آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 مهران ازبکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,232,000 110,645,752,470 Rls. 1,244,100 $
2 11 1397 مهران ازبکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 286,000 25,434,420,880 Rls. 292,820 $
3 9 1397 مهران ازبکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 198,000 19,766,922,890 Rls. 228,030 $
4 10 1397 مهران ازبکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 154,000 13,197,659,860 Rls. 158,620 $
5 12 1397 مهران ازبکستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 11,640,839,760 Rls. 134,640 $
مجموع کل
180,685,595,860 ريال
مجموع کل
2,058,210 دلار
[1]