آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 1,008,000 59,158,264,637 Rls. 1,380,573 $
2 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 1,008,000 55,848,655,172 Rls. 1,329,730 $
3 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 495,000 43,027,853,308 Rls. 491,911 $
4 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 744,000 41,928,030,972 Rls. 985,151 $
5 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 624,000 34,815,192,228 Rls. 825,689 $
6 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 732,375 34,708,842,000 Rls. 826,401 $
7 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 264,000 33,065,472,000 Rls. 401,280 $
8 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 538,750 32,961,821,250 Rls. 506,670 $
9 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 504,000 31,581,337,392 Rls. 751,937 $
10 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 240,000 30,105,120,000 Rls. 343,380 $
11 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 374,000 29,229,664,244 Rls. 353,980 $
12 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 240,000 27,309,351,360 Rls. 330,360 $
13 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 308,000 25,456,488,926 Rls. 301,708 $
14 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 206,000 23,557,750,150 Rls. 260,342 $
15 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 206,000 21,572,041,810 Rls. 259,270 $
16 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 330,000 17,777,760,000 Rls. 423,280 $
17 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 357,500 16,583,275,500 Rls. 383,928 $
18 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 172,500 16,452,308,250 Rls. 181,125 $
19 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 132,000 10,791,618,816 Rls. 122,232 $
20 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 225,000 10,395,000,000 Rls. 247,500 $
21 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 110,000 9,980,834,930 Rls. 106,502 $
22 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 72,000 8,992,566,000 Rls. 104,010 $
23 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 68,000 7,691,710,284 Rls. 85,284 $
24 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 4,305,973,716 Rls. 43,956 $
25 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 66,000 3,284,820,000 Rls. 78,210 $
26 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 55,000 2,975,172,200 Rls. 70,070 $
27 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 75,000 2,313,351,000 Rls. 27,804 $
28 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,000 1,915,405,250 Rls. 21,847 $
29 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,000 1,083,445,440 Rls. 25,796 $
30 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ازبکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 24,000 1,006,483,200 Rls. 11,400 $
مجموع کل
639,875,610,035 ريال
مجموع کل
11,281,324 دلار
[1]