آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 51,556,386 1,444,000,000,000 Rls. 32,996,087 $
2 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 53,465,427 1,210,289,342,920 Rls. 30,475,293 $
3 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 35,124,354 982,000,000,000 Rls. 23,357,695 $
4 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 26,309,515 707,000,000,000 Rls. 16,838,090 $
5 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 14,169,813 448,525,660,520 Rls. 5,321,857 $
6 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 18,000,000 408,240,000,000 Rls. 9,720,000 $
7 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 10,098,288 282,582,390,880 Rls. 6,715,361 $
8 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 9,107,333 258,000,000,000 Rls. 6,146,494 $
9 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 7,700,000 166,000,000,000 Rls. 4,381,531 $
10 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 5,000,040 163,334,036,032 Rls. 1,850,014 $
11 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 4,049,931 131,656,626,776 Rls. 1,527,463 $
12 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 3,000,000 110,000,000,000 Rls. 2,516,610 $
13 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 27132000 قيرنفت 2,996,515 78,499,930,296 Rls. 907,944 $
14 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 46,500,000 59,575,526,115 Rls. 686,805 $
15 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 27132000 قيرنفت 2,300,000 35,259,000,000 Rls. 839,500 $
16 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 25239010 سیمان کوره بلند 11,178,000 22,306,166,855 Rls. 245,571 $
17 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,995,000 12,752,994,240 Rls. 139,860 $
18 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,700,000 6,870,754,800 Rls. 75,600 $
19 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عمان 04100090 ساير محصولات خوراکي که منشا حيوا ني دا رد و در جاي ديگر نعرفه گفته نشده باشد 2,500 971,168,000 Rls. 10,505 $
مجموع کل
6,527,863,597,434 ريال
مجموع کل
144,752,280 دلار
[1]