آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29051100 متانول 85,950,373 1,782,054,000,000 Rls. 19,968,891 $
2 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29051100 متانول 108,473,357 1,548,000,000,000 Rls. 35,960,699 $
3 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29051100 متانول 46,268,404 862,886,157,329 Rls. 9,906,885 $
4 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28141000 آمونياک بدون آب 40,500,994 848,960,000,000 Rls. 9,637,625 $
5 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 40,000,000 818,648,000,000 Rls. 9,337,516 $
6 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28141000 آمونياک بدون آب 46,350,588 814,062,682,102 Rls. 9,054,383 $
7 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 10,772,250 796,278,527,847 Rls. 8,823,444 $
8 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28141000 آمونياک بدون آب 77,525,344 750,000,000,000 Rls. 19,287,287 $
9 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29051100 متانول 38,364,524 740,352,870,146 Rls. 8,880,966 $
10 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29051100 متانول 50,038,692 685,746,212,480 Rls. 16,112,458 $
11 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29051100 متانول 45,945,897 678,000,000,000 Rls. 16,158,252 $
12 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29051100 متانول 38,267,283 616,592,948,620 Rls. 6,788,129 $
13 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29023000 تولوئن 21,129,719 613,771,262,780 Rls. 14,390,993 $
14 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29023000 تولوئن 10,500,000 574,459,200,000 Rls. 6,129,853 $
15 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29051100 متانول 32,341,246 544,208,000,000 Rls. 9,439,422 $
16 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 6,066,785 542,060,067,840 Rls. 6,037,774 $
17 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28141000 آمونياک بدون آب 40,500,938 542,000,000,000 Rls. 12,905,794 $
18 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28141000 آمونياک بدون آب 37,000,649 524,147,728,272 Rls. 5,883,757 $
19 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29023000 تولوئن 16,535,923 506,405,000,000 Rls. 10,226,710 $
20 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29051100 متانول 30,050,166 505,664,000,000 Rls. 12,039,598 $
21 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 7,559,250 490,368,213,866 Rls. 6,071,116 $
22 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28141000 آمونياک بدون آب 39,500,041 487,747,000,000 Rls. 11,613,012 $
23 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29023000 تولوئن 16,250,000 478,107,000,000 Rls. 11,383,500 $
24 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28141000 آمونياک بدون آب 40,010,398 478,000,000,000 Rls. 11,116,910 $
25 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 42,000,000 463,438,000,000 Rls. 11,034,240 $
26 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29051100 متانول 26,297,031 443,000,000,000 Rls. 10,535,905 $
27 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28141000 آمونياک بدون آب 33,500,145 419,288,000,000 Rls. 4,868,818 $
28 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 40,000,000 403,000,000,000 Rls. 9,600,000 $
29 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29023000 تولوئن 11,550,000 379,000,000,000 Rls. 8,893,500 $
30 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28141000 آمونياک بدون آب 36,650,237 368,473,973,300 Rls. 8,649,455 $
31 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 9,000,000 360,612,000,000 Rls. 8,586,000 $
32 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 9,525,345 345,000,000,000 Rls. 8,215,610 $
33 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28141000 آمونياک بدون آب 34,508,501 340,598,832,000 Rls. 8,109,496 $
34 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 9,090,000 340,251,533,260 Rls. 8,413,287 $
35 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29152100 اسيد استيك 10,041,748 338,527,565,840 Rls. 3,883,043 $
36 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 11,000,000 334,026,000,000 Rls. 7,953,000 $
37 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 4,836,750 333,229,594,743 Rls. 3,767,913 $
38 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29023000 تولوئن 6,727,355 329,367,650,683 Rls. 4,021,626 $
39 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 7,974,750 301,167,865,150 Rls. 7,072,154 $
40 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29023000 تولوئن 5,235,272 272,709,000,000 Rls. 3,099,283 $
41 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 15,750,229 268,648,000,000 Rls. 3,260,291 $
42 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 6,971,250 262,643,083,500 Rls. 6,253,405 $
43 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 10,019,724 250,964,269,365 Rls. 2,724,555 $
44 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 7,000,000 248,000,000,000 Rls. 5,908,000 $
45 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29152100 اسيد استيك 7,875,000 244,474,750,000 Rls. 5,819,625 $
46 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29023000 تولوئن 4,045,603 217,547,066,664 Rls. 2,507,950 $
47 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 5,296,500 212,558,289,740 Rls. 4,860,251 $
48 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 19,675,148 209,757,186,200 Rls. 4,847,970 $
49 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 4,980,000 190,156,049,235 Rls. 4,515,913 $
