848 6,473,194,264 Rls. 83,252 $
99 8 1397 همدان عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 12,200 6,417,474,100 Rls. 73,198 $
100 12 1397 همدان عراق 84182100 يخچال هاي خانگي از نوع ترا کمي (Compression) 26,200 6,405,071,560 Rls. 72,465 $
مجموع کل
1,701,617,105,100 ريال
مجموع کل
30,188,540 دلار