آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 13,746,529 529,912,737,895 Rls. 6,273,420 $
2 12 1397 ميلک افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,236,072 349,660,483,596 Rls. 3,897,629 $
3 9 1397 ميلک افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 842,872 166,821,826,960 Rls. 1,956,951 $
4 11 1397 ميلک افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 917,160 151,896,415,678 Rls. 1,780,038 $
5 8 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 315,434 151,529,011,896 Rls. 1,745,931 $
6 9 1397 ميلک افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 772,596 146,224,142,340 Rls. 1,732,581 $
7 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 1,712,197 127,738,055,843 Rls. 1,441,692 $
8 10 1397 ميلک افغانستان 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 1,164,230 111,392,196,000 Rls. 1,183,460 $
9 2 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,775,610 109,158,966,000 Rls. 2,599,023 $
10 2 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 16,993,000 107,055,900,000 Rls. 2,548,950 $
11 2 1397 ميلک افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 865,338 104,804,742,000 Rls. 2,495,351 $
12 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 626,718 104,045,107,276 Rls. 1,209,129 $
13 10 1397 ميلک افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 485,522 103,722,742,933 Rls. 1,158,493 $
14 1 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,638,566 102,240,698,607 Rls. 2,537,356 $
15 8 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 712,771 101,491,348,045 Rls. 1,297,917 $
16 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,116,204 98,359,467,774 Rls. 1,117,266 $
17 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 195,105 91,621,732,380 Rls. 1,081,200 $
18 8 1397 ميلک افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 638,572 89,301,484,606 Rls. 1,319,623 $
19 4 1397 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,642,506 88,985,150,753 Rls. 2,087,725 $
20 9 1397 ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 968,150 76,105,827,513 Rls. 879,405 $
21 11 1397 ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,774,963 75,167,188,958 Rls. 859,618 $
22 3 1397 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,025,411 74,609,202,683 Rls. 1,771,711 $
23 11 1397 ميلک افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 381,528 73,718,352,654 Rls. 850,541 $
24 5 1397 ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 771,186 72,705,502,110 Rls. 1,689,927 $
25 10 1397 ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 409,114 72,053,380,907 Rls. 813,328 $
26 10 1397 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 948,318 71,486,631,803 Rls. 785,722 $
27 2 1397 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,157,694 71,017,044,000 Rls. 1,690,882 $
28 8 1397 ميلک افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 441,012 69,575,427,250 Rls. 803,676 $
29 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 606,016 69,363,433,465 Rls. 787,582 $
30 12 1397 ميلک افغانستان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 533,599 67,798,380,689 Rls. 755,500 $
31 12 1397 ميلک افغانستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 132,383 67,679,713,632 Rls. 738,183 $
32 11 1397 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 655,188 66,907,375,421 Rls. 778,767 $
33 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 499,623 65,928,690,918 Rls. 717,887 $
34 2 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 671,740 64,988,826,000 Rls. 1,547,353 $
35 12 1397 ميلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 262,436 63,287,590,619 Rls. 720,215 $
36 2 1397 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,571,293 62,566,644,000 Rls. 1,489,682 $
37 8 1397 ميلک افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 1,088,454 61,368,048,320 Rls. 912,003 $
38 2 1397 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,195,176 60,745,012,890 Rls. 1,446,310 $
39 1 1397 ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 3,476,482 60,147,078,867 Rls. 1,568,909 $
40 9 1397 ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 361,883 59,825,548,474 Rls. 699,862 $
41 7 1397 ميلک افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 622,500 59,610,264,000 Rls. 1,419,292 $
42 11 1397 ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 544,534 59,136,927,719 Rls. 715,454 $
43 12 1397 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 841,770 58,959,324,038 Rls. 672,453 $
44 1 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پياز و موسير 3,912,550 58,677,796,216 Rls. 1,494,100 $
45 6 1397 ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 444,958 58,518,803,300 Rls. 1,379,283 $
46 4 1397 ميلک افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 481,838 58,468,577,510 Rls. 1,369,889 $
47 11 1397 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 861,572 57,968,047,565 Rls. 699,185 $
48 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 84,720 57,730,461,984 Rls. 655,512 $
49 11 1397 ميلک افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 415,848 55,981,313,668 Rls. 645,221 $
50 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08109010 انار تازه 613,741 55,912,203,590 Rls. 634,186 $
