آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 462,000 42,542,092,582 Rls. 494,903 $
2 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 214,000 18,934,661,008 Rls. 219,968 $
3 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 153,750 14,444,258,062 Rls. 161,437 $
4 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 242,500 12,911,850,000 Rls. 307,425 $
5 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 202,500 10,999,800,000 Rls. 261,900 $
6 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 233,400 10,786,386,875 Rls. 256,217 $
7 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39076120 ک ک ک گرید بطری 231,000 9,603,233,101 Rls. 254,793 $
8 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 90,000 8,050,974,750 Rls. 94,500 $
9 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39076120 ک ک ک گرید بطری 121,000 7,868,932,500 Rls. 180,895 $
10 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 176,250 7,772,625,000 Rls. 185,063 $
11 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 67,500 6,441,332,625 Rls. 70,875 $
12 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 67,375 6,307,769,220 Rls. 67,308 $
13 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 4,934,160,000 Rls. 117,480 $
14 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 45,000 4,720,284,000 Rls. 57,285 $
15 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39076120 ک ک ک گرید بطری 60,500 3,188,976,000 Rls. 75,928 $
16 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تاجيکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 66,000 3,021,480,000 Rls. 71,940 $
مجموع کل
172,528,815,723 ريال
مجموع کل
2,877,917 دلار
[1]