آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 مهران ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 594,000 53,349,602,240 Rls. 602,360 $
2 8 1397 مهران ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 462,000 46,287,447,250 Rls. 531,430 $
3 9 1397 مهران ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 286,000 29,004,143,410 Rls. 337,920 $
4 6 1397 مهران ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 264,000 13,472,037,647 Rls. 320,763 $
5 7 1397 مهران ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 242,000 12,391,837,607 Rls. 295,045 $
6 1 1397 مهران ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 11,489,447,200 Rls. 284,900 $
7 2 1397 مهران ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 176,000 10,016,160,000 Rls. 238,480 $
8 9 1397 مهران ارمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 66,000 7,073,720,280 Rls. 80,190 $
9 4 1397 مهران ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 6,025,270,374 Rls. 141,905 $
10 5 1397 مهران ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 88,000 4,564,748,765 Rls. 108,684 $
11 3 1397 مهران ارمنستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 2,493,965,025 Rls. 59,179 $
مجموع کل
196,168,379,798 ريال
مجموع کل
3,000,856 دلار
[1]