آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 35,954,000 713,376,678,000 Rls. 16,985,159 $
2 12 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 1,092,460 694,459,709,261 Rls. 7,839,753 $
3 12 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 2,447,793 612,271,818,913 Rls. 6,923,455 $
4 12 1397 مهران عراق 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 30,224 562,196,707,894 Rls. 6,502,466 $
5 8 1397 مهران عراق 69074090 ک ک ک سایر 26,985,250 416,584,366,411 Rls. 4,796,202 $
6 9 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 568,705 358,089,022,634 Rls. 4,082,899 $
7 9 1397 مهران عراق 69074090 ک ک ک سایر 22,313,036 354,890,355,691 Rls. 4,140,774 $
8 11 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 525,780 320,742,236,909 Rls. 3,785,731 $
9 11 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 1,334,876 311,934,519,385 Rls. 3,699,174 $
10 12 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,191,984 304,041,831,170 Rls. 3,426,328 $
11 9 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 28,914,140 302,613,196,336 Rls. 3,474,954 $
12 9 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,200,879 300,525,359,411 Rls. 3,439,961 $
13 8 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 469,886 278,585,469,200 Rls. 3,200,811 $
14 10 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 392,271 253,447,088,202 Rls. 2,801,834 $
15 9 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,047,185 251,258,300,648 Rls. 2,897,027 $
16 9 1397 مهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,866,870 248,460,544,490 Rls. 2,893,729 $
17 12 1397 مهران عراق 95030080 --- سایر 906,864 239,759,010,027 Rls. 2,708,534 $
18 10 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 917,286 233,688,094,409 Rls. 2,587,590 $
19 8 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 936,324 213,333,848,210 Rls. 2,458,569 $
20 9 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,471,486 212,620,375,755 Rls. 2,454,983 $
21 12 1397 مهران عراق 08071100 هندوا نه، تازه 4,387,760 209,071,070,079 Rls. 2,354,923 $
22 5 1397 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 10,185,460 197,720,846,750 Rls. 4,637,643 $
23 11 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 824,298 193,063,889,155 Rls. 2,311,311 $
24 1 1397 مهران عراق 08071100 هندوا نه، تازه 18,507,800 185,128,725,500 Rls. 4,737,750 $
25 6 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,473,966 183,888,978,000 Rls. 4,378,309 $
26 2 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,424,648 179,425,848,000 Rls. 4,272,044 $
27 9 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 1,161,290 178,690,864,804 Rls. 2,052,357 $
28 4 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,326,051 169,191,839,220 Rls. 3,956,663 $
29 12 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,201,004 159,444,684,237 Rls. 1,797,051 $
30 8 1397 مهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,364,240 159,315,592,475 Rls. 1,833,935 $
31 5 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,222,161 157,880,033,950 Rls. 3,652,315 $
32 7 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 508,450 154,554,204,000 Rls. 3,679,862 $
33 9 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 610,392 152,700,599,686 Rls. 1,749,067 $
34 12 1397 مهران عراق 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 144,449 152,439,107,275 Rls. 1,722,877 $
35 8 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 1,049,194 151,275,771,990 Rls. 1,738,013 $
36 9 1397 مهران عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,709,450 149,675,772,264 Rls. 1,729,925 $
37 10 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 587,465 148,423,089,098 Rls. 1,647,299 $
38 10 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 549,256 148,061,663,419 Rls. 1,627,293 $
39 8 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 711,908 147,488,773,790 Rls. 1,701,667 $
40 5 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,068,203 137,616,405,360 Rls. 3,193,332 $
41 5 1397 مهران عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 2,998,800 135,162,351,900 Rls. 3,123,950 $
42 7 1397 مهران عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,716,120 134,097,978,000 Rls. 3,192,809 $
43 7 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 1,105,580 133,182,336,000 Rls. 3,171,008 $
44 2 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,041,710 130,315,668,000 Rls. 3,102,754 $
45 3 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 994,090 125,643,942,700 Rls. 2,980,780 $
46 10 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 878,580 124,964,533,424 Rls. 1,410,984 $
47 4 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 984,292 124,949,377,396 Rls. 2,924,390 $
48 3 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 942,212 117,551,159,446 Rls. 2,789,854 $
49 10 1397 مهران عراق 87087039 چرخ ها براي سواري سواري کار وانت و تراکتور کشاورزي 230,717 117,166,165,619 Rls. 1,268,943 $
50 9 1397 مهران عراق 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 177,307 116,986,254,616 Rls. 1,411,514 $
51 9 1397 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 2,250,187 116,878,472,080 Rls. 1,351,059 $
52 11 1397 مهران عراق 08071100 هندوا نه، تازه 2,614,996 116,488,581,547 Rls. 1,391,711 $
53 11 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 903,417 116,440,010,147 Rls. 1,394,373 $
