آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 129,784,301 4,187,724,616,700 Rls. 47,377,792 $
2 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 29,682,960 1,109,710,556,576 Rls. 12,210,320 $
3 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 30,000,000 962,847,300,000 Rls. 11,100,000 $
4 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 31,500,000 662,000,000,000 Rls. 15,750,000 $
5 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايلند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 354,900 20,868,120,000 Rls. 496,860 $
مجموع کل
6,943,150,593,276 ريال
مجموع کل
86,934,973 دلار
[1]