آمار کل " صادرات به" کشور (کنيا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27132000 قيرنفت 19,571,727 657,234,341,994 Rls. 7,560,043 $
2 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27132000 قيرنفت 17,827,934 406,532,494,358 Rls. 6,650,090 $
3 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27132000 قيرنفت 15,307,445 372,513,156,702 Rls. 4,351,879 $
4 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27132000 قيرنفت 11,155,609 277,314,714,360 Rls. 3,152,814 $
5 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27132000 قيرنفت 18,435,017 222,996,018,000 Rls. 5,309,429 $
6 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27132000 قيرنفت 6,778,022 179,074,888,152 Rls. 2,005,020 $
7 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27132000 قيرنفت 13,366,395 119,002,967,375 Rls. 2,824,614 $
8 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27132000 قيرنفت 11,672,281 101,369,520,000 Rls. 2,413,560 $
9 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27132000 قيرنفت 11,041,706 97,370,400,900 Rls. 2,284,171 $
10 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27132000 قيرنفت 10,415,720 92,816,652,040 Rls. 2,180,296 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27132000 قيرنفت 10,183,088 90,467,832,000 Rls. 2,153,996 $
12 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27132000 قيرنفت 7,064,292 56,025,168,855 Rls. 1,420,400 $
13 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 47,500,000 43,890,000,000 Rls. 1,045,000 $
14 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 343,503 23,144,701,115 Rls. 261,955 $
15 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 281,081 15,779,499,303 Rls. 176,871 $
16 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 212,951 15,205,464,113 Rls. 174,784 $
17 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,708,000 15,158,400,497 Rls. 227,109 $
18 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27101940 روغن پايه معدني 440,836 14,498,262,558 Rls. 169,626 $
19 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 133,056 12,867,588,298 Rls. 146,359 $
20 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 500,050 12,083,065,392 Rls. 132,513 $
21 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 223,480 11,956,453,986 Rls. 138,290 $
22 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 147,056 10,922,472,442 Rls. 147,365 $
23 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27101940 روغن پايه معدني 572,026 9,429,478,800 Rls. 224,511 $
24 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 90,032 9,237,358,510 Rls. 97,221 $
25 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 187,946 9,052,981,049 Rls. 99,611 $
26 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27101940 روغن پايه معدني 271,740 8,500,373,637 Rls. 93,242 $
27 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 202,650 7,660,170,000 Rls. 182,385 $
28 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 506,000 7,438,200,000 Rls. 177,100 $
29 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 161,731 7,410,997,457 Rls. 85,717 $
30 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 123,375 7,312,318,512 Rls. 80,459 $
31 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 176,026 6,943,804,092 Rls. 158,423 $
32 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 230,970 6,739,062,396 Rls. 80,839 $
33 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 45,000 6,325,746,912 Rls. 71,649 $
34 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27101940 روغن پايه معدني 388,267 5,852,979,535 Rls. 155,305 $
35 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 200,258 5,424,552,000 Rls. 129,156 $
36 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 181,124 4,959,157,480 Rls. 117,730 $
37 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27101940 روغن پايه معدني 237,270 4,265,941,304 Rls. 85,031 $
38 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 250,000 4,044,512,500 Rls. 43,750 $
39 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 410,000 3,898,679,859 Rls. 91,604 $
40 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 356,500 3,885,798,760 Rls. 41,464 $
41 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 123,998 3,520,384,580 Rls. 80,599 $
42 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27101940 روغن پايه معدني 195,660 3,164,336,000 Rls. 74,350 $
43 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 21,954 3,010,348,773 Rls. 36,533 $
44 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 104,977 2,865,828,000 Rls. 68,234 $
45 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 43,933 2,860,038,720 Rls. 68,096 $
46 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 101,960 2,783,508,000 Rls. 66,274 $
47 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 57,024 2,634,450,000 Rls. 62,725 $
48 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 34,000 2,441,880,000 Rls. 58,140 $
49 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 17,000 2,293,782,375 Rls. 26,163 $
50 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 18,000 2,155,869,000 Rls. 27,000 $
51 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 120,856 2,142,116,196 Rls. 26,589 $
52 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,450 2,089,310,533 Rls. 25,934 $
53 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,819,083,000 Rls. 41,818 $
54 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,756,314,000 Rls. 41,817 $
55 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,756,272,000 Rls. 41,816 $
56 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 17,000 1,705,668,582 Rls. 19,482 $
57 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27101940 روغن پايه معدني 98,750 1,659,000,000 Rls. 39,500 $
58 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 60,910 1,621,284,000 Rls. 38,602 $
59 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 98,970 1,579,536,000 Rls. 37,608 $
60 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 50,000 1,575,000,000 Rls. 37,500 $
61 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27101940 روغن پايه معدني 98,630 1,574,118,000 Rls. 37,479 $
62 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 70,180 1,446,959,600 Rls. 15,440 $
63 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 17,600 1,359,054,173 Rls. 14,962 $
64 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 520,080 1,323,460,058 Rls. 14,562 $
65 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 17,000 1,241,530,400 Rls. 29,240 $
66 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 21,398 1,213,266,600 Rls. 28,887 $
67 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 17,000 1,156,680,000 Rls. 27,540 $
68 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 41,125 1,143,327,640 Rls. 26,732 $
69 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 42,742 1,106,580,940 Rls. 27,782 $
70 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 12,000 1,059,456,000 Rls. 12,000 $
71 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 19,640 1,028,549,148 Rls. 11,323 $
72 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27101940 روغن پايه معدني 59,650 1,002,120,000 Rls. 23,860 $
73 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 69074090 ک ک ک سایر 129,960 1,000,112,960 Rls. 22,792 $
74 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 19,008 881,627,985 Rls. 20,909 $
75 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 86,810 802,116,000 Rls. 19,098 $
76 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 18,000 718,744,590 Rls. 17,046 $
77 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 17,600 433,910,400 Rls. 10,331 $
78 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 29051100 متانول 24,880 419,407,136 Rls. 9,952 $
79 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 44,170 408,114,000 Rls. 9,717 $
80 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27101910 روغن موتور 13,743 357,840,000 Rls. 8,520 $
81 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 25202000 گچ 108,000 294,302,160 Rls. 3,240 $
82 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 13,420 227,925,280 Rls. 5,368 $
83 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 25,500 192,355,528 Rls. 2,118 $
84 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 25202000 گچ 157,800 172,061,610 Rls. 4,084 $
85 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 25202000 گچ 151,000 110,976,000 Rls. 2,567 $
86 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 25202000 گچ 150,000 107,100,000 Rls. 2,550 $
87 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 25202000 گچ 107,800 76,944,000 Rls. 1,832 $
88 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 25202000 گچ 75,000 53,550,000 Rls. 1,275 $
89 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 11,375 52,550,400 Rls. 12,512 $
90 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 2,625 9,941,400 Rls. 2,367 $
91 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 20 1,729,180 Rls. 20 $
92 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کنيا 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 3 1,296,885 Rls. 15 $
مجموع کل
3,033,017,893,075 ريال
مجموع کل
48,286,281 دلار
[1]