آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهاباد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 149,720 141,845,705,650 Rls. 3,324,035 $
2 3 1397 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 133,021 113,801,112,040 Rls. 2,701,468 $
3 6 1397 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 86,058 76,061,328,000 Rls. 1,810,984 $
4 5 1397 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 66,464 60,402,408,000 Rls. 1,375,880 $
5 2 1397 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 45,309 36,151,500,000 Rls. 860,750 $
6 7 1397 مهاباد عراق 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,377,400 28,925,400,000 Rls. 688,700 $
7 6 1397 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 1,326,960 25,300,800,000 Rls. 602,400 $
8 4 1397 مهاباد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,455,205 22,411,726,360 Rls. 524,157 $
9 7 1397 مهاباد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,355,943 19,828,662,000 Rls. 472,111 $
10 8 1397 مهاباد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,219,283 18,918,261,460 Rls. 269,811 $
11 4 1397 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 870,090 18,568,094,050 Rls. 435,045 $
12 6 1397 مهاباد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,956,171 15,556,506,000 Rls. 370,393 $
13 2 1397 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 739,140 15,521,940,000 Rls. 369,570 $
14 7 1397 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 669,300 14,055,300,000 Rls. 334,650 $
15 9 1397 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 59,942 12,992,093,021 Rls. 151,467 $
16 3 1397 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 604,310 12,730,687,400 Rls. 302,155 $
17 5 1397 مهاباد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,496,345 12,493,305,570 Rls. 284,879 $
18 2 1397 مهاباد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,718,148 12,275,550,000 Rls. 292,275 $
19 8 1397 مهاباد عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 382,470 11,602,552,975 Rls. 133,434 $
20 8 1397 مهاباد عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 101,240 10,523,400,300 Rls. 143,623 $
21 3 1397 مهاباد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,642,647 9,038,857,919 Rls. 214,410 $
22 5 1397 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 407,400 8,950,578,000 Rls. 203,700 $
23 1 1397 مهاباد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,535,094 6,898,469,542 Rls. 172,461 $
24 1 1397 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 327,860 6,674,220,800 Rls. 163,930 $
25 12 1397 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,335 6,234,845,760 Rls. 68,640 $
26 11 1397 مهاباد عراق 04031090 ماست 55,625 5,584,990,028 Rls. 66,078 $
27 5 1397 مهاباد عراق 23099040 خوراك آماده دام و طيور 246,380 5,358,765,000 Rls. 123,190 $
28 10 1397 مهاباد عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 9,260 5,206,805,400 Rls. 55,560 $
29 7 1397 مهاباد عراق 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 46,642 5,093,466,000 Rls. 121,273 $
30 6 1397 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 48,310 5,072,550,000 Rls. 120,775 $
31 11 1397 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 23,270 4,977,429,125 Rls. 58,200 $
32 12 1397 مهاباد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,262,913 4,767,317,798 Rls. 54,303 $
33 1 1397 مهاباد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 462,182 4,466,787,518 Rls. 115,546 $
34 3 1397 مهاباد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 34,182 4,317,110,730 Rls. 102,546 $
35 5 1397 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 38,960 4,264,292,250 Rls. 97,400 $
36 9 1397 مهاباد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 103,897 4,179,532,960 Rls. 47,792 $
37 8 1397 مهاباد عراق 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 21,340 4,023,396,652 Rls. 46,948 $
38 11 1397 مهاباد عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 23,710 3,786,344,740 Rls. 47,420 $
39 12 1397 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 14,270 3,177,962,900 Rls. 35,675 $
40 2 1397 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 29,060 3,051,300,000 Rls. 72,650 $
41 4 1397 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 28,300 3,029,601,250 Rls. 70,750 $
42 8 1397 مهاباد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 685,033 2,831,940,287 Rls. 36,812 $
43 2 1397 مهاباد عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 35,905 2,708,748,000 Rls. 64,494 $
44 3 1397 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 25,657 2,698,527,125 Rls. 64,142 $
45 4 1397 مهاباد عراق 23099040 خوراك آماده دام و طيور 121,250 2,612,937,500 Rls. 60,625 $
46 12 1397 مهاباد عراق 04031090 ماست 29,940 2,553,916,749 Rls. 28,443 $
47 8 1397 مهاباد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 86,767 2,549,936,175 Rls. 39,312 $
48 9 1397 مهاباد عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 4,490 2,425,077,840 Rls. 26,595 $
49 6 1397 مهاباد عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 7,431 2,414,160,000 Rls. 57,480 $
50 6 1397 مهاباد عراق 23099040 خوراك آماده دام و طيور 100,880 2,124,780,000 Rls. 50,590 $
51 2 1397 مهاباد عراق 23099040 خوراك آماده دام و طيور 100,880 2,118,480,000 Rls. 50,440 $