51 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 653,171 55,170,874,520 Rls. 655,439 $
52 1 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 8,985,000 54,438,961,250 Rls. 1,367,750 $
53 8 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 320,440 53,804,871,752 Rls. 663,427 $
54 6 1397 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,600,438 53,666,508,000 Rls. 1,277,774 $
55 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب، تازه 1,103,557 53,444,492,102 Rls. 586,792 $
56 6 1397 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 867,808 52,785,308,600 Rls. 1,246,477 $
57 2 1397 ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 624,165 52,390,842,000 Rls. 1,247,401 $
58 2 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 649,808 52,381,182,000 Rls. 1,247,171 $
59 8 1397 ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 396,041 50,936,321,420 Rls. 690,863 $
60 10 1397 ميلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 207,296 49,805,111,874 Rls. 543,526 $
61 11 1397 ميلک افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 217,458 49,200,107,910 Rls. 565,466 $
62 6 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 607,223 48,966,876,000 Rls. 1,165,878 $
63 10 1397 ميلک افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 781,200 46,267,495,040 Rls. 507,780 $
64 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 231,137 45,664,394,011 Rls. 510,566 $
65 1 1397 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 30,000,000 43,430,970,000 Rls. 1,110,000 $
66 6 1397 ميلک افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 511,536 43,113,847,200 Rls. 1,022,568 $
67 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 363,991 43,074,669,401 Rls. 490,816 $
68 9 1397 ميلک افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 758,037 42,712,933,605 Rls. 489,067 $
69 12 1397 ميلک افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 186,745 42,348,928,625 Rls. 482,323 $
70 1 1397 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,309,361 41,623,014,414 Rls. 1,036,623 $
71 6 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 446,762 40,923,918,000 Rls. 974,379 $
72 5 1397 ميلک افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 350,554 40,866,956,210 Rls. 937,773 $
73 7 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 503,121 40,574,016,000 Rls. 966,048 $
74 3 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 494,857 40,058,704,846 Rls. 950,269 $
75 7 1397 ميلک افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 709,089 39,764,844,000 Rls. 946,782 $
76 3 1397 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 654,975 39,645,969,895 Rls. 941,770 $
77 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08109010 انار تازه 397,643 39,635,015,108 Rls. 430,117 $
78 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 282,745 39,254,733,141 Rls. 450,805 $
79 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 584,756 39,079,637,555 Rls. 467,803 $
80 5 1397 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 634,288 38,974,573,000 Rls. 911,793 $
81 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 480,337 38,941,456,833 Rls. 432,304 $
82 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 383,458 38,939,624,574 Rls. 450,468 $
83 11 1397 ميلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 179,411 38,087,037,252 Rls. 470,713 $
84 10 1397 ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 448,110 37,720,134,261 Rls. 422,964 $
85 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب، تازه 845,881 37,502,448,302 Rls. 450,478 $
86 11 1397 ميلک افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 907,721 37,426,511,538 Rls. 461,940 $
87 12 1397 ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 291,035 37,412,002,893 Rls. 420,317 $
88 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,129,565 37,337,583,472 Rls. 422,550 $
89 10 1397 ميلک افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 183,228 37,238,183,423 Rls. 446,694 $
90 8 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 218,383 37,024,326,978 Rls. 449,788 $
91 3 1397 ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 452,362 37,016,186,340 Rls. 879,387 $
92 3 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 390,010 36,894,549,907 Rls. 875,489 $
93 12 1397 ميلک افغانستان 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 630,196 36,874,112,524 Rls. 399,194 $
94 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 72,350 36,549,171,408 Rls. 411,840 $
95 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,184,634 36,421,003,437 Rls. 443,383 $
96 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 186,500 36,235,965,921 Rls. 423,953 $
97 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 633,428 36,078,646,856 Rls. 401,539 $
98 5 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 384,866 35,726,953,741 Rls. 828,884 $
99 7 1397 ميلک افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 240,042 35,286,174,000 Rls. 840,147 $
100 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 155,765 34,595,854,593 Rls. 386,996 $
مجموع کل
6,957,284,837,077 ريال
مجموع کل
106,659,648 دلار