آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 3,000,000 193,008,853,950 Rls. 2,059,530 $
2 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 2,000,000 125,197,000,000 Rls. 1,373,015 $
3 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 2,024,000 109,557,314,460 Rls. 1,514,949 $
4 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,254,000 105,395,241,468 Rls. 1,194,754 $
5 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,171,000 95,974,964,096 Rls. 1,079,408 $
6 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 891,000 60,653,975,899 Rls. 690,771 $
7 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 800,000 52,954,336,000 Rls. 1,203,200 $
8 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,050,500 49,406,490,000 Rls. 1,176,345 $
9 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 616,000 45,766,930,880 Rls. 536,404 $
10 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 3,633,000 45,461,188,080 Rls. 1,082,409 $
11 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 432,000 43,441,506,090 Rls. 495,585 $
12 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 618,750 41,025,231,668 Rls. 503,487 $
13 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,025,750 39,721,836,000 Rls. 945,758 $
14 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 616,000 35,342,100,640 Rls. 807,399 $
15 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 375,000 32,947,371,965 Rls. 378,290 $
16 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 2,000,000 31,500,000,000 Rls. 750,000 $
17 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,610,000 29,564,200,000 Rls. 613,833 $
18 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,000,000 28,196,030,000 Rls. 305,000 $
19 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 2,020,000 26,274,459,000 Rls. 606,000 $
20 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 31053000 هيدروژنواورتوفسفات ديکآمونيوم (فسفات دي آمونيك) 1,500,000 26,240,295,000 Rls. 616,500 $
21 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,970,000 24,957,945,000 Rls. 591,000 $
22 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 286,000 24,818,825,856 Rls. 272,184 $
23 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 660,000 24,402,974,475 Rls. 281,325 $
24 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 2,125,000 24,390,675,000 Rls. 637,500 $
25 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 216,000 21,811,507,200 Rls. 260,640 $
26 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 310,000 20,117,849,250 Rls. 361,723 $
27 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 225,000 19,496,531,250 Rls. 222,378 $
28 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 225,000 18,911,289,600 Rls. 214,200 $
29 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 31053000 هيدروژنواورتوفسفات ديکآمونيوم (فسفات دي آمونيك) 1,000,000 17,472,000,000 Rls. 416,000 $
30 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 168,000 17,414,573,040 Rls. 216,720 $
31 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 31053000 هيدروژنواورتوفسفات ديکآمونيوم (فسفات دي آمونيك) 1,000,000 17,329,815,000 Rls. 411,000 $
32 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 330,000 17,241,840,000 Rls. 410,520 $
33 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 331,500 16,762,830,000 Rls. 399,115 $
34 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 31053000 هيدروژنواورتوفسفات ديکآمونيوم (فسفات دي آمونيك) 1,000,000 16,212,000,000 Rls. 386,000 $
35 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 330,000 15,713,676,000 Rls. 356,400 $
36 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,220,000 15,540,360,000 Rls. 366,000 $
37 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 157,500 14,686,265,080 Rls. 156,712 $
38 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 270,000 14,089,950,000 Rls. 335,475 $
39 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 120,000 13,289,826,000 Rls. 151,584 $
40 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 343,750 12,746,370,000 Rls. 303,485 $
41 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 308,000 12,696,616,680 Rls. 295,988 $
42 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 225,000 10,533,600,000 Rls. 247,500 $
43 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 315,000 10,517,808,000 Rls. 250,424 $
44 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 60,000 9,782,646,120 Rls. 107,640 $
45 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 40,000 9,376,049,600 Rls. 108,165 $
46 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 280,000 9,228,800,000 Rls. 112,000 $
47 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 88,000 8,825,734,720 Rls. 102,080 $
48 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 31053000 هيدروژنواورتوفسفات ديکآمونيوم (فسفات دي آمونيك) 500,000 8,652,000,000 Rls. 206,000 $
49 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 182,500 8,471,925,000 Rls. 201,712 $
50 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 154,000 8,233,764,000 Rls. 196,042 $
51 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 144,000 8,199,590,400 Rls. 191,232 $
52 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 72,000 8,070,563,520 Rls. 95,838 $
53 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 313,000 8,049,476,700 Rls. 95,350 $
54 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 120,000 6,550,198,640 Rls. 155,957 $
55 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 482,000 6,327,972,000 Rls. 150,666 $
56 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 100,000 6,316,800,000 Rls. 150,400 $
57 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 60,000 5,769,095,400 Rls. 61,560 $
58 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 132,000 5,327,784,000 Rls. 126,852 $
59 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 45,000 5,129,100,000 Rls. 56,436 $
60 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 93,500 5,105,100,000 Rls. 121,550 $
61 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 175,281 4,878,856,534 Rls. 54,406 $
62 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 174,684 4,836,748,500 Rls. 55,125 $
63 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 199,150 4,563,744,996 Rls. 54,644 $
64 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 4,216,712,896 Rls. 46,244 $
65 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 135,000 4,199,555,700 Rls. 107,325 $
66 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 72,000 4,004,299,566 Rls. 95,340 $
67 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 20,000 3,696,000,000 Rls. 88,000 $
68 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 20,000 3,632,570,160 Rls. 41,180 $
69 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 100,000 3,388,867,000 Rls. 35,760 $
70 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 100,000 3,375,570,000 Rls. 79,500 $
71 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 20,000 3,347,901,000 Rls. 79,400 $
72 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 20,000 2,775,776,000 Rls. 32,000 $
73 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 110,000 2,541,000,000 Rls. 60,500 $
74 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 110,000 2,541,000,000 Rls. 60,500 $
75 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 125,118 1,704,007,800 Rls. 19,992 $
76 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 100,000 1,554,000,000 Rls. 37,000 $
77 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 20,000 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
78 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 40,000 1,450,152,000 Rls. 18,000 $
79 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 74,840 1,206,928,125 Rls. 13,766 $
80 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 1,123,967,000 Rls. 13,000 $
81 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 121,522 995,232,000 Rls. 23,696 $
82 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 813,722,500 Rls. 18,500 $
83 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 777,000,000 Rls. 18,500 $
84 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 49,940 776,034,000 Rls. 18,477 $
85 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 395,622,500 Rls. 9,250 $
86 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 388,500,000 Rls. 9,250 $
87 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 388,500,000 Rls. 9,250 $
88 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 286,000 16,172,266 Rls. 378 $
89 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 40,000 2,982,600 Rls. 70 $
مجموع کل
1,811,304,475,870 ريال
مجموع کل
28,851,043 دلار
[1]