آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 مهران ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,958,000 172,373,292,960 Rls. 1,967,130 $
2 8 1397 مهران ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,320,000 131,169,856,400 Rls. 1,524,294 $
3 7 1397 مهران ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,420,000 121,218,737,382 Rls. 2,886,158 $
4 4 1397 مهران ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,068,000 112,522,305,919 Rls. 2,633,346 $
5 1 1397 مهران ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,716,000 85,234,165,096 Rls. 2,165,751 $
6 6 1397 مهران ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,122,000 60,157,785,636 Rls. 1,432,329 $
7 9 1397 مهران ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 528,000 52,124,044,500 Rls. 615,780 $
8 11 1397 مهران ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 440,000 36,629,873,720 Rls. 447,920 $
9 3 1397 مهران ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 660,000 35,939,527,771 Rls. 854,083 $
10 10 1397 مهران ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 374,000 29,927,610,240 Rls. 359,040 $
11 10 1397 مهران ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 242,000 20,566,731,240 Rls. 246,840 $
12 2 1397 مهران ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 308,000 16,446,456,901 Rls. 391,582 $
13 2 1397 مهران ترکيه 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 380,770 13,371,783,824 Rls. 318,374 $
14 11 1397 مهران ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 154,000 11,617,961,960 Rls. 144,760 $
15 11 1397 مهران ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 10,376,277,120 Rls. 126,720 $
16 3 1397 مهران ترکيه 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 211,818 7,281,098,151 Rls. 172,803 $
17 12 1397 مهران ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 88,000 7,175,380,960 Rls. 82,720 $
18 3 1397 مهران ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 6,063,653,806 Rls. 144,098 $
19 6 1397 مهران ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 96,822 3,105,980,401 Rls. 73,952 $
20 4 1397 مهران ترکيه 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 81,808 2,718,479,352 Rls. 63,829 $
21 7 1397 مهران ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 45,702 1,466,086,156 Rls. 34,906 $
22 5 1397 مهران ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 1,195,134,625 Rls. 27,474 $
مجموع کل
938,682,224,120 ريال
مجموع کل
16,713,889 دلار
[1]