آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 35,954,000 713,376,678,000 Rls. 16,985,159 $
2 5 1397 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 10,185,460 197,720,846,750 Rls. 4,637,643 $
3 1 1397 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 18,507,800 185,128,725,500 Rls. 4,737,750 $
4 6 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,473,966 183,888,978,000 Rls. 4,378,309 $
5 2 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,424,648 179,425,848,000 Rls. 4,272,044 $
6 4 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,326,051 169,191,839,220 Rls. 3,956,663 $
7 5 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,222,161 157,880,033,950 Rls. 3,652,315 $
8 7 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 508,450 154,554,204,000 Rls. 3,679,862 $
9 5 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,068,203 137,616,405,360 Rls. 3,193,332 $
10 5 1397 مهران عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,998,800 135,162,351,900 Rls. 3,123,950 $
11 7 1397 مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,716,120 134,097,978,000 Rls. 3,192,809 $
12 7 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,105,580 133,182,336,000 Rls. 3,171,008 $
13 2 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,041,710 130,315,668,000 Rls. 3,102,754 $
14 3 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 994,090 125,643,942,700 Rls. 2,980,780 $
15 4 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 984,292 124,949,377,396 Rls. 2,924,390 $
16 3 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 942,212 117,551,159,446 Rls. 2,789,854 $
17 5 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 367,965 113,676,744,840 Rls. 2,641,255 $
18 6 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 375,174 112,758,156,000 Rls. 2,684,718 $
19 7 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 879,904 108,106,194,000 Rls. 2,573,957 $
20 6 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 860,361 108,023,538,000 Rls. 2,571,989 $
21 6 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 851,384 106,000,776,000 Rls. 2,523,828 $
22 2 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 345,847 104,273,862,000 Rls. 2,482,711 $
23 3 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 238,045 104,160,370,080 Rls. 2,470,436 $
24 2 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 266,820 103,099,248,000 Rls. 2,454,744 $
25 4 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 338,698 102,977,373,080 Rls. 2,413,958 $
26 7 1397 مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 432,100 100,919,322,000 Rls. 2,402,841 $
27 7 1397 مهران عراق 69074090 سا?ر 12,379,860 96,412,722,000 Rls. 2,295,541 $
28 6 1397 مهران عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,084,666 90,447,840,000 Rls. 2,153,520 $
29 7 1397 مهران عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,737,140 85,154,806,800 Rls. 2,027,495 $
30 4 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 191,340 80,490,855,680 Rls. 1,883,528 $
31 7 1397 مهران عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 723,903 79,616,421,600 Rls. 1,895,629 $
32 2 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 4,249,625 78,888,852,000 Rls. 1,878,306 $
33 5 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 947,970 75,926,986,380 Rls. 1,756,418 $
34 1 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 633,014 74,587,375,745 Rls. 1,899,044 $
35 5 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 595,942 74,277,482,180 Rls. 1,712,026 $
36 3 1397 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 245,380 73,954,805,470 Rls. 1,755,363 $
37 5 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 14,200,510 73,562,277,160 Rls. 1,704,059 $
38 5 1397 مهران عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 1,184,388 72,222,782,970 Rls. 1,658,143 $
39 7 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 582,013 71,385,468,000 Rls. 1,699,654 $
40 7 1397 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 899,285 70,219,674,000 Rls. 1,671,897 $
41 4 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 547,224 69,948,266,300 Rls. 1,633,132 $
42 7 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 717,460 69,123,348,000 Rls. 1,645,794 $
43 4 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 865,788 68,612,239,440 Rls. 1,602,577 $
44 4 1397 مهران عراق 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 535,833 67,998,153,582 Rls. 1,588,658 $
45 6 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 951,224 67,811,646,000 Rls. 1,614,563 $
46 6 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 13,393,166 67,509,036,000 Rls. 1,607,358 $
47 5 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 156,230 67,303,621,840 Rls. 1,564,996 $
48 7 1397 مهران عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 532,299 67,069,674,000 Rls. 1,596,897 $
49 1 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,368,700 64,668,327,888 Rls. 1,605,977 $
50 6 1397 مهران عراق 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 500,618 63,823,788,000 Rls. 1,519,614 $
