آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,094,500 81,285,497,520 Rls. 928,095 $
2 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 1,552,500 76,017,397,500 Rls. 1,935,450 $
3 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,518,000 58,467,024,000 Rls. 1,392,072 $
4 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 100,000 57,288,000,000 Rls. 1,364,000 $
5 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 1,190,000 57,025,710,000 Rls. 1,357,755 $
6 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 544,500 50,148,276,255 Rls. 579,285 $
7 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 652,500 50,005,501,875 Rls. 664,699 $
8 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 537,500 49,932,590,520 Rls. 573,835 $
9 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 640,750 48,021,096,824 Rls. 522,728 $
10 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 440,000 44,898,276,720 Rls. 526,680 $
11 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 450,000 42,919,065,000 Rls. 472,500 $
12 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39076120 ک ک ک گرید بطری 814,000 42,494,760,000 Rls. 1,011,780 $
13 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 493,000 40,642,279,992 Rls. 460,034 $
14 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 836,000 39,097,526,160 Rls. 994,840 $
15 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 360,000 37,605,067,440 Rls. 469,560 $
16 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 440,000 36,462,882,720 Rls. 438,240 $
17 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 572,000 28,588,560,000 Rls. 680,680 $
18 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 332,500 28,219,809,091 Rls. 325,034 $
19 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 401,500 28,155,174,650 Rls. 311,684 $
20 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 530,500 26,800,914,000 Rls. 638,117 $
21 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 374,000 24,524,865,992 Rls. 581,944 $
22 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 286,000 24,408,103,610 Rls. 274,560 $
23 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 225,000 23,637,223,125 Rls. 269,607 $
24 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 495,000 22,706,302,500 Rls. 538,876 $
25 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 20,596,682,700 Rls. 219,780 $
26 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 220,000 19,108,306,030 Rls. 222,970 $
27 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 168,000 19,013,760,000 Rls. 216,871 $
28 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 180,000 15,218,096,040 Rls. 171,360 $
29 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 220,000 14,932,193,760 Rls. 174,240 $
30 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 330,000 13,540,393,900 Rls. 317,130 $
31 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 264,000 12,529,440,000 Rls. 298,320 $
32 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 240,000 12,425,532,000 Rls. 318,000 $
33 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 64,000 11,459,360,000 Rls. 281,600 $
34 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 112,500 11,194,102,800 Rls. 127,219 $
35 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 112,500 10,916,235,000 Rls. 123,750 $
36 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39076120 ک ک ک گرید بطری 220,000 10,358,898,000 Rls. 273,900 $
37 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 9,868,320,000 Rls. 234,960 $
38 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 8,929,557,780 Rls. 236,940 $
39 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 123,750 8,801,451,264 Rls. 96,896 $
40 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 154,000 8,403,780,000 Rls. 200,090 $
41 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 154,000 8,369,592,000 Rls. 199,276 $
42 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 31031900 ک ک ساير 241,516 7,962,049,216 Rls. 85,184 $
43 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 156,500 7,665,043,680 Rls. 182,501 $
44 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 31031900 ک ک ساير 234,539 7,422,433,920 Rls. 82,720 $
45 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 157,500 7,276,500,000 Rls. 173,250 $
46 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 40,000 6,712,476,000 Rls. 158,800 $
47 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 135,000 6,400,350,000 Rls. 148,500 $
48 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 6,310,416,000 Rls. 150,248 $
49 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 110,000 6,006,000,000 Rls. 143,000 $
50 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 132,000 5,920,992,000 Rls. 140,976 $
51 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39076120 ک ک ک گرید بطری 110,000 5,832,288,000 Rls. 138,600 $
52 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 40,000 5,603,264,000 Rls. 61,687 $
53 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 66,000 5,517,035,700 Rls. 62,700 $
54 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 132,000 5,327,784,000 Rls. 126,852 $
55 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 112,500 5,197,500,000 Rls. 123,750 $
56 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 112,500 5,150,250,000 Rls. 122,625 $
57 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 66,000 4,985,327,292 Rls. 62,436 $
58 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 88,000 4,910,083,200 Rls. 116,160 $
59 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 45,000 4,628,657,250 Rls. 47,250 $
60 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 88,000 4,333,781,760 Rls. 103,185 $
61 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 22,500 3,218,097,600 Rls. 36,450 $
62 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 24,000 2,933,703,240 Rls. 32,280 $
63 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 20,000 2,367,120,000 Rls. 56,360 $
64 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 67,500 2,253,804,000 Rls. 53,662 $
65 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 45,000 2,041,200,000 Rls. 48,600 $
66 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 100,000 1,609,500,000 Rls. 37,000 $
67 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 45,000 1,502,550,000 Rls. 35,775 $
68 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 1,123,967,000 Rls. 13,000 $
69 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 815,961,000 Rls. 9,273 $
70 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 402,375,000 Rls. 9,250 $
71 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 388,500,000 Rls. 9,250 $
72 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 388,500,000 Rls. 9,250 $
73 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 31031900 ک ک ساير 23,000 340,032,000 Rls. 8,096 $
74 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 10,000 155,400,000 Rls. 3,700 $
مجموع کل
1,367,720,548,626 ريال
مجموع کل
23,617,727 دلار
[1]