آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 48,750,000 1,020,000,000,000 Rls. 24,375,000 $
2 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 23,500,000 969,669,000,000 Rls. 11,060,064 $
3 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 45,000,000 945,000,000,000 Rls. 22,500,000 $
4 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مصر 39076110 ک ک ک گرید نساجی 400,000 20,358,000,000 Rls. 468,000 $
5 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مصر 39076110 ک ک ک گرید نساجی 500,000 19,337,022,000 Rls. 513,000 $
مجموع کل
2,974,364,022,000 ريال
مجموع کل
58,916,064 دلار
[1]