آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 125,316,171 5,483,946,155,746 Rls. 62,597,649 $
2 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 76,220,985 3,434,241,272,867 Rls. 39,197,125 $
3 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 90,669,588 2,688,000,000,000 Rls. 63,884,609 $
4 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 81,379,673 2,017,234,994,817 Rls. 50,549,038 $
5 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 1,942,336,000,000 Rls. 22,000,000 $
6 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 60,596,959 1,829,000,000,000 Rls. 43,541,577 $
7 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 36,210,741 1,788,000,000,000 Rls. 49,286,752 $
8 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 49,470,079 1,546,695,000,000 Rls. 35,618,457 $
9 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 60,327,915 1,217,810,000,000 Rls. 28,995,406 $
10 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 44,800,000 1,101,000,000,000 Rls. 29,184,800 $
11 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 50,493,570 1,060,365,000,000 Rls. 20,024,231 $
12 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 32,499,241 1,003,250,000,000 Rls. 11,706,671 $
13 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 39,839,560 837,000,000,000 Rls. 19,919,780 $
14 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 27,500,000 675,790,500,000 Rls. 16,090,250 $
15 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 20,259,647 618,699,000,000 Rls. 7,219,442 $
16 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 24,035,400 524,000,000,000 Rls. 15,512,928 $
17 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 7,000,000 422,847,000,000 Rls. 4,637,294 $
18 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 14,698,935 393,247,438,338 Rls. 4,365,579 $
19 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 14,951,842 368,773,302,491 Rls. 3,941,232 $
20 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 7,765,559 357,723,419,683 Rls. 4,112,218 $
21 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 13,143,440 317,380,066,926 Rls. 3,835,107 $
22 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 6,398,390 293,808,226,885 Rls. 3,508,864 $
23 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 11,000,000 283,985,900,000 Rls. 6,589,000 $
24 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 8,787,539 262,258,000,000 Rls. 2,930,641 $
25 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 8,800,000 251,212,315,200 Rls. 5,828,592 $
26 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,614,641 242,651,472,000 Rls. 5,777,416 $
27 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,588,100 192,097,952,960 Rls. 2,123,156 $
28 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 21,000,000 174,000,000,000 Rls. 4,137,000 $
29 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 10,200,000 171,360,000,000 Rls. 4,080,001 $
30 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 5,830,568 142,213,974,000 Rls. 3,386,047 $
31 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,300,000 97,020,000,000 Rls. 2,310,000 $
32 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,971,023 92,014,932,372 Rls. 1,103,773 $
33 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,000,000 91,184,000,000 Rls. 1,000,000 $
34 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,445,200 74,273,998,788 Rls. 930,204 $
35 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 2,100,000 58,988,160,000 Rls. 1,386,000 $
36 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,228,400 47,977,252,400 Rls. 1,129,940 $
37 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 1,000,000 46,233,600,000 Rls. 1,100,800 $
38 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 21,602,376 41,817,986,723 Rls. 475,253 $
39 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 39076110 ک ک ک گرید نساجی 800,000 36,414,000,000 Rls. 867,000 $
40 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,700,000 30,702,000,000 Rls. 731,000 $
41 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,125,060 30,660,495,225 Rls. 485,996 $
42 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 39076110 ک ک ک گرید نساجی 506,000 23,058,420,000 Rls. 549,010 $
43 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,300,000 21,840,000,000 Rls. 520,000 $
44 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,245,488 20,924,190,000 Rls. 498,195 $
45 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 400,000 20,024,086,950 Rls. 476,190 $
46 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 896,200 19,320,897,978 Rls. 241,974 $
47 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 39076110 ک ک ک گرید نساجی 500,000 18,749,282,500 Rls. 497,500 $
48 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 20,000,000 18,480,000,000 Rls. 440,000 $
49 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 2,300,000 16,518,600,000 Rls. 191,816 $
50 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 350,000 14,553,000,000 Rls. 346,500 $
51 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 150,000 7,835,739,360 Rls. 178,572 $
52 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 425,000 7,140,000,000 Rls. 170,000 $
53 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 201,210 6,426,405,948 Rls. 80,484 $
54 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 07031000 پياز و موسير 276,969 4,874,085,463 Rls. 53,453 $
55 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 75,000 3,024,000,000 Rls. 72,000 $
56 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29291090 ساير ایزو سیانات ها 20,000 1,959,724,000 Rls. 52,000 $
57 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 39093100 ک ک پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام. MDI پلی­مریک) 20,000 1,465,580,800 Rls. 16,600 $
58 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 20,160 1,320,852,960 Rls. 31,248 $
59 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 11063000 آرد، زبره و پودر محصولات فصل 8 50,000 879,910,000 Rls. 10,000 $
مجموع کل
32,496,608,193,380 ريال
مجموع کل
590,526,369 دلار
[1]