آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 35,954,000 713,376,678,000 Rls. 16,985,159 $
2 8 1397 مهران عراق 69074090 سا?ر 26,985,250 416,584,366,411 Rls. 4,796,202 $
3 9 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 568,705 358,089,022,634 Rls. 4,082,899 $
4 9 1397 مهران عراق 69074090 سا?ر 22,313,036 354,890,355,691 Rls. 4,140,774 $
5 9 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 28,914,140 302,613,196,336 Rls. 3,474,954 $
6 9 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,200,879 300,525,359,411 Rls. 3,439,961 $
7 8 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 469,886 278,585,469,200 Rls. 3,200,811 $
8 10 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 392,271 253,447,088,202 Rls. 2,801,834 $
9 9 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,047,185 251,258,300,648 Rls. 2,897,027 $
10 9 1397 مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,866,870 248,460,544,490 Rls. 2,893,729 $
11 10 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 917,286 233,688,094,409 Rls. 2,587,590 $
12 8 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 936,324 213,333,848,210 Rls. 2,458,569 $
13 9 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,471,486 212,620,375,755 Rls. 2,454,983 $
14 5 1397 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 10,185,460 197,720,846,750 Rls. 4,637,643 $
15 1 1397 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 18,507,800 185,128,725,500 Rls. 4,737,750 $
16 6 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,473,966 183,888,978,000 Rls. 4,378,309 $
17 2 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,424,648 179,425,848,000 Rls. 4,272,044 $
18 9 1397 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,161,290 178,690,864,804 Rls. 2,052,357 $
19 4 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,326,051 169,191,839,220 Rls. 3,956,663 $
20 8 1397 مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,364,240 159,315,592,475 Rls. 1,833,935 $
21 5 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,222,161 157,880,033,950 Rls. 3,652,315 $
22 7 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 508,450 154,554,204,000 Rls. 3,679,862 $
23 9 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 610,392 152,700,599,686 Rls. 1,749,067 $
24 8 1397 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,049,194 151,275,771,990 Rls. 1,738,013 $
25 9 1397 مهران عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,709,450 149,675,772,264 Rls. 1,729,925 $
26 10 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 587,465 148,423,089,098 Rls. 1,647,299 $
27 10 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 549,256 148,061,663,419 Rls. 1,627,293 $
28 8 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 711,908 147,488,773,790 Rls. 1,701,667 $
29 5 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,068,203 137,616,405,360 Rls. 3,193,332 $
30 5 1397 مهران عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,998,800 135,162,351,900 Rls. 3,123,950 $
31 7 1397 مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,716,120 134,097,978,000 Rls. 3,192,809 $
32 7 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,105,580 133,182,336,000 Rls. 3,171,008 $
33 2 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,041,710 130,315,668,000 Rls. 3,102,754 $
34 3 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 994,090 125,643,942,700 Rls. 2,980,780 $
35 10 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 878,580 124,964,533,424 Rls. 1,410,984 $
36 4 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 984,292 124,949,377,396 Rls. 2,924,390 $
37 3 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 942,212 117,551,159,446 Rls. 2,789,854 $
38 10 1397 مهران عراق 87087039 سایر 230,717 117,166,165,619 Rls. 1,268,943 $
39 9 1397 مهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 177,307 116,986,254,616 Rls. 1,411,514 $
40 9 1397 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,250,187 116,878,472,080 Rls. 1,351,059 $
41 5 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 367,965 113,676,744,840 Rls. 2,641,255 $
42 6 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 375,174 112,758,156,000 Rls. 2,684,718 $
43 10 1397 مهران عراق 69074090 سایر 7,066,344 112,292,768,675 Rls. 1,240,480 $
44 9 1397 مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 409,176 111,398,946,669 Rls. 1,302,785 $
45 9 1397 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,487,140 111,209,838,822 Rls. 1,278,933 $
46 9 1397 مهران عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 638,919 111,008,834,949 Rls. 1,278,453 $
47 7 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 879,904 108,106,194,000 Rls. 2,573,957 $
48 6 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 860,361 108,023,538,000 Rls. 2,571,989 $
49 6 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 851,384 106,000,776,000 Rls. 2,523,828 $
50 8 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 746,133 105,968,470,575 Rls. 1,219,466 $
51 8 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 12,584,305 105,887,699,520 Rls. 1,220,550 $
