آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 40,000,000 805,571,000,000 Rls. 9,155,152 $
2 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 26,150,969 418,986,429,477 Rls. 4,846,071 $
3 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 42,000,000 384,000,000,000 Rls. 9,114,000 $
4 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 4,202,000 224,664,132,000 Rls. 5,349,146 $
5 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 1,972,000 211,761,940,000 Rls. 2,360,381 $
6 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 4,896,500 207,990,873,150 Rls. 5,411,483 $
7 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 4,444,000 199,340,064,000 Rls. 4,746,192 $
8 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 4,158,000 181,822,006,080 Rls. 4,811,400 $
9 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,816,000 155,897,639,040 Rls. 3,694,592 $
10 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,684,000 152,075,924,000 Rls. 3,489,200 $
11 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,804,000 151,502,413,062 Rls. 1,687,906 $
12 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,650,000 138,129,868,800 Rls. 1,570,800 $
13 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 1,000,000 130,666,240,000 Rls. 1,480,000 $
14 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,728,000 129,561,245,040 Rls. 2,874,509 $
15 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,848,000 103,596,071,040 Rls. 2,424,576 $
16 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,122,000 91,117,435,112 Rls. 1,120,228 $
17 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,100,000 87,353,801,040 Rls. 1,047,860 $
18 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 1,692,000 76,527,308,616 Rls. 1,822,079 $
19 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 726,000 75,081,358,374 Rls. 911,182 $
20 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,320,000 73,067,904,000 Rls. 1,739,712 $
21 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,430,000 72,130,651,340 Rls. 1,602,260 $
22 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 660,000 63,656,419,860 Rls. 659,340 $
23 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 1,111,750 61,235,527,920 Rls. 1,457,989 $
24 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 521,750 58,162,513,600 Rls. 642,650 $
25 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 1,052,500 51,275,029,300 Rls. 1,196,030 $
26 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 880,000 45,978,240,000 Rls. 1,094,720 $
27 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 506,000 44,953,346,636 Rls. 486,266 $
28 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 500,000 43,265,916,000 Rls. 519,000 $
29 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 440,000 40,535,693,880 Rls. 460,680 $
30 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاتر از 80% حجمي الکل به غير از 100% خالص 774,578 37,081,136,541 Rls. 994,159 $
31 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 814,000 36,820,476,000 Rls. 876,678 $
32 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 660,000 36,036,000,000 Rls. 858,000 $
33 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 299,880 35,859,763,605 Rls. 382,647 $
34 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 656,000 34,134,993,480 Rls. 811,857 $
35 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 342,720 33,873,873,675 Rls. 400,842 $
36 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 280,000 33,535,740,000 Rls. 420,000 $
37 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 257,040 31,050,122,375 Rls. 331,325 $
38 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 572,000 30,606,576,000 Rls. 728,728 $
39 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 660,000 29,633,155,200 Rls. 704,880 $
40 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 449,820 28,744,401,840 Rls. 756,019 $
41 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 428,400 26,634,921,600 Rls. 618,824 $
42 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 528,000 26,389,440,000 Rls. 628,320 $
43 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 495,000 22,661,100,000 Rls. 539,550 $
44 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39093100 ک ک پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام. MDI پلی­مریک) 300,000 22,187,040,000 Rls. 240,000 $
45 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 287,460 20,675,182,945 Rls. 258,935 $
46 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 242,000 20,014,315,244 Rls. 240,548 $
47 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 299,880 19,073,880,280 Rls. 445,964 $
48 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 29051100 متانول 950,000 15,808,570,000 Rls. 190,000 $
49 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 128,520 14,178,584,328 Rls. 163,992 $
50 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 257,040 13,775,328,000 Rls. 327,984 $
51 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 29051100 متانول 525,000 13,367,340,000 Rls. 162,225 $
52 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 330,000 13,361,040,000 Rls. 318,120 $
53 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 173,250 12,321,995,436 Rls. 142,518 $
54 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 214,200 11,596,368,000 Rls. 134,658 $
55 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 214,200 11,596,368,000 Rls. 276,104 $
56 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 220,000 10,834,454,400 Rls. 257,963 $
57 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 220,000 10,598,280,000 Rls. 252,340 $
58 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 176,215 10,407,780,110 Rls. 243,343 $
59 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 66,000 9,897,115,800 Rls. 261,690 $
60 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 29051100 متانول 500,000 9,796,100,000 Rls. 100,000 $
61 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 67,500 9,568,714,275 Rls. 226,935 $
62 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 220,000 9,277,246,000 Rls. 245,300 $
63 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 168,000 8,920,265,276 Rls. 212,387 $
64 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 45,000 8,585,721,825 Rls. 94,158 $
65 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 127,768 7,702,209,510 Rls. 182,922 $
66 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 64,260 6,547,134,612 Rls. 81,996 $
67 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 5,867,400,000 Rls. 139,700 $
68 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 107,100 5,739,720,000 Rls. 136,660 $
69 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 110,000 5,373,060,000 Rls. 127,930 $
70 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39076110 ک ک ک گرید نساجی 144,100 5,361,104,538 Rls. 142,227 $
71 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 110,000 5,234,460,000 Rls. 124,630 $
72 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 93,500 5,023,427,762 Rls. 119,605 $
73 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 42,840 4,822,020,768 Rls. 54,664 $
74 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 66,000 4,780,957,038 Rls. 52,808 $
75 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 95,524 4,341,213,000 Rls. 99,798 $
76 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 43,100 4,288,663,412 Rls. 53,233 $
77 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 29,000 4,135,690,000 Rls. 94,250 $
78 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 59,400 4,024,267,285 Rls. 49,699 $
79 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 360,000 3,739,533,264 Rls. 44,712 $
80 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 22,500 3,601,815,030 Rls. 45,109 $
81 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 18,000 3,494,458,800 Rls. 37,800 $
82 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 22,500 3,177,090,000 Rls. 75,645 $
83 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 41,440 2,580,326,780 Rls. 64,415 $
84 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 40,000 2,512,997,760 Rls. 59,046 $
85 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 29173600 اسيد ترفتاليك و املاح آن 300,000 2,475,750,000 Rls. 28,136 $
86 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 21,420 2,429,431,510 Rls. 27,610 $
87 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 29173600 اسيد ترفتاليك و املاح آن 300,000 2,416,920,000 Rls. 27,606 $
88 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 150,000 2,414,250,000 Rls. 55,500 $
89 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 45,750 2,409,981,766 Rls. 57,381 $
90 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 40,040 2,362,752,000 Rls. 56,256 $
91 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 59,400 2,307,690,000 Rls. 54,945 $
92 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 44,000 2,066,759,640 Rls. 49,016 $
93 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 23,884 1,639,184,320 Rls. 38,954 $
94 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 144,000 1,556,262,000 Rls. 18,000 $
95 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 19,800 1,502,568,639 Rls. 16,533 $
96 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 23,750 798,634,362 Rls. 8,787 $
97 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 24,000 277,664,760 Rls. 3,240 $
98 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 2,000 131,640,000 Rls. 3,000 $
99 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکيه 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 500 91,382,856 Rls. 975 $
مجموع کل
5,316,038,803,014 ريال
مجموع کل
93,855,186 دلار
[1]