آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ايتاليا 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 11,000,000 127,827,260,000 Rls. 1,304,879 $
2 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,014,750 84,842,031,072 Rls. 960,969 $
3 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ايتاليا 39076110 ک ک ک گرید نساجی 1,000,000 46,116,000,000 Rls. 1,098,000 $
4 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ايتاليا 29031500 1،2 -دي کلروا تان (اتيلن دي کلريد) 3,172,629 40,374,852,000 Rls. 961,306 $
5 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ايتاليا 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 4,713,428 39,592,770,000 Rls. 942,685 $
6 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 371,250 34,901,349,158 Rls. 356,278 $
7 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ايتاليا 39076110 ک ک ک گرید نساجی 500,000 23,310,000,000 Rls. 555,000 $
8 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 396,000 20,364,498,000 Rls. 484,869 $
9 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 99,000 9,091,040,508 Rls. 103,318 $
10 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 123,750 6,299,370,000 Rls. 149,985 $
11 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 23,940 1,775,583,000 Rls. 40,818 $
مجموع کل
434,494,753,738 ريال
مجموع کل
6,958,107 دلار
[1]