آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 مهران آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 770,000 77,824,218,450 Rls. 891,550 $
2 10 1397 مهران آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 308,000 32,217,895,820 Rls. 342,540 $
3 7 1397 مهران آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 594,000 30,067,816,358 Rls. 715,902 $
4 8 1397 مهران آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 242,000 24,419,147,500 Rls. 284,357 $
5 12 1397 مهران آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 198,000 17,952,134,640 Rls. 201,960 $
6 11 1397 مهران آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 176,000 14,963,440,360 Rls. 181,280 $
7 6 1397 مهران آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 242,000 12,202,048,980 Rls. 290,525 $
8 11 1397 مهران آذربايجان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 66,000 5,363,265,380 Rls. 64,460 $
مجموع کل
215,009,967,488 ريال
مجموع کل
2,972,574 دلار
[1]