آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 1,436,400 114,117,574,075 Rls. 1,779,035 $
2 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 957,600 108,186,237,971 Rls. 1,223,080 $
3 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 837,900 97,854,808,018 Rls. 1,069,161 $
4 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 1,387,120 88,307,650,270 Rls. 2,093,987 $
5 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 718,200 81,458,548,160 Rls. 925,760 $
6 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 5,000,000 80,071,700,000 Rls. 1,900,000 $
7 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 957,600 78,812,374,927 Rls. 1,234,346 $
8 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 718,200 77,026,009,280 Rls. 925,760 $
9 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 574,560 64,509,545,758 Rls. 733,138 $
10 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 733,460 46,669,980,000 Rls. 1,111,190 $
11 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 790,020 42,338,730,000 Rls. 1,008,065 $
12 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 739,198 40,018,734,000 Rls. 952,827 $
13 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 331,240 21,076,818,000 Rls. 501,829 $
14 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 239,400 16,087,680,000 Rls. 383,040 $
15 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 143,640 15,249,861,855 Rls. 189,289 $
16 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 167,580 9,974,612,970 Rls. 226,233 $
17 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 119,700 6,480,306,000 Rls. 154,293 $
18 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 226,895 6,439,418,576 Rls. 69,656 $
19 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 285,908 4,202,856,000 Rls. 100,068 $
مجموع کل
998,883,445,860 ريال
مجموع کل
16,580,757 دلار
[1]