آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی روماني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 990,000 82,860,053,760 Rls. 938,520 $
2 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی روماني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 717,750 62,655,649,283 Rls. 689,886 $
3 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی روماني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 528,000 46,808,308,800 Rls. 568,062 $
4 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی روماني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 264,000 13,001,345,280 Rls. 309,556 $
مجموع کل
205,325,357,123 ريال
مجموع کل
2,506,024 دلار
[1]