54 12 1397 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 119,438 115,815,340,366 Rls. 1,312,111 $
55 5 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 367,965 113,676,744,840 Rls. 2,641,255 $
56 12 1397 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 1,931,922 113,485,115,213 Rls. 1,272,635 $
57 11 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 846,930 113,417,708,205 Rls. 1,347,583 $
58 6 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 375,174 112,758,156,000 Rls. 2,684,718 $
59 10 1397 مهران عراق 69074090 ک ک ک سایر 7,066,344 112,292,768,675 Rls. 1,240,480 $
60 9 1397 مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 409,176 111,398,946,669 Rls. 1,302,785 $
61 9 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,487,140 111,209,838,822 Rls. 1,278,933 $
62 9 1397 مهران عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 638,919 111,008,834,949 Rls. 1,278,453 $
63 7 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 879,904 108,106,194,000 Rls. 2,573,957 $
64 6 1397 مهران عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 860,361 108,023,538,000 Rls. 2,571,989 $
65 6 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 851,384 106,000,776,000 Rls. 2,523,828 $
66 8 1397 مهران عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 746,133 105,968,470,575 Rls. 1,219,466 $
67 8 1397 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 12,584,305 105,887,699,520 Rls. 1,220,550 $
68 8 1397 مهران عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 474,027 104,820,562,310 Rls. 1,206,151 $
69 2 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 345,847 104,273,862,000 Rls. 2,482,711 $
70 3 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غير يكسره سنتنيك، مخلوط با پنبه، غير مذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 238,045 104,160,370,080 Rls. 2,470,436 $
71 11 1397 مهران عراق 95030080 --- سایر 417,039 104,026,384,022 Rls. 1,244,599 $
72 9 1397 مهران عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 2,193,230 103,249,038,869 Rls. 1,209,347 $
73 2 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غير يكسره سنتنيك، مخلوط با پنبه، غير مذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 266,820 103,099,248,000 Rls. 2,454,744 $
74 4 1397 مهران عراق 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 338,698 102,977,373,080 Rls. 2,413,958 $
75 7 1397 مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 432,100 100,919,322,000 Rls. 2,402,841 $
76 8 1397 مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 320,070 99,480,109,301 Rls. 1,139,730 $
77 9 1397 مهران عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 425,812 98,589,257,723 Rls. 1,126,563 $
78 10 1397 مهران عراق 95030080 --- سایر 346,301 97,515,160,863 Rls. 1,071,126 $
79 7 1397 مهران عراق 69074090 ک ک ک سایر 12,379,860 96,412,722,000 Rls. 2,295,541 $
80 12 1397 مهران عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 132,737 95,025,569,160 Rls. 1,067,913 $
81 12 1397 مهران عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 6,150,750 94,884,864,682 Rls. 1,072,004 $
82 12 1397 مهران عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 663,910 94,473,619,987 Rls. 1,069,512 $
83 12 1397 مهران عراق 87087039 چرخ ها براي سواري سواري کار وانت و تراکتور کشاورزي 184,843 90,663,159,086 Rls. 1,016,637 $
84 6 1397 مهران عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,084,666 90,447,840,000 Rls. 2,153,520 $
85 9 1397 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 92,776 89,903,585,660 Rls. 1,023,301 $
86 11 1397 مهران عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 4,128,140 89,818,461,489 Rls. 1,080,865 $
87 10 1397 مهران عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 615,730 89,800,748,138 Rls. 989,622 $
88 9 1397 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 251,101 88,833,785,022 Rls. 1,051,210 $
89 12 1397 مهران عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 340,466 87,327,560,914 Rls. 982,287 $
90 7 1397 مهران عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 4,737,140 85,154,806,800 Rls. 2,027,495 $
91 12 1397 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 333,311 84,545,691,921 Rls. 949,784 $
92 10 1397 مهران عراق 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 532,985 84,215,585,421 Rls. 937,507 $
93 8 1397 مهران عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 2,921,620 83,400,218,705 Rls. 956,759 $
94 11 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,156,405 82,486,721,571 Rls. 968,140 $
95 12 1397 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 616,523 81,429,472,701 Rls. 926,333 $
96 12 1397 مهران عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 1,081,748 81,334,666,631 Rls. 917,214 $
97 9 1397 مهران عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 281,887 81,174,186,099 Rls. 953,582 $
98 4 1397 مهران عراق 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غير يكسره سنتنيك، مخلوط با پنبه، غير مذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 191,340 80,490,855,680 Rls. 1,883,528 $
99 10 1397 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 1,471,882 79,825,929,279 Rls. 887,627 $
100 7 1397 مهران عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 723,903 79,616,421,600 Rls. 1,895,629 $
مجموع کل
16,691,190,415,511 ريال
مجموع کل
246,184,653 دلار