52 9 1397 مهاباد عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,735 2,069,723,200 Rls. 25,118 $
53 7 1397 مهاباد عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 24,310 1,837,836,000 Rls. 43,758 $
54 6 1397 مهاباد عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 23,230 1,756,188,000 Rls. 41,814 $
55 2 1397 مهاباد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 13,657 1,720,782,000 Rls. 40,971 $
56 4 1397 مهاباد عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 21,680 1,660,861,440 Rls. 39,024 $
57 8 1397 مهاباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 24,656 1,656,858,000 Rls. 39,449 $
58 3 1397 مهاباد عراق 04031090 ماست 40,415 1,616,820,111 Rls. 38,394 $
59 12 1397 مهاباد عراق 61029000 پالتو،نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک؛ بادگير و همانند؛ زنانه يا دخترا نه کشباف؛ از ساير مواد نسجي اشياء مشمول شماره 6104 1,215 1,609,048,800 Rls. 18,225 $
60 4 1397 مهاباد عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 12,063 1,547,955,168 Rls. 36,421 $
61 7 1397 مهاباد عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 40,503 1,530,984,000 Rls. 36,452 $
62 9 1397 مهاباد عراق 04031090 ماست 17,170 1,487,393,408 Rls. 16,312 $
63 1 1397 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 14,200 1,411,877,250 Rls. 35,500 $
64 6 1397 مهاباد عراق 56039400 پارچه هاي نبافته، غير ازرشته هاي سنتتيک يا مصنوعي به وزن مترمربع بيش از150 گرم 7,319 1,383,291,000 Rls. 32,936 $
65 5 1397 مهاباد عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت از نوع گاو 5,078 1,337,023,600 Rls. 30,470 $
66 1 1397 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,425 1,297,464,000 Rls. 30,892 $
67 10 1397 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 5,670 1,288,266,525 Rls. 14,175 $
68 8 1397 مهاباد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 2,090 1,263,622,800 Rls. 14,745 $
69 12 1397 مهاباد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 11,654 1,195,547,566 Rls. 12,993 $
70 7 1397 مهاباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 17,507 1,176,462,000 Rls. 28,011 $
71 5 1397 مهاباد عراق 28272000 کلرورکلسيم 24,347 1,073,459,230 Rls. 24,347 $
72 11 1397 مهاباد عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 2,055 1,068,473,970 Rls. 12,330 $
73 11 1397 مهاباد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 541,502 1,062,115,202 Rls. 12,181 $
74 12 1397 مهاباد عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 3,635 962,780,640 Rls. 10,905 $
75 8 1397 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 8,380 890,400,000 Rls. 21,200 $
76 4 1397 مهاباد عراق 04031090 ماست 21,456 865,462,180 Rls. 20,383 $
77 12 1397 مهاباد عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,769 840,713,156 Rls. 9,692 $
78 3 1397 مهاباد عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت از نوع گاو 3,312 836,213,760 Rls. 19,872 $
79 2 1397 مهاباد عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 3,312 834,624,000 Rls. 19,872 $
80 10 1397 مهاباد عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 386,739 811,272,002 Rls. 8,700 $
81 2 1397 مهاباد عراق 04031090 ماست 19,550 780,024,000 Rls. 18,572 $
82 6 1397 مهاباد عراق 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 9,900 748,440,000 Rls. 17,820 $
83 11 1397 مهاباد عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 6,090 729,402,345 Rls. 9,135 $
84 7 1397 مهاباد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 42,561 729,288,000 Rls. 17,364 $
85 9 1397 مهاباد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 4,189 655,821,600 Rls. 7,959 $
86 9 1397 مهاباد عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 1,080 590,872,320 Rls. 6,480 $
87 9 1397 مهاباد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 121,968 568,543,060 Rls. 6,709 $
88 8 1397 مهاباد عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,370 540,951,375 Rls. 6,170 $
89 10 1397 مهاباد عراق 61161000 دستکش، دستكش انگشتي و نيم دستكش هاي کشباف ياقلاب باف آغشته، ا ندوده يا پوشانده با مواد پلاستيک يا کائوچو. 790 530,665,837 Rls. 5,839 $
90 7 1397 مهاباد عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 3,879 488,754,000 Rls. 11,637 $
91 7 1397 مهاباد عراق 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 1,140 466,200,000 Rls. 11,100 $
92 12 1397 مهاباد عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 776 430,428,576 Rls. 4,656 $
93 6 1397 مهاباد عراق 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 3,940 414,078,000 Rls. 9,859 $
94 9 1397 مهاباد عراق 30059090 ساير باندها، ا وا ت، مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غير مذکور 1,086 396,194,480 Rls. 4,345 $
95 4 1397 مهاباد عراق 85287290 ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 200 382,182,460 Rls. 9,001 $
96 6 1397 مهاباد عراق 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 750 343,644,000 Rls. 8,182 $
97 3 1397 مهاباد عراق 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 4,020 328,146,000 Rls. 7,813 $
98 6 1397 مهاباد عراق 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 1,271 309,036,000 Rls. 7,358 $
99 7 1397 مهاباد عراق 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,315 307,944,000 Rls. 7,332 $
100 6 1397 مهاباد عراق 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 850 297,864,000 Rls. 7,092 $
مجموع کل
861,291,459,935 ريال
مجموع کل
18,905,534 دلار