52 8 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 474,027 104,820,562,310 Rls. 1,206,151 $
53 2 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 345,847 104,273,862,000 Rls. 2,482,711 $
54 3 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 238,045 104,160,370,080 Rls. 2,470,436 $
55 9 1397 مهران عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,193,230 103,249,038,869 Rls. 1,209,347 $
56 2 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 266,820 103,099,248,000 Rls. 2,454,744 $
57 4 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 338,698 102,977,373,080 Rls. 2,413,958 $
58 7 1397 مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 432,100 100,919,322,000 Rls. 2,402,841 $
59 8 1397 مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 320,070 99,480,109,301 Rls. 1,139,730 $
60 9 1397 مهران عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 425,812 98,589,257,723 Rls. 1,126,563 $
61 10 1397 مهران عراق 95030080 سایر 346,301 97,515,160,863 Rls. 1,071,126 $
62 7 1397 مهران عراق 69074090 سا?ر 12,379,860 96,412,722,000 Rls. 2,295,541 $
63 6 1397 مهران عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,084,666 90,447,840,000 Rls. 2,153,520 $
64 9 1397 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 92,776 89,903,585,660 Rls. 1,023,301 $
65 10 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 615,730 89,800,748,138 Rls. 989,622 $
66 9 1397 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 251,101 88,833,785,022 Rls. 1,051,210 $
67 7 1397 مهران عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,737,140 85,154,806,800 Rls. 2,027,495 $
68 10 1397 مهران عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 532,985 84,215,585,421 Rls. 937,507 $
69 8 1397 مهران عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,921,620 83,400,218,705 Rls. 956,759 $
70 9 1397 مهران عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 281,887 81,174,186,099 Rls. 953,582 $
71 4 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 191,340 80,490,855,680 Rls. 1,883,528 $
72 10 1397 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 1,471,882 79,825,929,279 Rls. 887,627 $
73 7 1397 مهران عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 723,903 79,616,421,600 Rls. 1,895,629 $
74 2 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 4,249,625 78,888,852,000 Rls. 1,878,306 $
75 8 1397 مهران عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 440,967 78,732,265,895 Rls. 906,232 $
76 8 1397 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 366,466 77,996,967,450 Rls. 902,129 $
77 9 1397 مهران عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 262,925 77,974,547,720 Rls. 884,467 $
78 9 1397 مهران عراق 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 535,690 76,017,577,420 Rls. 903,707 $
79 5 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 947,970 75,926,986,380 Rls. 1,756,418 $
80 1 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 633,014 74,587,375,745 Rls. 1,899,044 $
81 5 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 595,942 74,277,482,180 Rls. 1,712,026 $
82 9 1397 مهران عراق 95030080 0 287,151 73,971,825,978 Rls. 855,295 $
83 3 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 245,380 73,954,805,470 Rls. 1,755,363 $
84 10 1397 مهران عراق 87079090 بدنه براي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور در جاي ديگر 131,788 73,943,287,974 Rls. 802,466 $
85 5 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 14,200,510 73,562,277,160 Rls. 1,704,059 $
86 5 1397 مهران عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 1,184,388 72,222,782,970 Rls. 1,658,143 $
87 10 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 6,561,260 72,176,838,634 Rls. 787,270 $
88 7 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 582,013 71,385,468,000 Rls. 1,699,654 $
89 10 1397 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 72,710 70,728,146,122 Rls. 810,486 $
90 8 1397 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,112,160 70,423,234,285 Rls. 811,814 $
91 7 1397 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 899,285 70,219,674,000 Rls. 1,671,897 $
92 9 1397 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 275,252 70,046,931,930 Rls. 829,077 $
93 4 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 547,224 69,948,266,300 Rls. 1,633,132 $
94 7 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 717,460 69,123,348,000 Rls. 1,645,794 $
95 9 1397 مهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 258,351 68,612,949,396 Rls. 777,695 $
96 4 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 865,788 68,612,239,440 Rls. 1,602,577 $
97 8 1397 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 74,181 68,462,760,795 Rls. 791,188 $
98 4 1397 مهران عراق 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 535,833 67,998,153,582 Rls. 1,588,658 $
99 6 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 951,224 67,811,646,000 Rls. 1,614,563 $
100 10 1397 مهران عراق 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 163,154 67,669,176,105 Rls. 728,791 $
مجموع کل
13,325,378,770,495 ريال
مجموع کل
219,709,600 دلار