آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 48,310,390 4,022,940,571,288 Rls. 45,338,910 $
2 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 41,035,500 3,544,569,920,188 Rls. 39,313,328 $
3 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 34,699,500 2,737,919,838,258 Rls. 32,914,150 $
4 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 31,308,750 2,723,574,161,620 Rls. 30,969,084 $
5 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 96,800,000 2,151,000,000,000 Rls. 49,706,800 $
6 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 20,295,000 1,988,489,407,498 Rls. 22,790,433 $
7 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 85,800,000 1,968,226,194,000 Rls. 46,160,400 $
8 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 33,647,182 1,879,837,844,209 Rls. 21,076,854 $
9 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 29,724,750 1,797,236,862,695 Rls. 31,878,852 $
10 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 89,100,000 1,763,130,600,000 Rls. 41,979,300 $
11 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 84,700,000 1,711,109,000,000 Rls. 40,740,700 $
12 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 34,105,500 1,708,269,061,380 Rls. 40,673,078 $
13 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 20,790,000 1,705,598,085,609 Rls. 20,585,558 $
14 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 17,127,000 1,632,913,722,790 Rls. 17,541,860 $
15 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 18,864,000 1,616,712,140,014 Rls. 18,234,391 $
16 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 30,987,000 1,579,506,510,249 Rls. 36,943,988 $
17 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 32,942,250 1,568,365,673,102 Rls. 39,385,866 $
18 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 72,600,000 1,563,000,000,000 Rls. 37,122,800 $
19 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 60,500,000 1,522,000,000,000 Rls. 36,239,500 $
20 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 30,461,562 1,372,414,149,074 Rls. 15,349,503 $
21 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 72,600,000 1,318,000,000,000 Rls. 33,069,300 $
22 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 24,824,250 1,255,826,783,400 Rls. 29,900,638 $
23 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 12,622,500 1,124,788,280,198 Rls. 12,587,608 $
24 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 48,400,000 1,123,000,000,000 Rls. 25,773,000 $
25 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 18,568,030 1,116,149,242,305 Rls. 13,179,247 $
26 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,522,500 1,093,893,132,323 Rls. 25,961,770 $
27 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 24,606,742 1,031,697,719,400 Rls. 24,360,675 $
28 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 48,400,000 1,025,000,000,000 Rls. 24,357,300 $
29 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 25,800,000 1,023,110,000,000 Rls. 12,043,757 $
30 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 24,200,000 1,006,686,991,200 Rls. 12,075,800 $
31 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 18,562,500 962,402,938,140 Rls. 22,914,356 $
32 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 17,052,750 955,928,080,760 Rls. 22,327,474 $
33 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 36,300,000 945,000,000,000 Rls. 22,506,000 $
34 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 15,129,530 920,192,000,000 Rls. 11,167,379 $
35 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 18,810,000 908,793,365,590 Rls. 21,038,363 $
36 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 20,579,023 893,000,000,000 Rls. 20,373,232 $
37 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 11,182,500 871,130,138,830 Rls. 12,780,873 $
38 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 14,008,500 784,707,066,000 Rls. 18,211,050 $
39 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 17,300,250 781,919,822,970 Rls. 19,323,613 $
40 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 135,505,659 775,691,286,871 Rls. 8,926,697 $
41 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 36,300,000 740,955,000,000 Rls. 17,641,800 $
42 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 31,900,000 732,009,256,000 Rls. 17,162,200 $
43 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 9,450,000 615,157,000,000 Rls. 6,991,135 $
44 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29022000 بنزن 17,850,000 592,015,000,000 Rls. 14,095,610 $
45 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 10,189,205 575,793,488,065 Rls. 5,877,783 $
46 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 10,003,500 537,685,218,000 Rls. 12,802,029 $
47 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 16,036,905 534,469,000,000 Rls. 8,382,429 $
48 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29022000 بنزن 10,500,000 519,985,000,000 Rls. 5,909,525 $
49 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 10,400,735 492,332,302,518 Rls. 5,675,758 $
50 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 11,727,973 487,649,000,000 Rls. 11,610,693 $
51 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 8,934,750 477,182,370,000 Rls. 11,361,485 $
