آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 نوردوز ارمنستان 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 47,639,585 400,173,000,000 Rls. 9,527,929 $
2 12 1397 نوردوز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,244,165 46,000,266,640 Rls. 518,510 $
3 6 1397 نوردوز ارمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,723,972 43,428,546,000 Rls. 1,034,013 $
4 12 1397 نوردوز ارمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,499,550 36,804,727,426 Rls. 414,107 $
5 8 1397 نوردوز ارمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,792,950 35,130,076,935 Rls. 558,894 $
6 9 1397 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,100,000 34,844,436,000 Rls. 396,000 $
7 5 1397 نوردوز ارمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 21,733,559 32,248,926,850 Rls. 751,773 $
8 7 1397 نوردوز ارمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,869,745 30,635,346,000 Rls. 729,413 $
9 11 1397 نوردوز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 882,970 30,432,934,540 Rls. 366,325 $
10 9 1397 نوردوز ارمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,139,500 25,664,889,000 Rls. 293,820 $
11 11 1397 نوردوز ارمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن يا ا زفولاد، فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 664,500 24,735,358,101 Rls. 296,103 $
12 9 1397 نوردوز ارمنستان 08109010 انار تازه 535,000 24,295,964,202 Rls. 275,183 $
13 10 1397 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم انفجاري 1,530,000 22,943,413,350 Rls. 252,450 $
14 9 1397 نوردوز ارمنستان 69074090 ک ک ک سایر 2,265,389 22,532,364,423 Rls. 257,742 $
15 11 1397 نوردوز ارمنستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 641,691 22,181,283,899 Rls. 265,643 $
16 12 1397 نوردوز ارمنستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 628,137 21,713,301,365 Rls. 250,330 $
17 12 1397 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 410,799 21,420,537,437 Rls. 241,252 $
18 3 1397 نوردوز ارمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,734,957 20,146,146,052 Rls. 478,206 $
19 11 1397 نوردوز ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 524,380 19,623,706,741 Rls. 236,599 $
20 12 1397 نوردوز ارمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 444,785 18,566,757,250 Rls. 207,893 $
21 8 1397 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم انفجاري 1,644,850 18,153,341,250 Rls. 261,640 $
22 4 1397 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,406,000 18,071,748,000 Rls. 421,800 $
23 9 1397 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 467,853 17,577,647,498 Rls. 197,470 $
24 10 1397 نوردوز ارمنستان 08109010 انار تازه 325,170 17,285,489,524 Rls. 193,984 $
25 10 1397 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 394,118 16,629,534,616 Rls. 183,001 $
26 11 1397 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم انفجاري 1,200,000 15,809,706,000 Rls. 198,000 $
27 12 1397 نوردوز ارمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن يا ا زفولاد، فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 460,179 15,766,539,670 Rls. 180,259 $
28 12 1397 نوردوز ارمنستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 299,768 15,493,093,514 Rls. 173,828 $
29 9 1397 نوردوز ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 316,750 15,426,096,106 Rls. 171,983 $
30 10 1397 نوردوز ارمنستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 275,934 14,888,954,433 Rls. 168,203 $
31 12 1397 نوردوز ارمنستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 405,450 14,825,642,430 Rls. 165,018 $
32 4 1397 نوردوز ارمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,526,281 14,766,255,030 Rls. 342,983 $
33 11 1397 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 334,408 14,677,297,065 Rls. 172,470 $
34 3 1397 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,147,000 14,505,291,000 Rls. 344,100 $
35 11 1397 نوردوز ارمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,882,500 14,484,663,954 Rls. 167,315 $
36 8 1397 نوردوز ارمنستان 69074090 ک ک ک سایر 2,025,936 14,337,967,393 Rls. 219,647 $
37 12 1397 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم انفجاري 1,000,000 14,312,595,000 Rls. 165,000 $
38 10 1397 نوردوز ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 354,850 14,309,074,283 Rls. 165,483 $
39 4 1397 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم انفجاري 2,000,000 14,133,900,000 Rls. 330,000 $
40 2 1397 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 1,060,000 13,356,000,000 Rls. 318,000 $
41 2 1397 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم انفجاري 1,900,000 13,167,000,000 Rls. 313,500 $
42 11 1397 نوردوز ارمنستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 309,167 13,130,339,777 Rls. 158,376 $
43 9 1397 نوردوز ارمنستان 01059490 ک ک ک ساير 47,200 12,804,050,000 Rls. 143,500 $
44 8 1397 نوردوز ارمنستان 08109010 انار تازه 290,012 12,662,533,568 Rls. 159,832 $
45 12 1397 نوردوز ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 354,915 12,587,533,559 Rls. 140,415 $
46 12 1397 نوردوز ارمنستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 187,462 12,273,922,866 Rls. 137,048 $
47 12 1397 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 472,484 11,967,272,827 Rls. 135,469 $
48 10 1397 نوردوز ارمنستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 313,058 11,892,878,773 Rls. 130,826 $
49 9 1397 نوردوز ارمنستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 321,987 11,811,604,209 Rls. 130,268 $
50 9 1397 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 2,716,342 11,715,499,874 Rls. 133,665 $
