آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آفريقاي جنوبي 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 16,814,590 254,000,000,000 Rls. 5,856,005 $
2 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آفريقاي جنوبي 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 9,500,000 194,670,000,000 Rls. 4,635,000 $
3 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آفريقاي جنوبي 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 10,000,000 168,000,000,000 Rls. 4,000,000 $
4 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آفريقاي جنوبي 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 8,500,000 98,775,610,000 Rls. 1,008,316 $
5 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آفريقاي جنوبي 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 9,500,000 94,059,766,000 Rls. 1,074,343 $
6 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آفريقاي جنوبي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 240,000 3,729,600,000 Rls. 88,800 $
مجموع کل
813,234,976,000 ريال
مجموع کل
16,662,463 دلار
[1]