51 4 1397 مهران عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 483,255 63,477,662,200 Rls. 1,485,220 $
52 4 1397 مهران عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,604,497 60,915,413,410 Rls. 1,421,553 $
53 7 1397 مهران عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 346,004 56,410,074,000 Rls. 1,343,097 $
54 6 1397 مهران عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 507,938 55,573,644,000 Rls. 1,323,182 $
55 7 1397 مهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 146,131 55,464,276,000 Rls. 1,320,578 $
56 5 1397 مهران عراق 87087039 ساير 242,156 55,302,073,600 Rls. 1,287,942 $
57 5 1397 مهران عراق 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 436,419 55,206,543,120 Rls. 1,286,128 $
58 6 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 132,510 53,142,264,000 Rls. 1,265,292 $
59 6 1397 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,074,225 52,582,950,000 Rls. 1,251,975 $
60 7 1397 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,441,430 51,761,094,000 Rls. 1,232,407 $
61 5 1397 مهران عراق 08091000 زردآلو ,تازه 1,157,200 51,493,350,300 Rls. 1,178,074 $
62 7 1397 مهران عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 337,360 51,312,240,000 Rls. 1,221,720 $
63 1 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 11,107,600 50,671,593,264 Rls. 1,272,372 $
64 6 1397 مهران عراق 48202000 دفترچه مشق 303,548 50,406,804,000 Rls. 1,200,162 $
65 5 1397 مهران عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 571,450 48,017,438,500 Rls. 1,135,300 $
66 4 1397 مهران عراق 08091000 زردآلو ,تازه 1,209,512 47,619,760,390 Rls. 1,110,507 $
67 6 1397 مهران عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,319,150 47,383,938,000 Rls. 1,128,189 $
68 6 1397 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 2,428,000 45,747,240,000 Rls. 1,089,220 $
69 7 1397 مهران عراق 95030080 0 358,651 44,768,850,000 Rls. 1,065,925 $
70 5 1397 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 549,386 44,657,504,640 Rls. 1,031,640 $
71 2 1397 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,259,510 44,435,202,000 Rls. 1,057,981 $
72 4 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,617,746 44,263,984,630 Rls. 1,034,128 $
73 5 1397 مهران عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 1,469,256 43,870,929,460 Rls. 1,017,195 $
74 6 1397 مهران عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,781,899 43,675,506,000 Rls. 1,039,893 $
75 7 1397 مهران عراق 07031000 پيازوموسير 2,621,180 42,600,894,000 Rls. 1,014,307 $
76 7 1397 مهران عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 335,915 42,303,450,000 Rls. 1,007,225 $
77 6 1397 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,188,950 42,198,786,000 Rls. 1,004,733 $
78 2 1397 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 374,370 41,711,334,000 Rls. 993,127 $
79 3 1397 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,560,524 41,651,362,453 Rls. 989,513 $
80 2 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 504,366 41,436,654,000 Rls. 986,587 $
81 2 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 322,253 40,561,878,000 Rls. 965,759 $
82 2 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,047,900 40,561,416,000 Rls. 965,748 $
83 6 1397 مهران عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,431,290 40,165,944,000 Rls. 956,332 $
84 6 1397 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 488,580 39,790,926,000 Rls. 947,403 $
85 1 1397 مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 332,704 39,616,764,950 Rls. 997,097 $
86 5 1397 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,036,040 37,647,160,350 Rls. 871,415 $
87 6 1397 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 429,440 37,527,462,000 Rls. 893,511 $
88 3 1397 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 536,707 37,477,922,161 Rls. 889,519 $
89 4 1397 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 472,550 37,279,491,160 Rls. 871,087 $
90 5 1397 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 1,586,000 36,254,766,100 Rls. 822,290 $
91 7 1397 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 78,377 35,864,262,000 Rls. 853,911 $
92 4 1397 مهران عراق 87087039 ساير 151,416 35,534,803,480 Rls. 832,788 $
93 2 1397 مهران عراق 08071900 خربزه وهمانند 2,485,759 34,964,664,000 Rls. 832,492 $
94 2 1397 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 155,047 34,572,804,000 Rls. 823,162 $
95 2 1397 مهران عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 587,320 33,946,416,000 Rls. 808,248 $
96 3 1397 مهران عراق 87087039 ساير 142,048 33,790,965,340 Rls. 802,065 $
97 6 1397 مهران عراق 69074090 سا?ر 3,476,540 32,611,950,000 Rls. 776,475 $
98 6 1397 مهران عراق 87087039 ساير 141,100 32,432,400,000 Rls. 772,200 $
99 7 1397 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,580,500 32,098,668,000 Rls. 764,254 $
100 7 1397 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 124,534 31,553,886,000 Rls. 751,283 $
مجموع کل
8,009,015,772,765 ريال
مجموع کل
189,961,459 دلار