آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 600,000 63,850,440,000 Rls. 703,200 $
2 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39076120 ک ک ک گرید بطری 484,000 31,159,920,000 Rls. 716,320 $
3 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39076120 ک ک ک گرید بطری 484,000 25,308,360,000 Rls. 602,580 $
4 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39076120 ک ک ک گرید بطری 528,000 24,704,107,340 Rls. 655,380 $
5 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 242,000 21,582,124,344 Rls. 244,885 $
6 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 308,000 15,393,840,000 Rls. 366,520 $
7 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 44,000 10,625,990,408 Rls. 128,956 $
8 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 176,000 7,921,020,800 Rls. 209,440 $
9 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 88,000 7,284,061,620 Rls. 84,181 $
10 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 66,000 4,956,155,600 Rls. 70,512 $
11 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 3,621,594,592 Rls. 41,888 $
12 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 3,609,327,744 Rls. 43,296 $
13 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39076120 ک ک ک گرید بطری 44,000 2,813,410,600 Rls. 65,780 $
14 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,000 2,166,890,460 Rls. 51,593 $
15 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,000 1,742,603,632 Rls. 20,944 $
16 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,000 1,742,603,632 Rls. 20,944 $
17 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 1,048,420,000 Rls. 11,875 $
18 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 777,000,000 Rls. 18,500 $
19 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 45,000 699,300,000 Rls. 16,650 $
20 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 44,000 467,434,368 Rls. 5,456 $
21 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 388,500,000 Rls. 9,250 $
مجموع کل
231,863,105,140 ريال
مجموع کل
4,088,151 دلار
[1]