آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 875,600 33,931,682,096 Rls. 384,319 $
2 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 396,000 19,470,528,000 Rls. 463,584 $
3 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 202,500 18,740,413,125 Rls. 212,625 $
4 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 220,000 18,371,850,002 Rls. 225,154 $
5 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 178,000 14,724,950,584 Rls. 165,832 $
6 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 315,000 14,250,288,376 Rls. 338,625 $
7 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 133,500 11,536,799,004 Rls. 130,942 $
8 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 176,000 11,471,024,576 Rls. 142,384 $
9 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 186,000 11,071,368,000 Rls. 263,604 $
10 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 132,000 10,944,169,830 Rls. 125,730 $
11 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 202,500 10,272,150,000 Rls. 244,575 $
12 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 135,000 9,050,666,625 Rls. 141,750 $
13 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 132,000 8,971,440,896 Rls. 102,816 $
14 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 66,000 7,943,950,080 Rls. 87,120 $
15 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 224,000 7,664,160,000 Rls. 182,480 $
16 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 157,500 7,417,035,000 Rls. 170,550 $
17 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 67,500 6,942,985,875 Rls. 70,875 $
18 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 112,500 6,873,353,820 Rls. 79,666 $
19 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 66,000 6,300,996,768 Rls. 69,102 $
20 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 5,881,260,000 Rls. 140,030 $
21 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 110,000 5,747,280,000 Rls. 136,840 $
22 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 45,000 5,106,234,375 Rls. 58,242 $
23 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 45,000 4,613,883,120 Rls. 53,190 $
24 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 112,000 4,307,856,000 Rls. 102,568 $
25 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 90,000 4,254,750,000 Rls. 112,500 $
26 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 132,000 3,874,752,000 Rls. 92,256 $
27 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 45,000 3,749,164,020 Rls. 42,840 $
28 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,000 3,429,936,048 Rls. 42,574 $
29 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39076120 ک ک ک گرید بطری 66,000 3,122,276,850 Rls. 82,830 $
30 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 67,500 2,253,804,000 Rls. 53,662 $
31 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,500 2,040,777,765 Rls. 22,455 $
32 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 22,500 1,789,736,940 Rls. 20,340 $
33 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 44,000 1,775,928,000 Rls. 42,284 $
34 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 110,000 1,336,188,040 Rls. 13,640 $
35 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,500 1,185,954,000 Rls. 28,237 $
36 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 44,000 683,760,000 Rls. 16,280 $
37 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 29051100 متانول 25,000 602,046,900 Rls. 6,603 $
38 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی ارمنستان 29051100 متانول 25,000 476,436,400 Rls. 5,242 $
مجموع کل
292,181,837,115 ريال
مجموع کل
4,674,345 دلار
[1]