آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 144,645,514 5,547,720,000,000 Rls. 62,954,470 $
2 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 94,403,289 2,848,898,493,799 Rls. 35,556,962 $
3 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 55,000,544 1,881,295,698,552 Rls. 20,350,212 $
4 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 59,269,469 1,880,741,673,056 Rls. 22,026,951 $
5 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 51,620,000 1,729,327,038,200 Rls. 18,987,903 $
6 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 57,196,853 1,201,000,000,000 Rls. 28,598,427 $
7 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 27,014,920 1,157,570,000,000 Rls. 13,507,392 $
8 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 26,291,470 1,008,860,000,000 Rls. 11,436,766 $
9 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 26,274,540 1,003,813,224,270 Rls. 10,247,070 $
10 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 31,442,291 660,000,000,000 Rls. 15,721,145 $
11 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 27,583,780 579,259,000,000 Rls. 13,791,890 $
12 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 29,850,000 539,091,000,000 Rls. 12,835,500 $
13 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 24,812,560 521,064,000,000 Rls. 12,406,286 $
14 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 29051100 متانول 12,371,767 208,000,000,000 Rls. 4,956,748 $
15 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72072000 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج, دا را ي 25 درصد يابيشترکربن. 4,282,630 179,517,120,750 Rls. 2,047,576 $
16 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 239,400 25,209,241,850 Rls. 287,537 $
17 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 47,880 3,082,497,000 Rls. 70,862 $
مجموع کل
20,974,448,987,477 ريال
مجموع کل
285,783,697 دلار
[1]