50 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28141000 آمونياک بدون آب 18,510,427 183,000,000,000 Rls. 4,349,950 $
51 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 18,402,074 176,000,000,000 Rls. 4,655,724 $
52 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 10,000,000 171,378,560,000 Rls. 4,520,000 $
53 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 5,250,000 167,580,000,000 Rls. 3,937,500 $
54 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 2,335,500 165,386,110,736 Rls. 1,862,123 $
55 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 4,387,500 161,833,221,000 Rls. 1,872,557 $
56 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 8,489,403 161,162,826,720 Rls. 3,837,210 $
57 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,928,249 156,000,000,000 Rls. 4,124,661 $
58 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29024100 ا ورتوا کسيلن (o-xylene) 2,051,310 133,970,249,094 Rls. 1,544,450 $
59 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 1,980,000 130,324,837,984 Rls. 1,617,656 $
60 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 14,050,000 130,000,000,000 Rls. 3,105,050 $
61 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 27132000 قيرنفت 5,783,229 127,204,074,520 Rls. 1,528,840 $
62 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29023000 تولوئن 5,042,018 125,000,000,000 Rls. 2,984,874 $
63 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 4,010,485 124,000,000,000 Rls. 2,963,748 $
64 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29023000 تولوئن 4,879,438 121,322,000,000 Rls. 2,888,627 $
65 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,485,000 119,398,264,920 Rls. 1,490,911 $
66 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39076110 ک ک ک گرید نساجی 2,496,000 110,137,776,000 Rls. 2,622,328 $
67 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28141000 آمونياک بدون آب 7,850,108 106,555,821,500 Rls. 1,217,071 $
68 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,039,500 87,058,632,004 Rls. 974,259 $
69 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 10,000,000 84,000,000,000 Rls. 2,000,000 $
70 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 990,000 82,200,238,560 Rls. 986,040 $
71 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 540,000 73,193,731,200 Rls. 845,594 $
72 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,713,000 69,568,002,000 Rls. 1,656,381 $
73 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39076110 ک ک ک گرید نساجی 1,496,000 67,858,560,000 Rls. 1,615,680 $
74 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 27101940 روغن پايه معدني 1,506,934 67,800,815,052 Rls. 843,882 $
75 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 2,100,000 66,150,000,000 Rls. 1,575,000 $
76 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 27132000 قيرنفت 2,483,683 54,439,553,181 Rls. 599,007 $
77 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29024100 ا ورتوا کسيلن (o-xylene) 2,000,000 54,348,000,000 Rls. 1,294,000 $
78 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,045,000 51,104,550,000 Rls. 1,216,775 $
79 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 1,510,886 50,863,881,600 Rls. 1,195,110 $
80 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 320,000 46,316,916,520 Rls. 532,841 $
81 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29173500 انيدريد فتاليك 850,000 43,633,004,480 Rls. 1,036,906 $
82 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 140,000 35,613,996,720 Rls. 394,520 $
83 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29214100 آنيلين و املاح آن 600,000 34,193,200,000 Rls. 840,000 $
84 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 742,500 34,125,188,625 Rls. 809,325 $
85 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29214100 آنيلين و املاح آن 512,000 32,646,804,000 Rls. 773,120 $
86 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 349,700 32,147,413,935 Rls. 353,914 $
87 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 100,000 27,126,800,680 Rls. 281,800 $
88 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29173500 انيدريد فتاليك 500,000 26,985,859,810 Rls. 630,953 $
89 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29214100 آنيلين و املاح آن 416,000 25,945,920,000 Rls. 617,760 $
90 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29031500 1،2 -دي کلروا تان (اتيلن دي کلريد) 2,000,000 25,452,000,000 Rls. 606,000 $
91 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 272,280 24,718,109,346 Rls. 285,894 $
92 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29214100 آنيلين و املاح آن 320,000 24,050,981,760 Rls. 277,644 $
93 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39076110 ک ک ک گرید نساجی 506,000 21,057,315,840 Rls. 498,696 $
94 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29173500 انيدريد فتاليك 500,000 19,950,000,000 Rls. 475,000 $
95 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 396,000 19,502,017,920 Rls. 464,332 $
96 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 273,000 18,800,046,720 Rls. 212,940 $
97 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 112,500 18,009,075,150 Rls. 225,545 $
98 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 165,213 15,302,400,276 Rls. 173,909 $
99 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 60,000 13,953,327,000 Rls. 159,152 $
100 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 119,700 13,700,875,686 Rls. 154,294 $
مجموع کل
29,037,028,541,501 ريال
مجموع کل
520,285,818 دلار