آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 مهران بلغارستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,430,000 71,982,348,847 Rls. 1,713,863 $
2 11 1397 مهران بلغارستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 308,000 24,995,419,460 Rls. 310,420 $
3 8 1397 مهران بلغارستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 242,000 24,164,970,500 Rls. 275,626 $
4 12 1397 مهران بلغارستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 9,767,464,850 Rls. 112,750 $
5 9 1397 مهران بلغارستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 2,356,640,000 Rls. 28,600 $
6 11 1397 مهران بلغارستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,000 1,660,019,130 Rls. 20,790 $
مجموع کل
134,926,862,787 ريال
مجموع کل
2,462,049 دلار
[1]