آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 30,000,000 681,307,000,000 Rls. 7,723,518 $
2 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 30,025,000 342,930,537,500 Rls. 7,956,625 $
3 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 180,000 17,846,808,421 Rls. 205,744 $
4 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 27101940 روغن پايه معدني 461,770 16,816,418,658 Rls. 175,473 $
5 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 198,000 14,033,250,000 Rls. 334,125 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 83040000 قفسه بايگاني، قفسه جاي فيش... يا ملزومات و تجهيزات ميزکارا زفلزمعمولي. 150,471 11,375,574,000 Rls. 270,847 $
7 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 90,000 8,519,383,980 Rls. 102,195 $
8 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 83040000 قفسه بايگاني، قفسه جاي فيش... يا ملزومات و تجهيزات ميزکارا زفلزمعمولي. 101,677 7,720,219,152 Rls. 183,018 $
9 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 83040000 قفسه بايگاني، قفسه جاي فيش... يا ملزومات و تجهيزات ميزکارا زفلزمعمولي. 97,545 7,487,848,530 Rls. 175,581 $
10 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 112,000 7,183,680,000 Rls. 171,040 $
11 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 90,000 5,972,400,000 Rls. 142,200 $
12 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 79,120 5,580,446,326 Rls. 56,966 $
13 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 5,356,736,000 Rls. 62,843 $
14 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 4,900,868,000 Rls. 56,000 $
15 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 87088049 اجزاء و قطعات براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 36,220 4,637,957,975 Rls. 52,709 $
16 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 29,700 3,963,508,000 Rls. 45,761 $
17 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 08081000 سيب، تازه 152,770 3,772,776,000 Rls. 89,828 $
18 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 122,000 3,326,317,800 Rls. 35,494 $
19 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 104,697 3,146,369,460 Rls. 34,620 $
20 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 27101940 روغن پايه معدني 191,900 3,062,724,000 Rls. 72,922 $
21 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 29173500 انيدريد فتاليك 22,500 2,667,132,000 Rls. 29,250 $
22 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,636,800,000 Rls. 32,000 $
23 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 229,500 2,616,768,000 Rls. 62,304 $
24 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 95,300 2,596,944,060 Rls. 29,938 $
25 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 196,520 2,486,485,980 Rls. 58,956 $
26 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 104,600 2,215,587,360 Rls. 25,095 $
27 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 87,500 1,867,909,500 Rls. 44,300 $
28 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 27101940 روغن پايه معدني 115,510 1,843,506,000 Rls. 43,893 $
29 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 26,820 1,808,878,500 Rls. 42,900 $
30 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 86,520 1,564,097,175 Rls. 28,246 $
31 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 96,110 1,271,246,970 Rls. 28,833 $
32 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 97,360 1,226,736,000 Rls. 29,208 $
33 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 94,490 1,212,401,190 Rls. 28,347 $
34 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 95,570 1,204,182,000 Rls. 28,671 $
35 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 15,930 1,189,938,630 Rls. 27,081 $
36 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 4,769 1,101,702,000 Rls. 26,231 $
37 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 14,500 1,084,240,960 Rls. 24,650 $
38 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68029290 ساير سنگ هاي آهکي غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 69,020 1,049,698,800 Rls. 24,171 $
39 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 63,800 1,043,583,280 Rls. 23,853 $
40 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 20,100 1,043,578,533 Rls. 10,653 $
41 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 20,600 947,060,074 Rls. 10,918 $
42 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 14,158 891,954,000 Rls. 21,237 $
43 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 11,288 832,492,822 Rls. 19,754 $
44 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 51,130 816,515,422 Rls. 10,226 $
45 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 15,300 810,483,840 Rls. 9,180 $
46 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 65,280 791,544,390 Rls. 18,507 $
47 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 19,900 766,010,700 Rls. 17,910 $
48 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 85369030 ترمينال ريلي 984 765,684,060 Rls. 17,450 $
49 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 18,400 737,044,200 Rls. 17,480 $
50 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,000 674,755,368 Rls. 6,888 $
51 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 9,080 648,312,000 Rls. 15,436 $
52 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 20,000 630,000,000 Rls. 15,000 $
53 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 19,500 614,250,000 Rls. 14,625 $
54 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 2,000 609,000,000 Rls. 14,500 $
55 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 15,159 604,842,000 Rls. 14,401 $
56 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 25233000 سيمان آلومينو 51,850 509,599,860 Rls. 12,133 $
57 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 3,680 480,240,000 Rls. 11,040 $
58 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 4,000 475,440,000 Rls. 11,320 $
59 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 63062900 چادر از مواد نسجي (به استثناء الياف سنتتيک) 5,800 474,760,190 Rls. 5,066 $
60 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 5,620 374,765,000 Rls. 8,500 $
61 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,650 360,906,000 Rls. 8,593 $
62 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,230 355,320,000 Rls. 8,460 $
63 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,940 353,790,485 Rls. 8,395 $
64 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 25233000 سيمان آلومينو 24,000 337,374,000 Rls. 3,600 $
65 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 85369030 ترمينال ريلي 405 308,563,470 Rls. 7,318 $
66 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 08105000 کيوي، تازه 17,167 258,813,870 Rls. 6,866 $
67 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 72169910 انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 1,320 240,111,360 Rls. 5,472 $
68 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 2,868 204,792,000 Rls. 4,876 $
69 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 08081000 سيب، تازه 17,034 179,767,455 Rls. 4,769 $
70 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 2,263 163,262,880 Rls. 3,872 $
71 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 2,067 143,079,516 Rls. 3,261 $
72 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 3,590 128,184,000 Rls. 3,052 $
73 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 12,600 105,840,000 Rls. 2,520 $
74 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 10,800 98,100,720 Rls. 1,135 $
75 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 25171010 قلوه سنگ، ريگ، ريگ هاي صاف و سنگ چخماق 23,194 61,448,448 Rls. 696 $
76 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 80 49,515,000 Rls. 565 $
77 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (به استثناي سنگ لوح). 1,950 33,010,000 Rls. 377 $
78 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (به استثناي سنگ لوح). 1,490 9,083,400 Rls. 105 $
79 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کويت 25151120 ک کک ک تراورتن 1,350 8,629,230 Rls. 100 $
مجموع کل
1,209,526,586,500 ريال
مجموع کل
18,941,691 دلار
[1]