52 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 24,200,000 470,593,200,000 Rls. 11,204,600 $
53 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 9,157,500 456,236,466,000 Rls. 10,862,771 $
54 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 5,445,000 451,555,007,125 Rls. 5,528,281 $
55 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 72,300,000 450,215,000,000 Rls. 5,253,445 $
56 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 8,068,500 440,508,936,000 Rls. 10,488,308 $
57 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 24,200,000 430,000,000,000 Rls. 10,781,100 $
58 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 12,038,928 408,047,430,000 Rls. 9,715,415 $
59 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 6,615,366 383,129,080,715 Rls. 4,217,904 $
60 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29051100 متانول 19,083,308 373,883,928,221 Rls. 4,640,831 $
61 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 10,390,282 373,000,000,000 Rls. 8,582,373 $
62 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 6,516,761 369,202,000,000 Rls. 4,480,607 $
63 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 2,565,000 362,188,260,000 Rls. 8,623,530 $
64 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 10,000,000 355,000,000,000 Rls. 8,450,000 $
65 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 37,467,478 344,112,046,432 Rls. 3,930,418 $
66 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 11,200,753 341,000,000,000 Rls. 9,039,008 $
67 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 6,731,152 329,355,000,000 Rls. 3,824,506 $
68 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29022000 بنزن 10,028,798 322,225,260,000 Rls. 7,672,030 $
69 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29051100 متانول 16,761,827 319,437,703,664 Rls. 3,514,823 $
70 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,858,058 314,471,117,636 Rls. 3,471,676 $
71 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 13,615,640 312,817,562,881 Rls. 3,676,223 $
72 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 9,016,540 306,000,000,000 Rls. 7,276,348 $
73 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 28,308,403 302,433,111,970 Rls. 3,227,158 $
74 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 9,707,548 293,000,000,000 Rls. 6,664,329 $
75 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 5,435,212 272,049,000,000 Rls. 6,477,357 $
76 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 4,702,500 269,685,864,000 Rls. 6,421,092 $
77 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29022000 بنزن 7,962,231 267,000,000,000 Rls. 6,361,823 $
78 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29022000 بنزن 7,764,543 260,563,000,000 Rls. 3,040,444 $
79 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29051100 متانول 15,019,435 253,000,000,000 Rls. 6,017,536 $
80 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 6,269,785 247,580,014,000 Rls. 5,830,900 $
81 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 51,911,264 244,657,480,276 Rls. 3,036,809 $
82 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 5,038,130 237,026,797,886 Rls. 2,593,925 $
83 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29051100 متانول 15,731,065 232,000,000,000 Rls. 5,532,300 $
84 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29022000 بنزن 7,500,000 229,000,000,000 Rls. 6,075,000 $
85 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29023000 تولوئن 6,510,000 225,572,000,000 Rls. 5,370,750 $
86 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 6,500,000 214,000,000,000 Rls. 5,687,500 $
87 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,475,000 210,001,604,670 Rls. 2,385,648 $
88 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 8,972,758 204,122,778,990 Rls. 4,816,128 $
89 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 3,577,500 201,605,337,630 Rls. 4,717,571 $
90 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 7,108,276 200,930,000,000 Rls. 2,203,566 $
91 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 37,450,704 196,616,000,000 Rls. 4,681,338 $
92 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 4,894,659 192,968,699,674 Rls. 2,163,148 $
93 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 41,093,325 192,000,000,000 Rls. 4,561,359 $
94 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 3,217,500 178,210,070,280 Rls. 4,221,360 $
95 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29032100 ک ک کلروروینیل (کلرواتیلن)/مشتقات هالوژنه هيدرو كربورها. 6,600,000 174,636,000,000 Rls. 4,158,000 $
96 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 6,020,198 173,583,000,000 Rls. 4,132,926 $
97 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 52,084,874 157,000,000,000 Rls. 3,738,652 $
98 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 80,774,048 155,743,547,514 Rls. 1,873,339 $
99 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 37,504,511 149,000,000,000 Rls. 3,937,973 $
100 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,475,000 143,020,586,830 Rls. 3,256,187 $
مجموع کل
80,768,946,116,938 ريال
مجموع کل
1,443,752,249 دلار