51 9 1397 نوردوز ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 403,640 10,186,497,131 Rls. 119,027 $
52 8 1397 نوردوز ارمنستان 08103000 ک انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشهکای/ساير ميوهکها، تازه. 250,018 8,928,565,575 Rls. 145,069 $
53 9 1397 نوردوز ارمنستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 175,910 8,377,564,473 Rls. 96,222 $
54 11 1397 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 2,288,000 8,184,116,320 Rls. 93,800 $
55 10 1397 نوردوز ارمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن يا ا زفولاد، فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 212,140 8,077,935,426 Rls. 95,957 $
56 10 1397 نوردوز ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 177,008 8,076,737,194 Rls. 90,942 $
57 12 1397 نوردوز ارمنستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 495,676 7,758,851,466 Rls. 85,721 $
58 9 1397 نوردوز ارمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن يا ا زفولاد، فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 133,305 7,750,762,595 Rls. 85,771 $
59 6 1397 نوردوز ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم انفجاري 1,001,100 7,623,000,000 Rls. 181,500 $
60 12 1397 نوردوز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 90,815 7,512,895,029 Rls. 84,544 $
61 3 1397 نوردوز ارمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 337,160 7,500,409,557 Rls. 177,766 $
62 11 1397 نوردوز ارمنستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 203,106 7,463,978,921 Rls. 91,215 $
63 11 1397 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 284,224 7,427,120,297 Rls. 87,583 $
64 12 1397 نوردوز ارمنستان 69074090 ک ک ک سایر 1,348,377 7,336,861,863 Rls. 82,764 $
65 8 1397 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 203,002 7,275,705,544 Rls. 93,638 $
66 12 1397 نوردوز ارمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 239,659 7,262,433,778 Rls. 83,392 $
67 11 1397 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,000,000 7,089,632,000 Rls. 88,000 $
68 1 1397 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 414,255 6,958,201,894 Rls. 175,524 $
69 11 1397 نوردوز ارمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 86,960 6,863,174,835 Rls. 82,786 $
70 2 1397 نوردوز ارمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,175,559 6,644,148,000 Rls. 158,194 $
71 10 1397 نوردوز ارمنستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 127,410 6,389,701,283 Rls. 73,410 $
72 10 1397 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 200,000 6,272,892,000 Rls. 72,000 $
73 10 1397 نوردوز ارمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,345,070 6,130,327,790 Rls. 71,448 $
74 10 1397 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,000,000 6,018,144,000 Rls. 64,218 $
75 9 1397 نوردوز ارمنستان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 127,455 5,915,904,835 Rls. 67,098 $
76 8 1397 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 2,046,500 5,844,203,197 Rls. 81,680 $
77 11 1397 نوردوز ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 47,300 5,824,430,900 Rls. 71,600 $
78 11 1397 نوردوز ارمنستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 110,331 5,822,751,955 Rls. 70,757 $
79 12 1397 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,300,000 5,764,257,800 Rls. 63,324 $
80 9 1397 نوردوز ارمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 21,030 5,751,430,800 Rls. 63,075 $
81 8 1397 نوردوز ارمنستان 25202000 گچ 3,888,900 5,699,286,573 Rls. 79,623 $
82 8 1397 نوردوز ارمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 138,700 5,629,912,000 Rls. 69,442 $
83 6 1397 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 320,000 5,544,000,000 Rls. 132,000 $
84 12 1397 نوردوز ارمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 230,873 5,516,092,144 Rls. 62,379 $
85 11 1397 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 1,352,455 5,479,960,305 Rls. 67,662 $
86 12 1397 نوردوز ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 166,310 5,428,705,944 Rls. 61,150 $
87 12 1397 نوردوز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 173,314 5,385,221,577 Rls. 60,926 $
88 9 1397 نوردوز ارمنستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 75,100 5,299,927,646 Rls. 59,620 $
89 12 1397 نوردوز ارمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 130,936 5,281,223,639 Rls. 59,096 $
90 9 1397 نوردوز ارمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,900,000 5,265,095,000 Rls. 59,687 $
91 10 1397 نوردوز ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 21,000 5,251,932,000 Rls. 63,000 $
92 12 1397 نوردوز ارمنستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 145,420 5,247,617,598 Rls. 59,050 $
93 5 1397 نوردوز ارمنستان 38123990 ک ک ک ساير 30,900 5,245,166,850 Rls. 118,965 $
94 6 1397 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 2,669,770 5,224,905,000 Rls. 124,403 $
95 8 1397 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 1,299,437 5,200,810,163 Rls. 62,850 $
96 2 1397 نوردوز ارمنستان 08081000 سيب، تازه 422,030 5,196,492,000 Rls. 123,726 $
97 3 1397 نوردوز ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 471,870 5,170,536,766 Rls. 122,685 $
98 10 1397 نوردوز ارمنستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 2,000,000 5,001,840,000 Rls. 60,000 $
99 10 1397 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 1,107,396 4,990,565,324 Rls. 55,368 $
100 3 1397 نوردوز ارمنستان 38123990 ک ک ک ساير 30,125 4,891,955,865 Rls. 115,981 $
مجموع کل
1,686,329,337,282 ريال
مجموع کل
27,990,901 دلار