آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 580,000 139,769,577,560 Rls. 1,598,149 $
2 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 2,750,000 108,927,764,660 Rls. 1,364,206 $
3 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 200,000 51,391,302,400 Rls. 563,600 $
4 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,410,000 35,850,688,200 Rls. 430,050 $
5 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 180,000 29,644,594,200 Rls. 786,600 $
6 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 454,860 28,696,374,000 Rls. 683,247 $
7 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 2,220,000 27,972,000,000 Rls. 666,000 $
8 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 239,400 25,465,534,536 Rls. 305,474 $
9 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 215,460 23,560,968,973 Rls. 285,934 $
10 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 525,000 19,243,439,007 Rls. 222,573 $
11 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 863,000 18,395,738,800 Rls. 332,700 $
12 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 247,500 17,213,524,173 Rls. 197,999 $
13 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 119,700 13,248,865,591 Rls. 152,737 $
14 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 215,460 11,546,934,000 Rls. 274,927 $
15 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 95,760 9,844,115,160 Rls. 122,190 $
16 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 120,000 9,072,000,000 Rls. 216,000 $
17 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 300,000 7,613,074,500 Rls. 91,500 $
18 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 119,700 6,414,954,000 Rls. 152,737 $
19 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 95,760 5,623,506,000 Rls. 129,276 $
20 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 376,000 4,414,650,000 Rls. 112,800 $
21 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 112,500 3,756,354,000 Rls. 89,437 $
22 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 112,500 3,756,354,000 Rls. 89,437 $
23 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 280,000 3,550,680,000 Rls. 84,000 $
24 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 47,880 3,269,982,000 Rls. 75,172 $
25 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29291090 ساير ایزو سیانات ها 40,000 3,024,000,000 Rls. 72,000 $
26 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 110,400 2,670,948,000 Rls. 63,594 $
27 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 55,200 2,400,700,500 Rls. 54,450 $
28 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 55,200 2,304,232,920 Rls. 54,648 $
29 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 73,600 2,254,318,080 Rls. 52,968 $
30 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 112,200 1,691,706,720 Rls. 44,880 $
31 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 120,000 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
32 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 39093100 ک ک پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام. MDI پلی­مریک) 20,000 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
33 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 23,940 1,448,657,280 Rls. 38,304 $
34 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 23,940 1,296,078,000 Rls. 30,859 $
35 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 23,000 1,111,994,949 Rls. 12,819 $
36 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی پاکستان 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 14,400 491,106,000 Rls. 11,693 $
مجموع کل
629,960,718,209 ريال
مجموع کل
9,534,961 دلار
[1]