آمار کل " صادرات به" کشور (کانادا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 74031900 مس تصفيه شده، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 10,500,000 132,000,000,000 Rls. 3,150,000 $
2 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 74031900 مس تصفيه شده، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 10,500,000 132,000,000,000 Rls. 3,150,000 $
3 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 74031900 مس تصفيه شده، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 5,250,000 66,874,500,000 Rls. 1,575,000 $
4 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 217,930 19,400,470,360 Rls. 220,482 $
5 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 180,100 16,575,962,600 Rls. 190,966 $
6 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,350 13,726,885,000 Rls. 314,150 $
7 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 109,874 10,731,371,860 Rls. 113,124 $
8 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 254,500 10,722,600,000 Rls. 255,300 $
9 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 117,300 10,637,197,120 Rls. 121,515 $
10 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 137,050 9,571,900,500 Rls. 135,143 $
11 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 101,360 9,152,589,560 Rls. 100,822 $
12 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 107,600 9,000,618,000 Rls. 106,034 $
13 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,620,000,000 Rls. 200,000 $
14 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 193,600 8,187,336,000 Rls. 198,400 $
15 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 17,000 6,594,285,360 Rls. 68,360 $
16 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 71,200 6,225,950,200 Rls. 70,700 $
17 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 71,720 5,742,012,364 Rls. 68,108 $
18 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 57,500 5,585,252,750 Rls. 64,131 $
19 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 132,600 5,544,324,000 Rls. 130,100 $
20 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 83,719 5,537,884,953 Rls. 131,187 $
21 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 126,000 5,388,096,800 Rls. 127,920 $
22 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 131,800 5,233,249,200 Rls. 131,800 $
23 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 107,450 4,717,440,000 Rls. 112,320 $
24 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 17,824 4,620,023,124 Rls. 52,329 $
25 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 15,608 4,586,925,864 Rls. 57,446 $
26 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 25,650 4,529,174,400 Rls. 48,993 $
27 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 24,750 4,501,363,680 Rls. 50,985 $
28 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 103,600 4,328,705,800 Rls. 102,600 $
29 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 50,140 4,200,000,000 Rls. 100,000 $
30 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 65,833 3,673,953,220 Rls. 90,229 $
31 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 37,500 3,572,681,750 Rls. 40,865 $
32 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 72,600 3,346,144,000 Rls. 76,440 $
33 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 39,281 3,299,604,000 Rls. 37,635 $
34 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 22,400 3,263,417,920 Rls. 38,080 $
35 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 38,955 3,014,361,487 Rls. 36,229 $
36 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 5,500 2,908,256,000 Rls. 32,000 $
37 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 5,000 2,773,380,000 Rls. 30,000 $
38 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 67,800 2,760,389,000 Rls. 62,800 $
39 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 21,708 2,735,208,000 Rls. 65,124 $
40 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 4,000 2,588,488,000 Rls. 28,000 $
41 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07132010 لپه 11,340 2,564,367,632 Rls. 28,216 $
42 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 22,654 2,290,709,260 Rls. 53,831 $
43 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 11,000 2,166,531,840 Rls. 23,760 $
44 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 25,000 2,100,000,000 Rls. 50,000 $
45 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 20,000 2,100,000,000 Rls. 50,000 $
46 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 22,500 2,059,274,250 Rls. 24,750 $
47 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 19,000 2,021,600,000 Rls. 47,500 $
48 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 5,800 2,012,437,600 Rls. 23,200 $
49 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 1,939,960,000 Rls. 44,000 $
50 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 26,250 1,929,396,000 Rls. 45,938 $
51 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 10062000 برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي) 22,000 1,848,000,000 Rls. 21,078 $
52 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 33,748 1,842,624,000 Rls. 43,872 $
53 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08132000 آلو، خشک کرده 8,840 1,767,980,547 Rls. 21,249 $
54 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 24,250 1,731,450,000 Rls. 41,225 $
55 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 17,500 1,649,705,750 Rls. 19,250 $
56 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 13,000 1,612,133,120 Rls. 17,680 $
57 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 17,500 1,601,657,750 Rls. 19,250 $
58 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 48,000 1,578,558,540 Rls. 17,940 $
59 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 10,346 1,551,819,153 Rls. 18,651 $
60 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 35,500 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
61 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20057000 زيتون، محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه، يخ نزده 6,020 1,503,484,368 Rls. 16,552 $
62 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 35,600 1,495,200,000 Rls. 35,600 $
63 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,730 1,455,200,568 Rls. 16,776 $
64 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 69074090 ک ک ک سایر 216,309 1,385,145,630 Rls. 32,769 $
65 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 14,260 1,377,516,000 Rls. 32,798 $
66 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 9,000 1,273,005,900 Rls. 15,300 $
67 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 18,402 1,197,462,000 Rls. 28,511 $
68 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062080 کاشمري سبز دانه دار (انگور خشک کرده) 12,500 1,155,000,000 Rls. 27,500 $
69 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 5,351 1,123,626,000 Rls. 26,753 $
70 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41,000 1,079,440,615 Rls. 12,485 $
71 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 69074090 ک ک ک سایر 155,365 1,075,815,720 Rls. 25,615 $
72 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 15,360 1,037,125,395 Rls. 12,465 $
73 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 7,000 1,029,000,000 Rls. 24,500 $
74 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 6,700 1,004,640,000 Rls. 23,450 $
75 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 924,000,000 Rls. 22,000 $
76 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 7,032 913,440,105 Rls. 9,325 $
77 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 4,037 890,323,716 Rls. 10,093 $
78 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 4,200 882,000,000 Rls. 21,000 $
79 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 4,788 869,826,384 Rls. 9,576 $
80 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 7,091 863,722,137 Rls. 10,817 $
81 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 3,821 859,134,496 Rls. 10,664 $
82 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 4,192 852,259,674 Rls. 9,219 $
83 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 832,040,000 Rls. 22,000 $
84 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 19,800 831,600,000 Rls. 19,800 $
85 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 5,400 814,590,000 Rls. 18,900 $
86 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 10,651 805,182,000 Rls. 19,171 $
87 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 9,982 800,940,000 Rls. 19,070 $
88 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 1,017 775,785,384 Rls. 9,306 $
89 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 20,000 758,574,000 Rls. 18,000 $
90 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 09109919 ساير ادويه جات به غير ازآويشن وبرگ بو در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 1,990 756,672,187 Rls. 8,326 $
91 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 17,800 752,406,000 Rls. 17,800 $
92 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 18,000 740,817,000 Rls. 19,800 $
93 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,840 690,675,720 Rls. 16,445 $
94 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 6,075 658,967,760 Rls. 7,920 $
95 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 24,000 655,200,000 Rls. 7,645 $
96 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 8,640 653,184,000 Rls. 15,552 $
97 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 11,914 650,412,000 Rls. 15,486 $
98 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 3,000 649,565,821 Rls. 7,807 $
99 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 5,720 648,991,200 Rls. 17,160 $
100 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کانادا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 4,400 646,800,000 Rls. 15,400 $
مجموع کل
643,720,980,094 ريال
مجموع کل
13,042,063 دلار